Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Вещи лица
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

СПИСЪК
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА
ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.401, АЛ.1 ОТ ЗСВ,
ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ВАРНА
ЗА 2023г.

 

Списък на ескпертите (вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

Криминалистически експертизи
Съдебно дактилоскопни експертизи

1. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование;
2. Венцислав Петров Младенов – експерт, висше образование;
3. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование;
4. Дилян Кирилов Неделчев – експерт в РПУ Девня, висше образование;
5. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование;
6. Иван Добромиров Донев – експерт, висше образование;
7. Любомир Александров Иванов – експерт, висше образование;
8. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование;
9. Петър Янков Тодоров – експерт, висше образование;
10. Стилиан Цанев Димитров – експерт в РПУ Провадия, висше образование;

Съдебно – трасологични и балистични експертизи

11. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование;
12. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование;
13. Петър Янков Тодоров – експерт, висше образование;
14. Тодор Иванов Илиев - експерт, висше образование;

Съдебно – почеркови експертизи

15. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование;
16. Валентина Йорданова Димитрова - експерт, висше образование;
17. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование;
18. Дилян Кирилов Неделчев – експерт в РПУ Девня , висше образование;
19. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование;
20. Златина Желева Димитрова - експерт, висше образование;
21. Иван Добромиров Донев – експерт, висше образование;
22. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование;
23. Стилиан Цанев Димитров – експерт в РПУ Провадия, висше образование;

Техническо изследване на документи

24. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование;
25. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование;
26. Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование;
27. Дилян Кирилов Неделчев – експерт в РПУ Девня , висше образование;
28. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование;
29. Златина Желева Димитрова - експерт, висше образование;
30. Иван Добромиров Донев – експерт, висше образование;
31. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование;
32. Петър Янков Тодоров – експерт, висше образование;
33. Стилиан Цанев Димитров – експерт в РПУ Провадия, висше образование;

Съдебно – медицински експертизи /биологични/ на ВД

34. Илиян Радев Илиев – експерт, висше образование;

Съдебно – физикохимични експертизи /наркотични вещества/

35. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование;
36. Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование;
37. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование;

Съдебно – физикохимични експертизи за установяване концентрацията на алкохол в кръвта

38. Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование;

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи:

39. Габриела Валентинова Стойчева - експерт, висше образование;
40. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование;
41. Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование;
42. Ивайло Атанасов Ковачев - експерт, висше образование;
43. Любомир Александров Иванов – експерт, висше образование;
44. Тодор Иванов Илиев - експерт, висше образование;

Аудиоанализ и снемане на звукова информация

45. Любомир Александров Иванов – експерт, висше образование;
46. Тодор Иванов Илиев - експерт, висше образование;

 *Посочените експерти притежават:

  • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
  • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"

 

 

Необходими документи

Съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г., глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител*, придружено от документите по чл.10, ал.1, т.1 до т.10

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд – Варна :

  1. Заявление;
  2. Диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация – заверено копие /за вещи лица, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР/;
  3.  Лична карта – копие;
  4. Документи, удостоверяващи стажа по специалността - нотариално заверено копие /на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии се посочва код по БУЛСТАТ/
  5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
  6. Декларация, че лицето не е поставено под запрещение;
  7. Декларация, че кандидатът не е лишаван/а от правото да упражнява професия или дейност и не е осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (удостоверяваща съответствието с изискванията по чл.7, ал.2, т.2 и 3 от Наредба № Н-1/14.02.2023г.);
  8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България/ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария/.
  9. Удостоверение за достъп до класифицирана информация /ако притежава/;
  10. Заверено копие от сертификат, удостоверение, свидетелство, лиценз или друг документ, удостоверяващи наличието на съответната квалификация или правоспособност.
  11. Снимка – 1 бр. за издаване на служебна карта /размер:2/2,5см./

Документи за вещи лица се приемат в Съдебна палата, етаж 4, кабинет № 406, до 30.09.2023 г. включително.

* Заявлението да бъде подготвено и на електронен носител (диск или флаш памет) в *.doc формат!