Работа
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Протокол за допускане 

ОБЯВА

Със Заповед № РД-55/10.02.2023 г. на Председателя на Окръжен съд – Варна се обявява конкурс за заемане на длъжността „системен администратор“ – 1 (една) щатна бройка.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107а от Кодекса на труда, чл. 340а, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт и чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата.