Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

Извършител - Лицето, което участва в самото изпълнение на престъплението.

Издръжка – Законово задължение на лице, свързано с брачна или родствена връзка, да достави средства за съществуване на друго лице, негов роднина или съпруг.

Изменение на иска - Предприета от ищеца промяна на предмета или на страните по висящия процес, при която процесуалните действия, извършени по първоначално предявения иск, запазват силата си и спрямо новия предмет или новата страна по делото.

Изпълнение на задължение за предаване на дете - Прилага се, когато детето се държи от лице, което няма спрямо него родителски или настойнически права.

Взискател е родителят, който упражнява родителските права или настойникът. Компетентен да предаде детето е съдия-изпълнител по местонахождението на детето.

Изпълнителен лист -Съдебен акт, който удостоверява право на принудително изпълнение и разрешава то да бъде упражнено.

Инстанция - Степен в съдебното производство: първа инстанция, въззивна инстанция, касационна инстанция.

Иск - Предявено пред съд писмено искане да се разреши граждански спор със сила на пресъдено нещо, за да се защити материалното право, накърнено от спора.

Ищец - Лице, от чието име се предявява иска. Главна страна, без която съдебния процес не може да възникне и да се развие.