Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

Явна фактическа грешка - Несъответствието между истинската, формираната от съда воля и нейното външно изражение в писмения текст на решението.

Такава е грешката: в пресмятането; погрешното посочване на имена на страните; граници на спорен имот; размера на присъдената сума; неотразяване в диспозитива на решението становището на съда, изразено в мотивите; отхвърляне на иска; солидарния характер на осъждането и пр.

Тази грешка може да бъде поправена от съда по негов почин или по почин на страна, без ограничение във времето, по предвиден от закона ред.

Явни следи от престъпление – Следите, които могат да бъдат възприети непосредствено и няма съмнение относно техния произход.

Наличието им върху тялото или дрехите на дадено лице е едно от основанията за образуване на бързо и незабавно производство.