Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

Наказателноотговорно лице – Навършило 18 години лице, което в състояние на вменяемост е извършишло престъпление.

Непълнолетно лице, навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и деянието и да ръководи постъпките си.

Налагане на запор - Разпореждане на съдия-изпълнител, с което се ограничава правото на собственика или кредитора да получи и се разпорежда с посочената в запора вещ или вземане.

Наркотично вещество – Всяка естествена или синтетична субстанция или препарат, произведен на базата на тази субстанция, която в нелечебни дози и с нелечебна цел може да доведе до наркомания или да възбуди или задоволи такова състояние

Наследство - Съвкупност от имуществени права и задължения на наследодателя.

Наследяване (наследствено правоприемство) - Преминаване на имуществото на починалия (наследодателя) към други – едно или няколко лица (наследници).

Наследяване по завещание: преминава към лицата, които наследодателят посочи за наследници в завещателния акт. Наследяване по закон: в полза на лицата, които се намират в известна родствена връзка с наследодателя.

Незабавно производство -  Когато лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението и е посочено от очевидец като извършител на престъплението.

При бързото производство има алтернативи – т.е. трябва да е налице поне една от четири възможности.

Несъстоятелност - Съдебно производство на универсално принудително изпълнение за съразмерно удовлетворяване на кредиторите на търговец, спрял плащанията по търговски задължения.

Производството започва по искане на търговеца или на кредитор по търговска сделка.