Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 18.05.2018г. до 25.05.2018г. 

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 2273/2017, X   състав Искове по ЗОДОВ М.М.Е. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ Докладчик:
  ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
18.5.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
2 Гражданско дело No 289/2018, X   състав Вещни искове П.Т.С. Д.Т.П. Докладчик:
  ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
18.5.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
3 Търговско дело No 1248/2017, IV   състав Иск за установяване съществуване   на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ АД/В ОТКРИТО   ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./ ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/ Докладчик:
  ТОНИ КРЪСТЕВ
18.5.2018 10:00
4 Гражданско дело No 1631/2016, X   състав Вещни искове С.П.В.,
  И.М.М.
В.И.В.,
  М.Ц.В.,
  П.И.В.
Докладчик:
  ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
18.5.2018 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
5 Гражданско дело No 1654/2017, XII   състав Искове за обезщетение от деликт;   иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ВОЕННИ   КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО М.Х.А. Докладчик:
  НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
18.5.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
6 Гражданско дело No 542/2017, XII   състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА   КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Н.М.В.,
  Т.С.В.
Докладчик:
  НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
18.5.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
7 Гражданско дело No 523/2017, XII   състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА   КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО С.М.П. Докладчик:
  НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
18.5.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
8 Гражданско дело No 152/2018, XII   състав Иск за разваляне на договор с   предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на   дарение С.В.Т. В.С.Т. Докладчик:
  НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
18.5.2018 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
9 Гражданско дело (В) No 776/2018, I   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КЪЛЕКТОР ЕООД Докладчик:
  СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
21.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
10 Гражданско дело (В) No 800/2018, I   състав Искове, основани на неоснователно   обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КЪЛЕКТОР ЕООД Докладчик:
  НЕВИН Р. ШАКИРОВА
21.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
11 Гражданско дело (В) No 802/2018, I   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.К.С. Докладчик:
  НЕВИН Р. ШАКИРОВА
21.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
12 Гражданско дело (В) No 851/2018, I   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.К.Г. Докладчик:
  КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
21.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
13 Гражданско дело (В) No 874/2018, I   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Й.С. Докладчик:
  КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
21.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
14 Гражданско дело (В) No 885/2018, I   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.Т.И. Докладчик:
  НЕВИН Р. ШАКИРОВА
21.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
15 Гражданско дело (В) No 715/2018, I   състав Иск за реално изпълнение на   договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на   договорно задължение ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД РЕМКО ООД Докладчик:
  НЕВИН Р. ШАКИРОВА
21.5.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
16 Гражданско дело (В) No 717/2018, I   състав Искове за обезщетение от деликт;   иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Н.М. А.Р.Р. Докладчик:
  СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
21.5.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
17 Гражданско дело (В) No 804/2018, I   състав Вещни искове и искания за   разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.С.Б. М.И.И. Докладчик:
  КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
21.5.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
18 ВЧНД No 424/2018, I състав Производство по искания за   задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от   Закона за здравето Д.Х.К. ВОП Председател и докладчик:
  АСЕН В. ПОПОВ
21.5.2018 9:30 до 13:00, Зала НЗ -   1
19 Търговско дело No 1790/2017, I   състав Молба за откриване на производство   по несъстоятелност ФЕСТА ХОЛДИНГ АД ГРАНД СОЛЕЙ ЕООД Докладчик:
  ДИАНА СТОЯНОВА
21.5.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
20 Търговско дело No 399/2018, I   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА КАНЕДАКС ЕООД Докладчик:
  ДИАНА СТОЯНОВА
21.5.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
21 Търговско дело No 424/2018, I   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ЛУДОГОРЕК КАМЪРШАЛ ЕООД Докладчик:
  ДИАНА СТОЯНОВА
21.5.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
22 Гражданско дело (В) No 595/2018, I   състав Други искове по СК - отношения   между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски   права; лични отношения с близки и др. Е.С.П. С.Т.Т.П. Докладчик:
  СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
21.5.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
23 Търговско дело No 1531/2016, I   състав Иск за установяване нищожност или   недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство ДОК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КБ ЕООД ТЕХНИК ЕНЕРДЖИ ЕООД,
  И.М.С.,
  Н.М.И.
Докладчик:
  ДИАНА СТОЯНОВА
21.5.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
24 Търговско дело No 605/2017, I   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД ИНТЕРКОМ ОЙЛ ООД,
  С.М.М.,
  П.И.Н.
Докладчик:
  ДИАНА СТОЯНОВА
21.5.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
25 Търговско дело No 917/2017, I   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД ЛЪКИ 2006 ЕООД,
  ЛЪКИ-ВАРНА ООД
Докладчик:
  ДИАНА СТОЯНОВА
21.5.2018 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
26 ЧНД No 122/2018, I състав Други частни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.А.Ч. Докладчик:
  КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ
21.5.2018 13:00 до 13:15, Зала НЗ   - 1
27 НОХД No 382/2018, I състав Причиняване на смърт по   непредпазливост в транспорта ВОП В.Й.В. Докладчик:
  КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ
21.5.2018 13:30 до 15:00, Зала НЗ   - 1
28 Търговско дело No 425/2018, I   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА НИМАКС 1 ЕООД Докладчик:
  МАРИН Г. МАРИНОВ
21.5.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
29 Гражданско дело (В) No 744/2018,   IV състав Иск за реално изпълнение на   договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на   договорно задължение ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД КЪЛЕКТОР ЕООД Докладчик:
  ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
21.5.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
30 Гражданско дело (В) No 927/2018,   IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.Х.Х. С.Н.Х. Председател и докладчик:
  ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
21.5.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
31 Търговско дело No 1698/2017, I   състав Молба за откриване на производство   по несъстоятелност ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД,
  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Докладчик:
  МАРИН Г. МАРИНОВ
21.5.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
32 Търговско дело No 37/2018, I   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД А.Х.Х.,
  Р.А.Х.
Докладчик:
  МАРИН Г. МАРИНОВ
21.5.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
33 Гражданско дело (В) No 2361/2017,   III състав Делба К.В.З. Н.М.З. Председател:
  ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
  Докладчик:
  СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
22.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
34 Гражданско дело (В) No 726/2018,   III състав Други искове по СК - отношения   между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски   права; лични отношения с близки и др. А.Ф.Ж. А.В.Ж. Докладчик:
  ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
22.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
35 Гражданско дело (В) No 729/2018,   III състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.М.М. Докладчик:
  ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
22.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
36 Гражданско дело (В) No 836/2018,   III състав Искове за защита срещу незаконно   уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и   „предупреждение за уволнение” К.Н.Л. ОУ ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ Докладчик:
  СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
22.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
37 Гражданско дело (В) No 846/2018,   III състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Р.И.М. Докладчик:
  СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
22.5.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
38 Гражданско дело (В) No 605/2018,   III състав Искове за трудово възнаграждение И.В.П. БУЛМИНЕРАЛ АД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ.   ПО НЕСЪСТ./ Докладчик:
  ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
22.5.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
39 Гражданско дело (В) No 859/2018,   III състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Г.Я. Докладчик:
  СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
22.5.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
40 НОХД No 441/2018, I състав Основни състави на производство,   пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА М.Ж.С. Докладчик:
  ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ
22.5.2018 9:30 до 11:00, Зала НЗ -   2
41 Гражданско дело (В) No 237/2018,   III състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване   действията на съдебните изпълнители Р.В.П. Т.В.Д.,
  Д.В.Д.,
  Ж.И.Ж.,
  Д.И.Ж.,
  М.Ж.П.,
  Ж.Д.Ж.,
  Д.Н.К.,
  С.Ж.Ж.,
  Д.К.Н.,
  И.В.К.
Председател и докладчик:
  ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
22.5.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
42 Гражданско дело (В) No 643/2018,   III състав Вещни искове и искания за   разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Г.П.,
  А.В.П.
Я.Б.А.,
  Д.В.К.,
  А.Б.Д.
Докладчик:
  ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
22.5.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
43 Гражданско дело (В) No 745/2018,   III състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Н.С. Н.В.С. Докладчик:
  ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
22.5.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
44 Търговско дело No 1495/2016, I   състав Молба за откриване на производство   по несъстоятелност МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА ЕАД,
  ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/
МОРСКО КАЗИНО ЕАД /В   НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ Докладчик:
  ЦВЕТА П. ПАВЛОВА
22.5.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
45 Гражданско дело (В) No 706/2018,   III състав Вещни искове и искания за   разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.П.,
  К.Н.К.П.,
  МИКИ 2004 ООД
М.А.К.,
  С.М.С.
Докладчик:
  ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
22.5.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
46 Гражданско дело (В) No 866/2018,   III състав Искове за защита срещу незаконно   уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и   „предупреждение за уволнение” Е.Д.Б. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ   "СПОРТ-ВАРНА" Докладчик:
  СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
22.5.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
47 Гражданско дело (В) No 947/2018, V   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.П.М. Докладчик:
  ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
22.5.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
48 Гражданско дело (В) No 951/2018, V   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.И.И. Докладчик:
  ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
22.5.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
49 Гражданско дело (В) No 1012/2018,   V състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ж.Б.Б. Докладчик:
  ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
22.5.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
50 Гражданско дело (В) No 1026/2018,   V състав Искове за имуществена отговорност   на работника/служителя Л.С.К. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Докладчик:
  ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
22.5.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
51 Гражданско дело (В) No 1030/2018,   V състав Искове за защита срещу незаконно   уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и   „предупреждение за уволнение” Р.Г.П. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Докладчик:
  ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
22.5.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
52 Търговско дело No 892/2017, V   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД ЗОЯ КИРИЛОВА-ЗУЗИ ЕООД,
  З.К.К.,
  Й.М.Й.
Докладчик:
  ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
22.5.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
53 Търговско дело No 206/2018, I   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОМЕГА-М ЕООД Докладчик:
  ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
22.5.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
54 Гражданско дело (В) No 893/2018, V   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.Б.Д. Докладчик:
  ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
22.5.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
55 Гражданско дело (В) No 932/2018, V   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Й.Г.Й. Докладчик:
  ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
22.5.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
56 Гражданско дело (В) No 974/2018, V   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ДИМ 2012 ЕООД Докладчик:
  ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
22.5.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
57 Търговско дело No 1235/2017, I   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. ВАРНА ОЙЛ 1 ООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Докладчик:
  ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
22.5.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
58 Търговско дело No 71/2018, I   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. П.В.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
  ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
22.5.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
59 ЧНД No 492/2018, I състав Производство по молби за   реабилитация Н.Й. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Докладчик:
  МАРИН Ц. АТАНАСОВ
23.5.2018 9:00 до 9:15, Зала НЗ -   1
60 НОХД No 228/2018, I състав Квалифицирани състави на грабеж -   чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.Д.И. Докладчик:
  ЯНА П. ДИМИТРОВА
23.5.2018 9:30 до 12:00, Зала НЗ -   1
61 НОХД No 536/2018, I състав Основни състави на производство,   пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ВОП В.Г.Г. Докладчик:
  ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА
23.5.2018 9:30, Зала НЗ - 2
62 НОХД No 1156/2017, I състав Причиняване на смърт при   управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.А.Ф. Докладчик:
  МАЯ В. НАНКИНСКА
23.5.2018 13:00 до 17:00, Зала НЗ   - 2
63 Търговско дело (В) No 556/2018, I   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.С.С. В.К.С. Председател:
  МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
  Докладчик:
  ЖАНА И. МАРКОВА
23.5.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
64 Търговско дело (В) No 558/2018, I   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИТЕХ ООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА   ООД Председател:
  МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
  Докладчик:
  ЖАНА И. МАРКОВА
23.5.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
65 Търговско дело (В) No 562/2018, I   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.Х.Г. СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА   ХОЛДИНГ АД Председател и докладчик:
  МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
23.5.2018 13:30
66 Търговско дело (В) No 586/2018, I   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА   ООД АУДИО ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД Председател и докладчик:
  МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
23.5.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
67 Търговско дело (В) No 648/2018, I   състав Иск за реално изпълнение на   договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на   договорно задължение Н.Г.Д. СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД ВАРНА Председател:
  МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
  Докладчик:
  ТОНИ КРЪСТЕВ
23.5.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
68 Гражданско дело No 1204/2016, VI   състав Искове за недействителност на   гражданско-правни сделки В.К.В. И.Т.С.,
  Б.Т.С.
Докладчик:
  АТАНАС В. СЛАВОВ
23.5.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
69 ЧНД No 414/2018, I състав Производство по изпълнение на   наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА,
  ВОП
Б.И.А. Докладчик:
  КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ
23.5.2018 14:00, Зала НЗ - 1
70 ЧНД No 483/2018, I състав Производство по изпълнение на   наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Г.Г.Г.,
  ВОП
Докладчик:
  КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ
23.5.2018 14:00, Зала НЗ - 1
71 Гражданско дело No 2437/2017, VII   състав Вещни искове Е.Н.Г. Н.Д.Г.,
  Е.Н.Г.
Докладчик:
  ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА
25.5.2018 9:00
72 Гражданско дело No 2713/2017, VII   състав Искове, основани на неоснователно   обогатяване В.Б.К. Ж.М.Н. Докладчик:
  ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА
25.5.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
73 НОХД No 391/2018, I състав Причиняване на смърт при   управление на МПС в квалифицирани случаи ВОП Д.Д.Ж. Докладчик:
  АСЕН В. ПОПОВ
25.5.2018 9:30 до 12:00, Зала НЗ -   1
74 Гражданско дело No 1270/2016, VII   състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА   КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО К.Ж.К.,
  Т.Д.Д.,
  С.Ж.К.,
  ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ЕООД,
  ДЖЪНГЪЛ ООД,
  ВАРНА ПАРАДАЙС ООД
Докладчик:
  ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА
25.5.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
75 Гражданско дело No 160/2018, VII   състав Вещни искове П.Д.П. М.И.С.,
  В.И.С.
Докладчик:
  ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА
25.5.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
76 Гражданско дело No 590/2017, VII   състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА   КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Р.П.Г.,
  К.И.Х.,
  И.Р.П.,
  А.Р.П.
Докладчик:
  ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА
25.5.2018 11:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

Данните са предварителни. Възможни са промени!