Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Жалба - Писмено оплакване срещу наказателно постановление, издадено от административнонаказващ орган, постановление на прокуратурата или  акт, издаден от съда. Подава се от страна в процеса в предвидения от закона срок, като се посочва какво се иска – отмяна или изменение на обжалвания акт, както и основанията за това.