Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Автотехническа експертиза – Назначава се най-вече при разследване на автотранспортни престъпления. Чрез нея се решават въпроси относно ситуацията, при която е настъпило събитието и техническото състояние на участвалото в него превозно средство.

Автотравма – Увреждане на човешкото тяло, причинено от МПС по време на движение

Апортна вноска - Непарична вноска, която съдружник в търговско дружество  или член на кооперация прави в дружеството, съответно в кооперацията. Непаричната вноска се оценява в пари и представлява дялово участие.