Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Съдебни такси
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Такси, събирани от съда по Закона за държавните такси

 

Информация за някои от таксите, събирани от Окръжния съд

Вид

Такса

По жалби срещу административни актове  -от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци

- от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон

10 лв.

50 лв.

За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер 12 лв.
За частни жалби по наказателни дела от частен характер 5 лв.
За издаване на заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост 5 лв.

 

Информация за някои от таксите, събирани от Министерството на правосъдието

По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

 30 лв.

Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер:

2 лв. за първата страница и 1 лв. за всяка следваща страница

 

Всички такси може да видите тук.

 

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

 

Някои от таксите, събирани в съдебното производство

Вид

Такса

За граждански иск по наказателно дело 4 на сто върху уважения иск,
но не по-малко от 50 лв.
При завеждане на исковата молба за развод 25 лв.
При допускане на развод по взаимно съгласие до 40 лв.
По дело за делба 4 на сто върху стойността на дяловете
За обжалване пред въззивна инстанция и по молба за отмяна 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес

 

Някои от таксите по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители

Вид

Такса

За образуване на изпълнително дело

20 лв.

За извършване на справка за длъжника и неговото имущество

5 лв.

За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа

1,5 на сто върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв.

За въвеждане във владение на семейно жилище

50 лв.

За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по Закона за особените залози

2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.

 

Цялата тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, може да видите тук