Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Вещите лица са специалисти, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

 Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

  • законност;  процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
  • научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
  • добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване; поверителност и спазване на професионалната етика.

 За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания: 

  • притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
  • има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
  • не е осъждано за престъпление от общ характер;
  • не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
  • не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
  • има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.


 Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице,  подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

  1. Лична карта – копие;
  2. Заявление;
  3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
  6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
  7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
  8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
  9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
  10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
  11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.

 


Списък на експертите*

(вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1.    Митко  Желев  Великов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
2.    Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование, стаж – 18 г.
3.    Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование, стаж – 20 г.
4.    Филип Николаев Филев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.
5.    Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование, стаж – 18 г
6.    Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж – 10 г.
7.    Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 20 г.
8.    Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
9.    Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование, стаж – 8 г.
10.    Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
11.    Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование, стаж – 3 г.
12.    Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
13.    Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
14.    Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.;
15.    Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
16.    Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
17.    Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
18.    Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж – 14г.;

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1.    Йордан Панайотов Йорданов – гл.инспектор, висше образование, стаж – 25 г.
2.    Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование, - стаж - 15г.
3.    Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж - 12 г.
4.    Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование, стаж - 10 г.
5.    Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж -13 г.

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1.    Галин Господинов Желев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.;
2.    Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование – стаж 13 г.;
3.    Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 24 г.

 

*Посочените експерти притежават:

  • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
  • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"

 


ЕКСПЕРТИ ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ – ВАРНА

1. Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, тех. изследване на документи, трасологични и балистични експертизи, видео-технически и лицева идентификация - Ниво на достъп „Строго секретно"
2. Галин Петков Петков – дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество – ниво на достъп „Секретно".
3. Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп „Поверително";
4. Стоян Николаев Атанасов - дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп „Поверително"


Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Трасалогични експертизи; Дактилоскопни експертизи; Съдебно-балистична експертиза; Биометрични криминалистични експертизи.

 

1.    Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
2.    Борис Димитров Борисов – графолог.
3.    Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
4.    Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
5.    Добрин Младенов Несторов – криминалистични експертизи на писмени доказателства и биометрични криминалистични експертизи – фоноскопия /гласова идентификация/;
6.    Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
7.    Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
8.    Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.;
9.    Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
10.    Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
11.    Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
12.    Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
13.    Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;

 


Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

14. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек
15. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология;
16. Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология; ДНК анализи;
17. Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист молекулярна биология, ДНК анализи;
18. Христина Василева Божинова – Димитрова – лекар ординатор;

А/ Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването.

19. Радослав Борисов Манчев – ортопед - травматолог;

Б/ Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести.

20. Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и дентология;

В/ Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза

21. Светослав Калчев Калевски - неврохирург;

Г/ Лекари специалисти по уши, нос, гърло компетентни да се произнасят по всички въпроси

22. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ;

Д/ Лекари акушерство и гинекология

23. Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог;

Е/ Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове

24. Благовеста Димитрова Стефанова - специалист по съдебна медицина;
25. Вилиям Викторов Доков - специалист по съдебна медицина;
26. Димитър Иванов Ганчев - специалист по съдебна медицина;
27. Сийка Койчева Михова-Илчева - специалист по съдебна медицина;
28. Деян Ангелов Демиров - специалист по съдебна медицина;
29. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;

З/ Трудова медицина

30. Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина;
31. д-р Сена Генова Калоянова – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда;


Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебно-психологична експертиза

32. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
33. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
34. Анка Петрова Атанасова - специалист по психиатрия, съдебна психиатрия;
35. Ирина Христова Добрева – специалист Приложна психология;
36. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
37. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
38. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
39. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
40. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
41. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
42. Христо Добрев Бояджиев;
43. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;
44. Юлияна Тодорова Къневска–Тодорова – приложна социална психология;

Клинични психолози:


46. Бояна Тодорова Аянова–Радева – клиничен психолог;
47. Гергана Петрова Момова;
48. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
49. Нели Костадинова Михайлова - клиничен психолог;
50. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
51. Снежанка Борисова Димитрова;

 

Съдебно психолого-психиатрична експертиза.

52.    Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
53.    Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
54.    Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
55.    Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
56.    Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
57.    Христо Добрев Бояджиев;

Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

58. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
59. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
60. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
61. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
62. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
63. Христо Добрев Бояджиев;

Лекари детски психиатри

64. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;


Съдебно-счетоводна експертиза; Съдебно финансово-кономическа експертиза; Съдебно-стокова експертиза

65.    Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
66.    Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
67.    Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
68.    Ангел Христов Колев - икономист-счетоводител;
69.    Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
70.    Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
71.    Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
72.    Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
73.    Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
74.    Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
75.   
76.    Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
77.    Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
78.    Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
79.    Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
80.    Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
81.    Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
82.    Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
83.    Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
84.    Бойка Славейкова Могиларова –  икономист-счетоводител.
85.    Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
86.    Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
87.    Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
88.    Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
89.    Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
90.    Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
91.    Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
92.    Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
93.    Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
94.    Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
95.    Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
96.    Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
97.    Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
98.    Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
99.    Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
100. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
101. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
102. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
103. Галина Георгиева Георгиева – специалност Стокознание; икономист;
104. Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор;
105.    Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,  експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
106.    Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
107.    Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
108.    Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
109.    Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
110.    Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
111.    Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
112.    Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
113.    Гергана Стоянова Колева – икономист;
114.    Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
115.    Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
116.    Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;
117.    Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
118.    Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
119.    Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
120.    Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
121.    Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност Счетоводство и контрол;
122.    Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти;
123.    Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
124.    Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
125.    Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
126.     Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
127.    Димитър Георгиев Димитров – съдебно стокови експертизи;
128.    Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
129.    Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
130.    Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
131.    Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
132.    Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
133.    
134.    Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
135.    Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
136.    Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
137.    Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно”;
138.    Донка Димова Михайлова – икономист–счетоводител;
139.    Дора Петкова Тончева – икономист-счетоводител, оценител на машини и съоръжения и на инвестиционни проекти;
140.    Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
141.    Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията;
142.    Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
143.    Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
144.    Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
145.    Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
146.    Емилия Николова Стойнова–Дикова – счетоводство и контрол;
147.    Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
148.    Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна  и съдебно финансово-икономическа експертизи;
149.    Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
150.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
151.    Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол;
152.    Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
153.    Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
154.    Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
155.    Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
156.    Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
157.    Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова екпертизи;
158.    Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
159.    Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
160.    Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
161.    Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
162.    Иво Ангелов Костов – експерт – икономист по строителството;
163.    Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
164.    Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
165.    Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
166.    Йордан Ганев Стоянов – икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
167.    Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
168.    Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
169.    Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
170.    Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело;
171.    Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
172.    Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
173.    Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
174.    Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
175.    Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
176.    Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
177.    Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
178.    Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
179.    Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
180.    Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
181.    Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
182.    Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
183.    Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи;
184.    Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
185.    Магдалена Антонова Парчева – специалист Администрация и управление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми;
186.    Маргарита Благоева Якимова – счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
187.    Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
188.    Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
189.    Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
190.    Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
191.    Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт;
192.    Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
193.    Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
194.    Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
195.    Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
196.    Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
197.    Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
198.    Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
199.    Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
200.    Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
201.   
202.    Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
203.    Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
204.    Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
205.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
206.    Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
207.    Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
208.    Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
209.    Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
210.    Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
211.    Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
212.    Парашкева Костадинова Сарийска – икономиката на общините и общинските фирми;
213.    Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
214.    Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител;
215.    Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
216.    Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
217.    Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
218.    Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
219.    Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
220.    Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
221.    Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно”;
222.    Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
223.    Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
224.    Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
225.    Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
226.    Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
227.    Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
228.    Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт счетоводител;
229.    Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
230.    Ралица Атанасова Славова – икономист;
231.    Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
232.    Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
233.    Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
234.    Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
235.    Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
236.    Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
237.    Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
238.    Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
239.    Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
240.    Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
241.    Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
242.    Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
243.    Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
244.    Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
245.    Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
246.    Силвия Станчева Стоянова – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск ниво „Секретно”;
247.    Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
248.    Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
249.    Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
250.    Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
251.    Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
252.    Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
253.    Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
254.    Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
255.    Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
256.    Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
257.    Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
258.    Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
259.    Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
260.    Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
261.    Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
262.    Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
263.    Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител;
264.    Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
265.    Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
266.    Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
267.    Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
268.    Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
269.    Христоско Иванов Богданов – икономист–счетоводител;
270.    Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи.
271.    Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт;
272.    Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
273.    Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
274.    Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
275.    Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
276.    Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
277.    Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
278.    Яна Данчева Велева – счетоводство и контрол;
279.    Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
280.    Янка Върбанова Лозанова – икономист–счетоводител;
281.    Янка Колева Патраманова – съдебно икономически експертизи;


Съдебна инженерно-техническа експертиза; Съдебна автотехническа експертиза; Съдебна инженерно-технологична експертиза; Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти

Оценители на машини и съоръжения

282.    Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
283.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
284.    Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
285.    Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
286.    Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
287.    Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;
288.    Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
289.    Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
290.    Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения;
291.    Бойка Славейкова Могиларова – машини и съоръжения;
292.    Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения;
293.    Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
294.    Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини;
295.    Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове;
296.    Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
297.    Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения;
298.    Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
299.    Георги Йорданов Драгиев - лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
300.    Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
301.    Георги Тодоров Вълчев – съдебно инженеро–технически експертизи; инженер коробоводене  и електротехника;
302.    Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт;
303.    Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини  и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
304.    Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство;
305.    Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
306.     Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
307.    Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;
308.    Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
309.    Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи за управление;
310.    Донка Димова Михайлова – лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях;
311.    Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител  на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД;
312.    Евгения Кирилова Кирова – оценител на машини и съоръжения;
313.    Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
314.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
315.    Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи;
316.    Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
317.    Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
318.    Иван Георгиев Инкьов – машинен  инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
319.    Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
320.    Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
321.    Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура;
322.    Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми;
323.    Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;  
324.    Иванка Костадинова Казакова- инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
325.    Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
326.    Илина Томова Станчева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия;
327.    Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
328.    Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
329.    Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
330.    Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
331.    Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
332.    Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
333.    Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
334.    Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
335.    Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
336.    Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
337.    Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения;
338.    Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно–транспортни средства;
339.    Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
340.    Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения;
341.    Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
342.    Минка Христова Стоянова – електро инженер съобщителна техника;
343.    Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
344.    Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
345.    Михаил Николов Серафимов – специалист двигатели с вътрешно горене;
346.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;
347.    Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
348.    Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
349.    Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
350.    Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
351.    Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
352.    Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – технически експертизи;
353.    Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;
354.    Пламен Петков Маринов – специалист Технология на машиностроенето и металите;
355.    Пламен Тодоров Велков – автотехнически експертизи;
356.    Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
357.    Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;
358.    Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини;
359.    Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
360.    Радостин Димитров Димитров – специалист Двигатели с вътрешно горене;
361.    Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
362.    Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
363.    Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
364.    Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
365.    Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник;
366.    Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника /военен инженер – радиолокация/;
367.    Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
368.    Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
369.    Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;
370.    Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно технологична експертиза, инженер химик;
371.    Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
372.    Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
373.    Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация);
374.    Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
375.    Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

ВиК

376.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
377.    Васил Димитров Костов – съдебно инженерно-техническа експертиза;
378.    Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
379.    Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, В и К строително – технически експертизи;
380.    Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
381.    Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”,  В и К и геодезия;
382.    Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

Корабни и морски експерти

383.    Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; Безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др;
384.    Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти;
385.    Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт;
386.    Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Ниво на достъп до КИ;
387.    Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми;
388.    Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно стокови експертизи;
389.    Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене Ниво на достъп до КИ   „Поверително”;
390.    Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
391.    Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи и механизми“; Корпуси на плавателни съдове и автомобили; Оценка на машини и съоръжения;

Ел. специалисти

392.    Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане;
393.    Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати;
394.    Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
395.    Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер;
396.    Валери Милчев Василев – специалист по електроснабдяване и обзавеждане;
397.    Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане;
398.    Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
399.    Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
400.    Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
401.    Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средство за търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
402.    Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи;
403.    Ирина Илчева Станева – електроинженер;
404.    Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие” ОПРР;
405.    Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност;
406.    Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
407.    Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия;
408.    Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
409.    Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
410.    Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант;
411.    Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
412.    Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
413.    Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
414.    Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност;
415.    Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част Електрическа; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда);
416.    Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К, геодезия;
417.    Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
418.    Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;
419.    Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане;
420.    Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
421.    Янчо Михалев Ненков – електроинженер;

Програмисти

Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видео техника, киносистеми, компютърна техника, акустика /ртв/

422.    Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърни системи и мрежи;
423.    Виктор Георгиев Златанов – съдебно инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
424.    Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи;
425.    Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно - техническа експертиза;
426.    Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
427.    Иван Христов Йовчев - оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;  
428.    Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии;
429.    Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
430.    Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
431.    Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
432.    Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии;
433.    Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”

 

 


Съдебно-пожаротехническа експертиза

 Пожаро – техническа безопасност

434.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
435.    Васил Колев Тотев – съдебно инженерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
436.    инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;

Съдебна строително-техническа експертиза

437.    Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство”;
438.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
439.    Ангелина Росенова Петрова – строителен иженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
440.    Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
441.    Анна Димитрова Демирева – архитект;
442.    Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
443.    Антоанета Стефанова Герова – строителен инженер; специалност “Промишлено и гражданско  строителство”;
444.    Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
445.    Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
446.    Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи;
447.    Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
448.    Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
449.    Васко Георгиев Симеонов – архитект;
450.    Валерия Цолова  Йотова-Кирилова – строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
451.    Васил Димитров Власковски – геодезист;
452.    Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
453.    Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
454.    Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
455.    Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
456.    Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
457.    Веселина Русева Русева – геодезист;
458.    Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство;
459.    Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
460.    Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
461.    Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
462.    Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
463.    Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
464.    Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
465.    Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
466.    Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно – техническа експертиза;
467.    Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
468.    Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
469.    Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
470.     Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
471.    Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
472.    Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
473.    Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
474.    Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
475.    Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
476.    Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
477.    Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
478.    Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
479.    Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – ”Строителство и архитектура”;
480.    Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
481.    Живко Маринов Коев – геодезист;
482.    Живко Русев Железов – архитект;
483.    Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
484.    Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
485.    Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
486.    Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
487.    Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
488.    Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
489.    Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство;
490.    Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
491.    Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
492.     Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран  оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
493.    Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
494.    Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
495.    Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
496.    Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
497.    Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
498.    Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
499.    Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
500.    Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
501.    Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство” /ниско и високо строителство/;
502.    Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
503.    Милан Стоянов Димитров – архитект;
504.    Милка Димитрова Атанасова - строителен  инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
505.    Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
506.    Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
507.    Надя Стаматова Стаматова – архитект;
508.    Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна  политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
509.    Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
510.    Ненчо Венков Цанев – строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, цени и ценообразуване на строителството;
511.    Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
512.    Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия;
513.    Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
514.    Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
515.    Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
516.    Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
517.    Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
518.    Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част „конструктивна”;
519.    Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
520.    Пламен Стефанов Колчев – архитект;
521.    Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
522.    Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, архитектура;
523.    Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
524.    Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
525.    Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
526.    Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
527.    Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради и съоръжения;
528.    Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
529.    Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически  експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
530.    Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
531.    Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
532.    Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
533.    Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
534.    Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
535.    Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническа експертиза;
536.    Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
537.    Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
538.    Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
539.    Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
540.    Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
541.    Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
542.    Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
543.    Юлия Христова Попова - строителен инженер – земеустройство;
544.    Юлияна Жечкова Кирчева – архитект;


Съдебно-ботаническа експертиза; Съдебно-зоологическа експертиза; Съдебно-микробиологична експертиза; Съдебно-ентомологична експертиза

545.    Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
546.    Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
547.    Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;
548.    Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;


Съдебно-химическа експертиза; Съдебно-физическа експертиза; Съдебно физико-химическа експертиза

549.    Цветанка Методиева Станчева – инженер химик;
550.    Лазко Андреев Жарданов – инж. Технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици;
551.    Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;


Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Ветеринарни лекари

552.    Златина Христова Димова–Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
553.    Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
554.    Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

Съдебно-агротехническа експертиза

555.    Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
556.    Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
557.    Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
558.    Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран  оценител на земеделски земи;
559.    Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
560.    Петранка Михайлова Велчева – агноном, специалност Зеленчукопроизводство, трайни насаждения, растителна защита;
561.    Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения;

 


Съдебно - изкуствоведски експертизи

562. Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи;
563. Костадин Георгиев Угринов – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.

Екология и ландшафтна архитектура

564. Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство и опазване на околната среда;
565. Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация;
566. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;

 


 

Лицензирани оценители на земеделски земи

567.    Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
568.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
569.    Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждени, цели предприятия и вземания;
570.    Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво  „Секретно”;
571.    Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
572.    Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
573.    Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустроител;
574.    Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
575.    Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
576.    Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството;
577.    Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
578.    Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
579.    Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
580.    Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
581.    Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
582.    Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство, оценител;
583.    Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
584.   
585.    Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
586.    Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
587.    Еленка Илиева Бешковска – агроном;
588.    Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
589.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
590.    Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
591.    Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
592.    Йордан Иванов Вучков – геодезист;
593.    Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
594.    Калина Василева Василева – строителен инженер;
595.    Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
596.    Лена Христова Тодорова – електроинженер;
597.    Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
598.    Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до  11.05.2021г.
599.    Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
600.    Мариела Иванова Мачева – счетоводство;
601.    Марин Михайлов Михайлов – икономист по промишлеността;
602.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
603.    Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт – счетоводител;
604.    Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
605.    Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
606.    Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
607.    Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
608.    Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
609.    Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
610.    Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
611.    Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
612.    Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
613.    Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
614.    Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
615.    Танислав Христов Онцов – строителен  инженер;
616.    Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
617.    Цветанка Георгиева Цанева – агроном;
618.    Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство;
619.    Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;

Специалисти във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения

620.    Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
621.    Бисер Николов Атанасов – специалист във връзка с оценка на непарични вноски /АПОРТ/по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
622.    Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини  и съоръжения;
623.    Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
624.    Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини  и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
625.    Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
626.    Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
627.    Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
628.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
629.    Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
630.    Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
631.    Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
632.    Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
633.    Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
634.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
635.    Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
636.    Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
637.    Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
638.    Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
639.    Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;

Лицензирани оценители на недвижими имоти

640.    Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител;
641.    Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
642.    Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
643.    Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждени, цели предприятия и вземания;
644.    Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист – счетоводител – допуск ниво „Секретно”;
645.    Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
646.    Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
647.    Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
648.    Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
649.    Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
650.    Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
651.    Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
652.    Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
653.    Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
654.    Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустройство;
655.    Веска Пенчева Янева - строителен техник; лицензиран оценител на недвижими имоти;
656.    Галинка Вълканова Георгиева - строителен техник;
657.    Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
658.    Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
659.    Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини  и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
660.    Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
661.    Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
662.    Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
663.    Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
664.    Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
665.    Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
666.    Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
667.    Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи  и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
668.    Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи  и на цели държавни и общински предприятия;
669.    Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
670.    Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
671.    Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
672.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
673.    Живко Борисов Боев - инженер земеустройство;
674.    Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
675.    Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
676.    Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
677.    Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
678.    Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
679.    Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
680.    Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
681.    Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
682.    Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
683.    Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
684.    Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
685.    Костадин Любомиров Михайлов – Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
686.    Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
687.    Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
688.    Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
689.    Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
690.    Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до  11.05.2021г.
691.    Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
692.    Мариана Иванова Иванова – оценител на недвижими имоти, финансово-икономически експертизи;
693.    Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
694.    Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
695.    Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
696.    Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
697.    Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
698.    Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
699.    Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
700.    Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
701.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
702.    Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
703.    Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
704.    Ненчо Венков Цанев – оценка на недвижими имоти, строителство и архитектура, цени и ценообразуване на строителството;
705.    Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
706.    Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
707.    Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
708.    Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
709.    Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
710.    Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
711.    Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
712.    Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
713.    Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
714.    Петранка Койчева Маринова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
715.    Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
716.    Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
717.    Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
718.    Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
719.     Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
720.    Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
721.    Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
722.    Румяна Иванова Чавдарова – оценител на недвижими имоти;
723.    Румяна Пейчева Неделчева – оценител на недвижими имоти;
724.    Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
725.    Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
726.    Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро – строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
727.    Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
728.    Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
729.    Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
730.    Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
731.    Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
732.    Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи; допуск ниво „Секретно”;
733.    Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
734.    Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
735.    Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
736.    Танислав Христов Онцов – строителен  инженер;
737.    Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер;
738.    Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;


Педагози

739. Мариана Живкова Йорданова - Магистър по педагогика, бакалавър по специалност "Здравни грижи";
740. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог;
741. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;

Специалисти по здравословни и безопасни условия на труда

742. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки;
743. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
744. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
745. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
746. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки;

Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове

747.    Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане;
748.    Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
749.    Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управление на Министерството на отбраната;
750.    Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти;
751.    Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
752.    Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване на борда на самолетите;
753.    Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
754.    Нено Белчев Белчев – професионален художник;
755.    Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации;
756.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
757.    Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
758.    Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината;
759.    Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.