Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Тук са събрани и подредени по азбучен ред най-често използваните термини в съдебната практика.

А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Ч - Ю - Я

 

Автотехническа експертиза – Назначава се най-вече при разследване на автотранспортни престъпления. Чрез нея се решават въпроси относно ситуацията, при която е настъпило събитието и техническото състояние на участвалото в него превозно средство.

Автотравма – Увреждане на човешкото тяло, причинено от МПС по време на движение

Апортна вноска - Непарична вноска, която съдружник в търговско дружество  или член на кооперация прави в дружеството, съответно в кооперацията. Непаричната вноска се оценява в пари и представлява дялово участие.


Автотехническа експертиза – Назначава се най-вече при разследване на автотранспортни престъпления. Чрез нея се решават въпроси относно ситуацията, при която е настъпило събитието и техническото състояние на участвалото в него превозно средство.

Автотравма – Увреждане на човешкото тяло, причинено от МПС по време на движение

Апортна вноска - Непарична вноска, която съдружник в търговско дружество  или член на кооперация прави в дружеството, съответно в кооперацията. Непаричната вноска се оценява в пари и представлява дялово участие.


Бързо производство – Провежда се когато: 1/ лицето е заловено при или непосредствено  след извършване на престъплението; 2/  върху тялото или дрехите на лицето  има явни следи от престъплението; 3/ лицето се е явило лично пред съответните органи с признание за извършеното престъпление;  4/ очевидец посочи лицето, извършило престъплението.


Веществени доказателства – Това са предмети и документи, които са предназначени или са използвани за извършване на престъпление; предмети, върху които има следи от престъпление; предметът на престъплението; други предмети, които могат да послужат за изясняване обстоятелствата по делото;

Вещо лице  - Специалист, натоварен от съд, прокурор или следовател да изясни по делото въпрос, за който са нужни специални знания от областта на науката, изкуството, техниката, занаятите и др., каквито знания назначилият го орган няма.

Вдигане на запор - Отпада забраната за разпореждане с вещта или с вземането.

Взискател - Лице, от името на което се води изпълнителния процес.

Взлом – Преодоляване на прегради чрез тяхното разрушаване или счупване на заключващи устройства.

Висящ процес (дело) - Процес пред правораздавателен орган, по който няма постановен, влязъл в сила съдебен акт.

Въвод във владение - Принудително отнемане и предаване на недвижим имот. Осъществява се от съдия-изпълнител.

Възбрана - Разпореждане на съдия – изпълнител, с което определен недвижим имот на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с него.

Въззивна жалба - Страната, която не е доволна, обжалва съдебния акт на първата инстанция по делото пред втората инстанция. Решенията на районен съд се обжалват въззивно пред окръжен съд, а първоинстанционните решения на окръжен съд – пред апелативен съд. Въззивната жалба трябва да отговаря на изискванията на чл. 319 от НПК.


Граждански ищец -  Пострадалият или неговите наследници, както и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в съдебното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като граждански ищци.


Движение на делото - Състояние на делото във фазата на съдебното производство. Производството може да бъде спряно, прекратено и решено.

Дееспособност на физическите лица -  Способността им да придобиват права и поемат задължения с лични действия, след навършване на пълнолетие. 

До навършване на 14 години лицата са малолетни. През това време те са напълно недееспособни и не могат със свои лични действия да придобиват права и да поемат задължения. От тяхно име действат законните им представители – родители, настойници. От навършване на 14 години до навършване на 18 години лицата се считат непълнолетни и са ограничено / частично / дееспособни.

Дерогация – Правно понятие за частична отмяна на определен закон.

Диспозитив – Разпоредителната част от съдебното решение, постановено от съда.

Длъжник - Лице, срещу което се води изпълнителния процес.

Договор - Съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.

Дознание - Производство, което се провежда от определени със заповед на министъра на вътрешните работи полицейски служители. Извършва се за престъпления, по които не се провежда следствие.

Домашен арест – Мярка за неотклонение, която се състои в забрана на обвиняемия да напуска жилището сибез разрешение от съответния орган.

Досъдебно производство – Първата фаза на наказателния процес, с предварителен, подготвителен характер по отношение на съдебното производство


Евентуален умисъл – Извършителят разбира свойството и значението на своето деяние, осъзнава възможността от настъпване на общественоопасни последици, но се отнася безразлично към вероятното им настъпване.

Европейска заповед за арест - Искане на съдебен орган на една от държавите — членки на ЕС, за задържане на лице в друга държава членка и за предаване на това лице на първата държава членка с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Механизмът се основава на принципа на взаимното признаване на съдебни решения.

Екзекватура - Решение на съд, с което се признава и допуска изпълнение на решение на чуждестранен съд.

В производството по признаване на чуждестранното решение българският съд не разглежда спора по същество, с изключение на възражението за погасяване на правото след постановяване на решението. България признава чуждестранното съдебно решение било по двустранна или многостранна договореност със съответната страна, чиито съд е издал решението, било при условията на фактическата взаимност.

Експертиза – Предвиден в НПК способ за доказване, чрез изясняване на обстоятелства по делото, с използването на специфични знания от областта на науката, техниката и изкуството.

Екстрадиция - Предаване на друга държава на лица, извършили престъпления у нас, или на българската държава – за престъпления, извършени в чужбина. Български гражданин не може да бъде предаван на чужда държава за съдене или за изтърпяване на наказание.


Жалба - Писмено оплакване срещу наказателно постановление, издадено от административнонаказващ орган, постановление на прокуратурата или  акт, издаден от съда. Подава се от страна в процеса в предвидения от закона срок, като се посочва какво се иска – отмяна или изменение на обжалвания акт, както и основанията за това.


Задържане под стража – Най-тежката мярка за неотклонение, която се взима по отношение на обвиняем, когато е налице обосновано предположение, че е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко престъпление и доказателствата сочат, че може да се укрие или да извърши друго престъпление. Максимален срок за тази мярка в досъдебното производство е 2 години. В общия случай е два месеца.

Закрито съдебно заседание - Заседание само на съдебен състав, на което се решават въпроси от процесуален характер по дело и не се призовават страните. Различава се от заседанието при закрити врата по участващите в него и по въпросите, които се решават.

Запазена част от наследството - Част от имуществото на наследодателя, която, съгласно закона, е запазена за низходящите, родителите и съпруга на наследодателя. С тази част наследодателят не може да се разпорежда чрез завещания или дарения.

Запор - Разпореждане на съдия-изпълнител, с което определена движима вещ или вземане на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с тях, а на третото задължено лице – да плаща на длъжника. Вещта се предава на длъжника или на трето лице, за да бъде пазена до нейното продаване.

Запрещение - Отнемане или ограничаване на дееспособността, когато физическо лице поради слабоумие или душевна болест не е в състояние да се грижи за своите работи. Поставянето под запрещение става от съда.


 

Извършител - Лицето, което участва в самото изпълнение на престъплението.

Издръжка – Законово задължение на лице, свързано с брачна или родствена връзка, да достави средства за съществуване на друго лице, негов роднина или съпруг.

Изменение на иска - Предприета от ищеца промяна на предмета или на страните по висящия процес, при която процесуалните действия, извършени по първоначално предявения иск, запазват силата си и спрямо новия предмет или новата страна по делото.

Изпълнение на задължение за предаване на дете - Прилага се, когато детето се държи от лице, което няма спрямо него родителски или настойнически права.

Взискател е родителят, който упражнява родителските права или настойникът. Компетентен да предаде детето е съдия-изпълнител по местонахождението на детето.

Изпълнителен лист -Съдебен акт, който удостоверява право на принудително изпълнение и разрешава то да бъде упражнено.

Инстанция - Степен в съдебното производство: първа инстанция, въззивна инстанция, касационна инстанция.

Иск - Предявено пред съд писмено искане да се разреши граждански спор със сила на пресъдено нещо, за да се защити материалното право, накърнено от спора.

Ищец - Лице, от чието име се предявява иска. Главна страна, без която съдебния процес не може да възникне и да се развие.


 

Касационна жалба - Жалба против решение, определение или присъда на въззивен съд.

Колегия - Обособена група от съдии в един съд, които разглеждат дела от един и същи вид.

Например, Наказателната колегия включва съдиите, които са специализирани в разглеждането на наказателните дела.

Комулация - Определяне на общо най-тежко наказание по няколко влезли в законна сила присъди или споразумения.

Кръстосан разпит – Провежда се в съдебно заседание, където страните по делото поставят въпроси на подсъдимия, свидетеля или вещото лице


 

Ликвидация - Производство, което се провежда във връзка с прекратяване на търговско дружество или кооперация, за да се ликвидира имуществото им поради прекратяването им като правни субекти.

Лишаване от родителски права - Правен институт, който урежда случаите и начините, при които родител може да бъде ограничен или лишен от родителски права.


 

Местопрестъпление –  Място, където е извършено престъплението, по-тясно понятие от „местопроизшествие“.

Местопроизшествие – Мястото, където е настъпило разследваното събитие и/или са причинени следи от него.

Мярка за неотклонение - Мярка се взема спрямо обвиняемия, за да му попречи да се укрие, да извърши друго престъпление или да се приведе присъдата в изпълнение.

Мерките за неотклонение са: подписка, гаранция, домашен арест и задържане под стража. Мярката за неотклонение “Задържане под стража“ и “Домашен арест” в досъдебното производство се вземат по искане на прокурора или на разследващия орган с определение на съответния първоинстанционен съд, което подлежи на касационно обжалване.


 

Наказателноотговорно лице – Навършило 18 години лице, което в състояние на вменяемост е извършишло престъпление.

Непълнолетно лице, навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и деянието и да ръководи постъпките си.

Налагане на запор - Разпореждане на съдия-изпълнител, с което се ограничава правото на собственика или кредитора да получи и се разпорежда с посочената в запора вещ или вземане.

Наркотично вещество – Всяка естествена или синтетична субстанция или препарат, произведен на базата на тази субстанция, която в нелечебни дози и с нелечебна цел може да доведе до наркомания или да възбуди или задоволи такова състояние

Наследство - Съвкупност от имуществени права и задължения на наследодателя.

Наследяване (наследствено правоприемство) - Преминаване на имуществото на починалия (наследодателя) към други – едно или няколко лица (наследници).

Наследяване по завещание: преминава към лицата, които наследодателят посочи за наследници в завещателния акт. Наследяване по закон: в полза на лицата, които се намират в известна родствена връзка с наследодателя.

Незабавно производство -  Когато лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението и е посочено от очевидец като извършител на престъплението.

При бързото производство има алтернативи – т.е. трябва да е налице поне една от четири възможности.

Несъстоятелност - Съдебно производство на универсално принудително изпълнение за съразмерно удовлетворяване на кредиторите на търговец, спрял плащанията по търговски задължения.

Производството започва по искане на търговеца или на кредитор по търговска сделка.


 

Обвинителен акт - Писмен акт на прокурора, когато е убеден, че са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на обвинение пред съда, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство и не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е отстранимо.

В обстоятелствената част на обвинителния акт се посочват: престъплението, извършено от обвиняемия; времето, мястото и начинът на извършването му; пострадалото лице и размерът на вредите; пълни данни за личността на обвиняемия, налице ли са условията за прилагане на чл. 53 от Наказателния кодекс ; обстоятелствата, които отегчават или смекчават отговорността на обвиняемия; доказателствените материали, от които се установяват посочените обстоятелства.

Обвиняем – Процесуално качество на лице, спрямо което са събрани достатъчно доказателства за участие в престъпление.

Обезпечение на иск - Гарантиране на бъдещото изпълнение на предявен пред съда иск. Обезпечението може да бъде преди или след предявяването на иска, докато няма влязло в сила съдебно решение.

Обезпечителна заповед - Разпоредителен съдебен акт за предприемане на действия по осъществяване на допусната от съда обезпечителна мярка.

Мярката може да бъде: а) възбрана върху недвижим имот, б) запор на движими вещи и вземания на длъжника, в) други подходящи мерки, определени от съда, включително и спиране на изпълнението.

Образуване на досъдебно производство – Действие, чрез което се поставя началото на наказателния процес за престъпление от общ характер.

Одорологична експертиза – Назначава се с цел установяване наличие или несъотсъствие на миризмата между даденото лице и иззетата от местопроизшествието или от предмет миризма.

Одорологично изследване – Установява маршрута на движение на човек по неговата миризма, чрез куче.

Оперативна информация – Получена чрез оперативноиздирвателни методи и средства: наблюдение, подслушване, секретни сътрудници.

Тя дава данни за замислени, подготвени или извършени престъпления, както и за укриващи се от наказателно преследване лица.

Оперативноиздирвателна дейност – Правно регламентирана дейност на полицията за придобиване на информация чрез разузнавателни методи и средства, която има значение за разкриване и предотвратяване на престъпления, както и издирване на техните извършители.

Определения - Постановления на съда, с които се произнася по процедурни въпроси, а не по съществото на делото.

Особен представител – Адвокат, който се назначава, когато интересите на малолетния или непълнолетния пострадал и неговия родител, настойник или попечител са противоречиви.

Назначава се и на пострадалия, когато той е недееспособен или ограничено дееспособен и интересите му противоречат на интересите на неговия настойник или попечител. Особеният представител участва в наказателното производство като повереник.

Оспорване на бащинство - Оборване на предположението за бащинство след предявен иск от съпруга на майката или от самата майка.

Ответник - Лицето, срещу което се предявява иска. Главна страна, без която съдебния процес не може да възникне и да се развие.

Отказ от иск - Едностранно изявление на ищеца, отправено до съда, с което заявява, че занапред не ще поддържа предявения иск.

Отказ от наследство - Наследникът, който е призован към наследяване, може да се откаже от наследството, ако не го е приел.

Открито съдебно заседание  -  Заседание за разглеждане на делото от съд. За провеждането му страните по делото се призовават, а в залата за провеждане могат да присъстват и други лица.

Оттеглен иск - Едностранно изявление на ищеца до съда с искане да се прекрати производството и да не се произнася по същество на спора. При оттегляне ищецът не се отказва от правото на иск и може да предяви наново оттегления иск.

Очна ставка –  Едновременен разпит на две или повече лица, когато има съществено противоречие между обясненията на обвиняемите; обясненията на обвиняемия и показанията на свидетел; както и между показанията на свидетели.

Очевидец – Лице,  което непосредствено е получило възприятие за разследваното събитие. Ако бъде призован на разпит, придобива качеството на свидетел.


 

Петитум на исковата молба (искане) - Задължителен елемент на исковата молба, в който ищецът посочва вида на защитата, която търси за субективното право.

Пияно състояние на водач на пътно превозно средство – налице е при концентрация на алкохол в кръвта му 0,50 на хиляда.

Определя се въз основа на медицинска експертиза и/или други доказателства

Повторна експертиза – при необоснована първоначална експертиза или таката с неправилно заключение, при нарушаване на процесуалните правила за назначаване и възлагането й, при възлагане на първоначалната експертиза на лице, което съгласно НПК не може да бъде привлечено като експерт и др.

Повереник - Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник, упълномощен от тях да ги представлява в наказателното производство.

За разлика от тях обвиняемият и подсъдимият са представлявани от защитник.

Подбудител - Инициаторът на престъплението, този, който склонява умишлено другиго да извърши дадено престъпление, без да участва в непосредственото му изпълнение.

Подсъдност - Съвкупност от правила, които разпределят между съдилищата подведомствените им дела. Бива: родова, местна и функционална.

Поемни лица – Присъстват при провеждане на оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствен експеримент в досъдебното производство, избрани от разследващия орган.

Те не участват, а присъстват при провеждане на разследването.

Помагач - Лицето, което създава предпоставки за изпълнение на престъплението, като улеснява умишлено извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, обещание да се даде помощ след деянието, отстраняване на пречки….

Пострадал – Физическо лице, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъпление. Участва в наказателния процес като свидетел (по решение на органите на досъдебното производство) и като частен обвинител, частен тъжител и граждански ищец (по своя инициатива).

Правна норма – Общо правило за поведение, в което са установени правата и задълженията на нейните адресати. То има задължителен характер и е гарантирано със специфични правни средства.

Право на защита - Има не само обвиняемият, но и всички, участващи в наказателното производство

Правоспособност - Способност (възможност) на физическите и юридическите лица да бъдат носители на права и задължения, които могат да съществуват по силата на обективното право. Правоспособността за физическите лица възниква от момента на раждането им и съществува до момента на тяхната смърт, с която се прекратява.

Предварителна проверка – Извършва се, когато е налице законен повод за образуване на досъдебно производство, но получените данни не са достатъчни за изграждане на обосновано предположение за извършено престъпление

Предявяване на доказателства – Представяне на доказателства в хода на досъдебното или съдебното производство с цел обосноваване или опровергаване на една или друга теза и при разобличаване на недостоверни обяснения на обвиняемия или показания на свидетели.

Предявяване на обвинение – Запознаване на обвиняемия с постановлението за привличането му в качеството на обвиняем.

Предяваване на разследването – Предоставяне възможност на обвиняемия и неговия защитник, пострадалия и неговия повереник да се запознаят с материалите по делото.

Презумция за невиновност – Един от основните принципи в наказателния процес, съгласно който обвинаемият се смята за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Прекратяване на делото - Пресича възможността да се завърши процеса с решение и заличава с обратна сила процесуалните действия, извършени до прекратяване на делото.

Прекурсори – Всички вещества, които се използват за упойващи и психотропни вещества.

Престъпление – Общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

Привличане на обвиняем – Отнася се за лице, спрямо което са събрани достатъчно доказателства за участието му в престъпление от общ характер и няма основание за прекратяване на наказателното производство.

Приемане на наследство - Едностранен акт, с който наследникът изявява волята си да придобие наследството.

Призовка за доброволно изпълнение - С нея се уведомява длъжникът за започнатия изпълнителен процес, като се предупреждава, че ако не изпълни задължението си в 7-дневен срок от уведомяването, съдия-изпълнител ще пристъпи към принудително изпълнение.

Принудително довеждане – Прилага се по отношение на свидетели и обвиняеми, които без уважителни причини не са се явили пред органа, който ги е призовал, както и по отношение на затворници.

Принцип на двойното инкриминиране – Дадена държава-членка оказва правна помощ на друга държава-членка във връзка с наказателно производство за престъпление, ако същото това деяние е обявено за престъпление и в държавата, от която се иска такава помощ.

Присъда - Акт на съда, с който той решава дали деянието е престъпление, дали е извършено виновно от подсъдимия, въз основа на данните по наказателното дело и закона.

Просрочена жалба - Жалба, която е подадена след изтичане на установения в процесуалния закон срок.

Просрочена жалба - Жалба, която е подадена след изтичане на установения в процесуалния закон срок.

Протест - Писмен акт на прокурора, отправен до втората съдебна инстанция, с който се иска отменяне или изменение на присъда.

Пряк умисъл – Налице е, когато извършителят е осъзнавал свойството и значението на престъпното си деяние, предвиждал е и е искал неизбежното настъпване на общественоопасните  последици от него.

Пряк умисъл – Когато извършителят е осъзнавал свойството и значението на престъпното си деяние, предвиждал е неизбежното настъпване на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване.


 

Разпознаване – Действие по разследването, което се извършва с цел установяване и доказване връзката на даден обект с разследваното събитие чрез идентифицирането му от лице, което е получило възприятие от него.

Разполагаема част от наследството - Частта от наследството, която е вън от запазената част.

Разпоредително заседание - Заседание, в което съдията-докладчик или председателя на съда се произнасят еднолично по движението на делата.

Разпоредително заседание провежда и състав във въззивната инстанция по допускане на доказателствата, посочени във въззивната жалба. В тези случаи актът, който се постановява е разпореждане.

Разследващи органи – Това са следователите; служителите от МВР, назначени на длъжност "разследващ полицай" и служителите от Агенция "Митници", назначени на длъжност "разследващ митнически инспектор"; полицейските органи в МВР и митническите органи в Агенция "Митници" - в случаите, предвидени в НПК

Реабилитация - Заличаване на осъждането и отмяна за бъдеще на последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако със закон или указ е установено противното.

Реабилитацията бива два вида: по право и с акт на съдебен орган (съдебна реабилитация). Всеки осъден може да иска съдебна реабилитация, ако в тригодишен срок от изтичане срока на наложеното наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода, имал е добро поведение и е възстановил причинените вреди при умишлено престъпление. Съдебната реабилитация се постановява от съда, който е издал присъдата като първа инстанция.


 

Свидетел - По граждански дела: лице, което във висящ съдебен процес дава показания относно своите възприятия за юридически или доказателствен факт по делото. По наказателни дела: лице, привлечено в процеса да изложи своите възприятия по определени факти, които имат значение за делото.

Свободен разказ – Стадий от разпита, при който се предоставя на разпитваното лице възможност под формата на свободен разказ да изложи всичко, което му е известно по делото.

Сделки - Правомерни правни действия, централен елемент на които е изявлението на едно или няколко лица, насочено към пораждане на определени правни последици (пораждане, изменение или прекратяване на права и задължения).

Семейно жилище - Жилището, в което са се установили да живеят двамата съпрузи, без значение чия собственост е то.

Сериен убиец – Класификация за лице, извършило три или повече убийства в непродължителен период от време и при сходни обстоятелства.

Синдик - Лице, назначено от съда, което има за задача: да управлява и представлява търговското предприятие на търговец, обявен в несъстоятелност; да установи задълженията на търговеца и неговото имущество; да извърши плащането на задълженията, като превърне имуществото на търговеца в пари.

Дейността си синдикът извършва под надзора на съда, обявил несъстоятелността.

Следствен експеримент – Действие по разследването, при което се провеждат опити, за да се проверят доказателства и версии.

Следствени действия – Това са предвидените в НПК способи за събиране и проверка на доказателства, които се извършват от орган на досъдебното производство или съд: оглед, претърсване, изземване, разпит, разпознаване, следствен експеримент и назначаване на експертиза.

Служебен защитник – Назначава се от съда, когато обвиняемият лично не упълномощава защитник по различни причини: сам ще се защитава, но закона може да изисква изрично да има защита; при задължително участие на защита: ако обвинението е за престъпления, които се наказват с лишаване от свобода повече от 10 години или по тежка присъда; когато обвиняемият е непълнолетен (от 14 до 18 г.) , или страда от физически и психически недостатъци, които пречат да се защитава сам; когато обвиняемият не владее български език и др.

Специални разузнавателни средства – Предназначението им е за събиране на оперативни данни с цел разкриване и предотвратяване на тежки престъпления.

Спиране на дело - Временна недопустимост на развитието на висящия процес. След отстраняване на препятстващия факт производството продължава от положението, при което са били преустановени съдопроизводствените действия.

Страна в гражданския процес    - Лице, от чието име или срещу което се търси защита. Главните страни в процеса са ищец и ответник.

Субективно право - Обхваща пределите на позволеното поведение на правния субект. В тези предели той има възможност да проявява активност, съобразно неговите интереси и начертани цели.

Съдебна грешка - Налице е при съществено несъответствие между вътрешното убеждение на съда и обективните факти, в резултат на което се постановява явно несправедлива присъда.

Съдебна делба - Производството за съдебна делба има за цел да ликвидира състоянието на съществуваща имуществена общност.

Съдебен протокол - Писмен документ, съставен от съда за извършените от него и пред него в съдебното заседание съдебнопроцесуални действия.

Той е официален документ. Съставя се от нарочен служител и се подписва от съдията, провел заседанието или председателя, когато съставът е колегиален.

Съдебна поръчка - Извършване на съдопроизводствени действия от съд по възлагане от друг съд. По съдебната поръчка не се постановява решение.

Съдебни прении – Съдебни пледоарии. Етап от съдебното заседание, при което страните по делото подлагат на цялостен анализ доказателствата по делото от гледна точка на тяхната обвинителна и защитна позиция. Провеждат се след приключване на съдебното следствие.

Съдебно решение - Последният акт, с който завършва производството.

Постановява се в писмена форма, подписва се от всички съдии, взели участие при постановяването му; илиактове, към които са насочени и с които завършват различни, самостоятелни производства.

С решението съдът се произнася относно специфичния за производството предмет, образуващ съществото на делото по съответното производство, защото представлява главният въпрос, с който съдът е сезиран.

Съдебна спогодба - Потвърден от съда договор между страните по висящо дело, с които те чрез взаимни отстъпки уреждат със сила на пресъдено нещо (по задължителен начин) изцяло или отчасти правния спор и слагат край на делото в рамките на постигнатата съдебна спогодба.

Съдия-изпълнител - Орган (служител), овластен с компетентността да извършва предписаните в ГПК изпълнителни действия.

Съпружеска имуществена общност - Възниква върху вещите и правата върху вещи, придобити възмездно през време на брака, ако другият съпруг има принос за придобиването (освен в случаите, когато се касае за вещи за лична употреба или за упражняване на занятие).

Съсобственост (обикновена) - Вещта е обща на две или повече лица, като всяко от тях има отделно право върху идеална (мислена) част от нея.

Всеки съсобственик има може да се разпорежда със своето право и може да иска делба.

Съучастие - Умишлено съвместно участие на две или повече лица в извършване на умишлено престъпление. Съучастници в извършването на умишлено престъпление са извършителите, подбудителите и помагачите.

Всички съучастници се наказват с наказанието, което е предвидено за извършеното престъпление.


 

Частна жалба - Жалба срещу определение на съда, с което се прегражда по-нататъшното развитие на делото или в случаите, изрично посочени от закона.

Подава се в седмодневен срок от съобщаване на определението. Постановеното определение е задължително за долния съд.

Частен обвинител -  Пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител.

 

Частен тъжител -  Пострадалият от престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, може да повдига и да поддържа обвинение пред съда като частен тъжител.

Частният тъжител може да се установи в съдебното производство и като граждански ищец в случаите и по реда, установени в този кодекс.


 

Юрисдикция (Подведомственост) -  Компетентност (власт) на държавен орган да разглежда определените му дела и да издава държавен акт по тях.


 

Явна фактическа грешка - Несъответствието между истинската, формираната от съда воля и нейното външно изражение в писмения текст на решението.

Такава е грешката: в пресмятането; погрешното посочване на имена на страните; граници на спорен имот; размера на присъдената сума; неотразяване в диспозитива на решението становището на съда, изразено в мотивите; отхвърляне на иска; солидарния характер на осъждането и пр.

Тази грешка може да бъде поправена от съда по негов почин или по почин на страна, без ограничение във времето, по предвиден от закона ред.

Явни следи от престъпление – Следите, които могат да бъдат възприети непосредствено и няма съмнение относно техния произход.

Наличието им върху тялото или дрехите на дадено лице е едно от основанията за образуване на бързо и незабавно производство.