Обяви
Окръжен съд Варна

Тук може да намерите информация за обявените свободни работни места в Окръжен съд Варна, изискванията и документите за кандидатстване, както и за всички обществени поръчки, търгове и други процедури за намиране на доставчик на стоки и услуги.

Може да се абонирате и за RSS канала, за да получавате тази информация.

ОБЯВЯВА 

На основание Заповед №  РД – 1478/21.11.2017г. на Административния ръководител – Председател на ОС-Варна се обявява конкурс за длъжността “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” –   1  щатна бройка в Търговско отделение

 І. Минимални изисквания: да има само българско гражданство; да има висше образование по специалността „право”; да е преминал стажа по гл. XIV ЗСВ и да е придобили юридическа правоспособност; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психическо заболяване;    да не е съпруг или съпруга, или роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, с лица от ръководството на съда или с лица на ръководна длъжност в администрацията на съда; да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник,ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не е народен представител; да не е съветник в общински съвет; да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;