Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Центърът за медиация е реализиран съвместно от Окръжен и Районен съд във Варна. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията, като метод за решаване на съдебни спорове.

Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и в случаите, предвидени по НПК, между физически и/или юридически лица.

Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

В определени случаи медиация не е подходяща и не се провежда, ако има данни за:

- заплаха или насилие между страните;

- налице е конфликт на ценности;

- необходимо е публично  огласяване на резултата с оглед защитата на репутацията на страната или голям обществен интерес.

Центърът предоставя безвъзмездно възможност на страните по делата да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

За съдействие към Центъра могат да се обърнат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от съдебния район на Окръжен съд Варна:

Окръжен съд - Варна

Районен съд - Варна

Районен съд - Девня

Районен съд - Провадия.

Центърът е разположен на 4 етаж в сградата, в която се помещава Съдебно-изпълнителна
служба при Pайонен съд Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12.