Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Евентуален умисъл – Извършителят разбира свойството и значението на своето деяние, осъзнава възможността от настъпване на общественоопасни последици, но се отнася безразлично към вероятното им настъпване.

Европейска заповед за арест - Искане на съдебен орган на една от държавите — членки на ЕС, за задържане на лице в друга държава членка и за предаване на това лице на първата държава членка с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Механизмът се основава на принципа на взаимното признаване на съдебни решения.

Екзекватура - Решение на съд, с което се признава и допуска изпълнение на решение на чуждестранен съд.

В производството по признаване на чуждестранното решение българският съд не разглежда спора по същество, с изключение на възражението за погасяване на правото след постановяване на решението. България признава чуждестранното съдебно решение било по двустранна или многостранна договореност със съответната страна, чиито съд е издал решението, било при условията на фактическата взаимност.

Експертиза – Предвиден в НПК способ за доказване, чрез изясняване на обстоятелства по делото, с използването на специфични знания от областта на науката, техниката и изкуството.

Екстрадиция - Предаване на друга държава на лица, извършили престъпления у нас, или на българската държава – за престъпления, извършени в чужбина. Български гражданин не може да бъде предаван на чужда държава за съдене или за изтърпяване на наказание.