Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

І. ОТМЕНЯМ разглеждането в открити съдебни заседания на наказателни, граждански и търговски дела, подсъдни на Окръжен съд – Варна,

ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г.,

с изключение на производствата попадащи в следните групи дела:

  1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“ и/или домашен арест, както и по които страни са лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.
  2. делата с предмет искове за първоначално определяне на издръжка - чл.143 от СК; първоначално определяне на привременни мерки от въззивния съд – чл.323 от ГПК; дела по чл.27 от Закона за закрила на детето;
  3. дела по Закона за защита от домашното насилие;
  4. дела, не попадащи в някои от горните категории за които по закон се предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец могат да бъдат разглеждани по преценка на съдията докладчик, след разрешение от Административен ръководител;
  5. дела, по които се налагат неотложни процесуални действия.

 

МАРИН МАРИНОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪДВАРНА