Работа
Окръжен съд Варна

Със Заповед № РД-21/24.01.2022 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Варна се обявява конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжност „съдебен секретар“ – 3 (три) щатни бройки в Окръжен съд – Варна.