Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Движение на делото - Състояние на делото във фазата на съдебното производство. Производството може да бъде спряно, прекратено и решено.

Дееспособност на физическите лица -  Способността им да придобиват права и поемат задължения с лични действия, след навършване на пълнолетие. 

До навършване на 14 години лицата са малолетни. През това време те са напълно недееспособни и не могат със свои лични действия да придобиват права и да поемат задължения. От тяхно име действат законните им представители – родители, настойници. От навършване на 14 години до навършване на 18 години лицата се считат непълнолетни и са ограничено / частично / дееспособни.

Дерогация – Правно понятие за частична отмяна на определен закон.

Диспозитив – Разпоредителната част от съдебното решение, постановено от съда.

Длъжник - Лице, срещу което се води изпълнителния процес.

Договор - Съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.

Дознание - Производство, което се провежда от определени със заповед на министъра на вътрешните работи полицейски служители. Извършва се за престъпления, по които не се провежда следствие.

Домашен арест – Мярка за неотклонение, която се състои в забрана на обвиняемия да напуска жилището сибез разрешение от съответния орган.

Досъдебно производство – Първата фаза на наказателния процес, с предварителен, подготвителен характер по отношение на съдебното производство