Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

Обвинителен акт - Писмен акт на прокурора, когато е убеден, че са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на обвинение пред съда, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство и не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е отстранимо.

В обстоятелствената част на обвинителния акт се посочват: престъплението, извършено от обвиняемия; времето, мястото и начинът на извършването му; пострадалото лице и размерът на вредите; пълни данни за личността на обвиняемия, налице ли са условията за прилагане на чл. 53 от Наказателния кодекс ; обстоятелствата, които отегчават или смекчават отговорността на обвиняемия; доказателствените материали, от които се установяват посочените обстоятелства.

Обвиняем – Процесуално качество на лице, спрямо което са събрани достатъчно доказателства за участие в престъпление.

Обезпечение на иск - Гарантиране на бъдещото изпълнение на предявен пред съда иск. Обезпечението може да бъде преди или след предявяването на иска, докато няма влязло в сила съдебно решение.

Обезпечителна заповед - Разпоредителен съдебен акт за предприемане на действия по осъществяване на допусната от съда обезпечителна мярка.

Мярката може да бъде: а) възбрана върху недвижим имот, б) запор на движими вещи и вземания на длъжника, в) други подходящи мерки, определени от съда, включително и спиране на изпълнението.

Образуване на досъдебно производство – Действие, чрез което се поставя началото на наказателния процес за престъпление от общ характер.

Одорологична експертиза – Назначава се с цел установяване наличие или несъотсъствие на миризмата между даденото лице и иззетата от местопроизшествието или от предмет миризма.

Одорологично изследване – Установява маршрута на движение на човек по неговата миризма, чрез куче.

Оперативна информация – Получена чрез оперативноиздирвателни методи и средства: наблюдение, подслушване, секретни сътрудници.

Тя дава данни за замислени, подготвени или извършени престъпления, както и за укриващи се от наказателно преследване лица.

Оперативноиздирвателна дейност – Правно регламентирана дейност на полицията за придобиване на информация чрез разузнавателни методи и средства, която има значение за разкриване и предотвратяване на престъпления, както и издирване на техните извършители.

Определения - Постановления на съда, с които се произнася по процедурни въпроси, а не по съществото на делото.

Особен представител – Адвокат, който се назначава, когато интересите на малолетния или непълнолетния пострадал и неговия родител, настойник или попечител са противоречиви.

Назначава се и на пострадалия, когато той е недееспособен или ограничено дееспособен и интересите му противоречат на интересите на неговия настойник или попечител. Особеният представител участва в наказателното производство като повереник.

Оспорване на бащинство - Оборване на предположението за бащинство след предявен иск от съпруга на майката или от самата майка.

Ответник - Лицето, срещу което се предявява иска. Главна страна, без която съдебния процес не може да възникне и да се развие.

Отказ от иск - Едностранно изявление на ищеца, отправено до съда, с което заявява, че занапред не ще поддържа предявения иск.

Отказ от наследство - Наследникът, който е призован към наследяване, може да се откаже от наследството, ако не го е приел.

Открито съдебно заседание  -  Заседание за разглеждане на делото от съд. За провеждането му страните по делото се призовават, а в залата за провеждане могат да присъстват и други лица.

Оттеглен иск - Едностранно изявление на ищеца до съда с искане да се прекрати производството и да не се произнася по същество на спора. При оттегляне ищецът не се отказва от правото на иск и може да предяви наново оттегления иск.

Очна ставка –  Едновременен разпит на две или повече лица, когато има съществено противоречие между обясненията на обвиняемите; обясненията на обвиняемия и показанията на свидетел; както и между показанията на свидетели.

Очевидец – Лице,  което непосредствено е получило възприятие за разследваното събитие. Ако бъде призован на разпит, придобива качеството на свидетел.