Работа
Окръжен съд Варна

Последна обновена на 15.09.2017г.

Обявата е публикувана на 05.07.2017г. във  вестник „Черно море“

ОБЯВЯВА

 КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

„ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

Описание на длъжността: Осъществява комуникационната политика на съда. Разработва и осъществява медийната стратегия, предоставяинформация на медиите и обществеността за работата на съда, разработва програми за популяризиране работата и издигане авторитета на съдебната система в обществото. Подпомага административния ръководител при информирането на обществеността и комуникацията със средствата за масово осведомяване. Отговаря за протокола в Окръжен съд - Варна, активно участва в координацията, управлението и реализирането на проекти, в които участва съда. Следи и актуализира информацията на сайта на институцията.