Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

Разпознаване – Действие по разследването, което се извършва с цел установяване и доказване връзката на даден обект с разследваното събитие чрез идентифицирането му от лице, което е получило възприятие от него.

Разполагаема част от наследството - Частта от наследството, която е вън от запазената част.

Разпоредително заседание - Заседание, в което съдията-докладчик или председателя на съда се произнасят еднолично по движението на делата.

Разпоредително заседание провежда и състав във въззивната инстанция по допускане на доказателствата, посочени във въззивната жалба. В тези случаи актът, който се постановява е разпореждане.

Разследващи органи – Това са следователите; служителите от МВР, назначени на длъжност "разследващ полицай" и служителите от Агенция "Митници", назначени на длъжност "разследващ митнически инспектор"; полицейските органи в МВР и митническите органи в Агенция "Митници" - в случаите, предвидени в НПК

Реабилитация - Заличаване на осъждането и отмяна за бъдеще на последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако със закон или указ е установено противното.

Реабилитацията бива два вида: по право и с акт на съдебен орган (съдебна реабилитация). Всеки осъден може да иска съдебна реабилитация, ако в тригодишен срок от изтичане срока на наложеното наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода, имал е добро поведение и е възстановил причинените вреди при умишлено престъпление. Съдебната реабилитация се постановява от съда, който е издал присъдата като първа инстанция.