Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

СПИСЪК
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА
ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.401, АЛ.1 ОТ ЗСВ,
ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ВАРНА
ЗА 2020г.

 

Списък на ескпертите (вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование
2. Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
3. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
4. Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование
5. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование
6. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование
7. Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование
8. Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
9. Митко Желев Великов – експерт,

висше образование
10. Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
11. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование
12. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование
13. Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование
14. Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование
15. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование
16. Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
17. Филип Николаев Филев – експерт, висше образование
18. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование

 

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1. Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование
2. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование
3. Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
4. Йордан Панайотов Йорданов – гл.инспектор, висше образование
5. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование;
2. Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование;
3. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.

 

*Посочените експерти притежават:

    • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
    • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"

Необходими документи

Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

1. Лична карта – копие;
2. Заявление;
3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.