Обяви
Окръжен съд Варна

Тук може да намерите информация за обявените свободни работни места в Окръжен съд Варна, изискванията и документите за кандидатстване, както и за всички обществени поръчки, търгове и други процедури за намиране на доставчик на стоки и услуги.

Може да се абонирате и за RSS канала, за да получавате тази информация.

З А П О В Е Д
№  РД - 0300
гр.Варна, 26.02.2018 г.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс

На основание чл.86, ал.1 т.11 във вр. с чл. 343 ал. 1 от ЗСВ, във вр. с  чл.138, ал.1 и чл.140, ал.1 от  Правилника за администрацията в съдилищата и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 – 96 от Кодекса на труда

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

I. Обявявам конкурс за назначаване на съдебни служители - 2 /две/ щатни бройки в Окръжен съд Варна,  както следва:  

  • 1  щатна бройка  “съдебен секретар” по чл.67, ал.1, т.1 от КТ;
  • 1  щатна бройка  „системен администратор“ по чл.67, ал.1, т.1 от КТ;