Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

Петитум на исковата молба (искане) - Задължителен елемент на исковата молба, в който ищецът посочва вида на защитата, която търси за субективното право.

Пияно състояние на водач на пътно превозно средство – налице е при концентрация на алкохол в кръвта му 0,50 на хиляда.

Определя се въз основа на медицинска експертиза и/или други доказателства

Повторна експертиза – при необоснована първоначална експертиза или таката с неправилно заключение, при нарушаване на процесуалните правила за назначаване и възлагането й, при възлагане на първоначалната експертиза на лице, което съгласно НПК не може да бъде привлечено като експерт и др.

Повереник - Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник, упълномощен от тях да ги представлява в наказателното производство.

За разлика от тях обвиняемият и подсъдимият са представлявани от защитник.

Подбудител - Инициаторът на престъплението, този, който склонява умишлено другиго да извърши дадено престъпление, без да участва в непосредственото му изпълнение.

Подсъдност - Съвкупност от правила, които разпределят между съдилищата подведомствените им дела. Бива: родова, местна и функционална.

Поемни лица – Присъстват при провеждане на оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствен експеримент в досъдебното производство, избрани от разследващия орган.

Те не участват, а присъстват при провеждане на разследването.

Помагач - Лицето, което създава предпоставки за изпълнение на престъплението, като улеснява умишлено извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, обещание да се даде помощ след деянието, отстраняване на пречки….

Пострадал – Физическо лице, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъпление. Участва в наказателния процес като свидетел (по решение на органите на досъдебното производство) и като частен обвинител, частен тъжител и граждански ищец (по своя инициатива).

Правна норма – Общо правило за поведение, в което са установени правата и задълженията на нейните адресати. То има задължителен характер и е гарантирано със специфични правни средства.

Право на защита - Има не само обвиняемият, но и всички, участващи в наказателното производство

Правоспособност - Способност (възможност) на физическите и юридическите лица да бъдат носители на права и задължения, които могат да съществуват по силата на обективното право. Правоспособността за физическите лица възниква от момента на раждането им и съществува до момента на тяхната смърт, с която се прекратява.

Предварителна проверка – Извършва се, когато е налице законен повод за образуване на досъдебно производство, но получените данни не са достатъчни за изграждане на обосновано предположение за извършено престъпление

Предявяване на доказателства – Представяне на доказателства в хода на досъдебното или съдебното производство с цел обосноваване или опровергаване на една или друга теза и при разобличаване на недостоверни обяснения на обвиняемия или показания на свидетели.

Предявяване на обвинение – Запознаване на обвиняемия с постановлението за привличането му в качеството на обвиняем.

Предяваване на разследването – Предоставяне възможност на обвиняемия и неговия защитник, пострадалия и неговия повереник да се запознаят с материалите по делото.

Презумция за невиновност – Един от основните принципи в наказателния процес, съгласно който обвинаемият се смята за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Прекратяване на делото - Пресича възможността да се завърши процеса с решение и заличава с обратна сила процесуалните действия, извършени до прекратяване на делото.

Прекурсори – Всички вещества, които се използват за упойващи и психотропни вещества.

Престъпление – Общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

Привличане на обвиняем – Отнася се за лице, спрямо което са събрани достатъчно доказателства за участието му в престъпление от общ характер и няма основание за прекратяване на наказателното производство.

Приемане на наследство - Едностранен акт, с който наследникът изявява волята си да придобие наследството.

Призовка за доброволно изпълнение - С нея се уведомява длъжникът за започнатия изпълнителен процес, като се предупреждава, че ако не изпълни задължението си в 7-дневен срок от уведомяването, съдия-изпълнител ще пристъпи към принудително изпълнение.

Принудително довеждане – Прилага се по отношение на свидетели и обвиняеми, които без уважителни причини не са се явили пред органа, който ги е призовал, както и по отношение на затворници.

Принцип на двойното инкриминиране – Дадена държава-членка оказва правна помощ на друга държава-членка във връзка с наказателно производство за престъпление, ако същото това деяние е обявено за престъпление и в държавата, от която се иска такава помощ.

Присъда - Акт на съда, с който той решава дали деянието е престъпление, дали е извършено виновно от подсъдимия, въз основа на данните по наказателното дело и закона.

Просрочена жалба - Жалба, която е подадена след изтичане на установения в процесуалния закон срок.

Просрочена жалба - Жалба, която е подадена след изтичане на установения в процесуалния закон срок.

Протест - Писмен акт на прокурора, отправен до втората съдебна инстанция, с който се иска отменяне или изменение на присъда.

Пряк умисъл – Налице е, когато извършителят е осъзнавал свойството и значението на престъпното си деяние, предвиждал е и е искал неизбежното настъпване на общественоопасните  последици от него.

Пряк умисъл – Когато извършителят е осъзнавал свойството и значението на престъпното си деяние, предвиждал е неизбежното настъпване на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване.