Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

Свидетел - По граждански дела: лице, което във висящ съдебен процес дава показания относно своите възприятия за юридически или доказателствен факт по делото. По наказателни дела: лице, привлечено в процеса да изложи своите възприятия по определени факти, които имат значение за делото.

Свободен разказ – Стадий от разпита, при който се предоставя на разпитваното лице възможност под формата на свободен разказ да изложи всичко, което му е известно по делото.

Сделки - Правомерни правни действия, централен елемент на които е изявлението на едно или няколко лица, насочено към пораждане на определени правни последици (пораждане, изменение или прекратяване на права и задължения).

Семейно жилище - Жилището, в което са се установили да живеят двамата съпрузи, без значение чия собственост е то.

Сериен убиец – Класификация за лице, извършило три или повече убийства в непродължителен период от време и при сходни обстоятелства.

Синдик - Лице, назначено от съда, което има за задача: да управлява и представлява търговското предприятие на търговец, обявен в несъстоятелност; да установи задълженията на търговеца и неговото имущество; да извърши плащането на задълженията, като превърне имуществото на търговеца в пари.

Дейността си синдикът извършва под надзора на съда, обявил несъстоятелността.

Следствен експеримент – Действие по разследването, при което се провеждат опити, за да се проверят доказателства и версии.

Следствени действия – Това са предвидените в НПК способи за събиране и проверка на доказателства, които се извършват от орган на досъдебното производство или съд: оглед, претърсване, изземване, разпит, разпознаване, следствен експеримент и назначаване на експертиза.

Служебен защитник – Назначава се от съда, когато обвиняемият лично не упълномощава защитник по различни причини: сам ще се защитава, но закона може да изисква изрично да има защита; при задължително участие на защита: ако обвинението е за престъпления, които се наказват с лишаване от свобода повече от 10 години или по тежка присъда; когато обвиняемият е непълнолетен (от 14 до 18 г.) , или страда от физически и психически недостатъци, които пречат да се защитава сам; когато обвиняемият не владее български език и др.

Специални разузнавателни средства – Предназначението им е за събиране на оперативни данни с цел разкриване и предотвратяване на тежки престъпления.

Спиране на дело - Временна недопустимост на развитието на висящия процес. След отстраняване на препятстващия факт производството продължава от положението, при което са били преустановени съдопроизводствените действия.

Страна в гражданския процес    - Лице, от чието име или срещу което се търси защита. Главните страни в процеса са ищец и ответник.

Субективно право - Обхваща пределите на позволеното поведение на правния субект. В тези предели той има възможност да проявява активност, съобразно неговите интереси и начертани цели.

Съдебна грешка - Налице е при съществено несъответствие между вътрешното убеждение на съда и обективните факти, в резултат на което се постановява явно несправедлива присъда.

Съдебна делба - Производството за съдебна делба има за цел да ликвидира състоянието на съществуваща имуществена общност.

Съдебен протокол - Писмен документ, съставен от съда за извършените от него и пред него в съдебното заседание съдебнопроцесуални действия.

Той е официален документ. Съставя се от нарочен служител и се подписва от съдията, провел заседанието или председателя, когато съставът е колегиален.

Съдебна поръчка - Извършване на съдопроизводствени действия от съд по възлагане от друг съд. По съдебната поръчка не се постановява решение.

Съдебни прении – Съдебни пледоарии. Етап от съдебното заседание, при което страните по делото подлагат на цялостен анализ доказателствата по делото от гледна точка на тяхната обвинителна и защитна позиция. Провеждат се след приключване на съдебното следствие.

Съдебно решение - Последният акт, с който завършва производството.

Постановява се в писмена форма, подписва се от всички съдии, взели участие при постановяването му; илиактове, към които са насочени и с които завършват различни, самостоятелни производства.

С решението съдът се произнася относно специфичния за производството предмет, образуващ съществото на делото по съответното производство, защото представлява главният въпрос, с който съдът е сезиран.

Съдебна спогодба - Потвърден от съда договор между страните по висящо дело, с които те чрез взаимни отстъпки уреждат със сила на пресъдено нещо (по задължителен начин) изцяло или отчасти правния спор и слагат край на делото в рамките на постигнатата съдебна спогодба.

Съдия-изпълнител - Орган (служител), овластен с компетентността да извършва предписаните в ГПК изпълнителни действия.

Съпружеска имуществена общност - Възниква върху вещите и правата върху вещи, придобити възмездно през време на брака, ако другият съпруг има принос за придобиването (освен в случаите, когато се касае за вещи за лична употреба или за упражняване на занятие).

Съсобственост (обикновена) - Вещта е обща на две или повече лица, като всяко от тях има отделно право върху идеална (мислена) част от нея.

Всеки съсобственик има може да се разпорежда със своето право и може да иска делба.

Съучастие - Умишлено съвместно участие на две или повече лица в извършване на умишлено престъпление. Съучастници в извършването на умишлено престъпление са извършителите, подбудителите и помагачите.

Всички съучастници се наказват с наказанието, което е предвидено за извършеното престъпление.