Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

11. Клас "Други съдебни експертизи".

903. Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане;
904. Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
905. Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; Безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др;
906. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки;
907. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
908. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
909. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
910. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
911. Бистра Светлозарова Николова – д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
912. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
913. Боряна Енчева Георгиева – ТРЗ и човешки ресурси;
914. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
915. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
916. Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации;
917. Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти;
918. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
919. Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт;
920. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
921. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
922. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
923. Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
924. Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управление на Министерството на отбраната;
925. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
926. Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти;
927. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
928. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Ниво на достъп до КИ;
929. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
930. Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
931. Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми;
932. Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно стокови експертизи;
933. Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
934. Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
935. Екатерина Андреева Христова – Жекова – икономист-информатик, експерт информационно осигуряване в областта на здравеопазването;
936. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
937. Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – ”Строителство и архитектура”;
938. Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
939. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
940. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
941. Иванка Костадинова Казакова - инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
942. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
943. Ирена Костадинова Семова-Дечева – ТРЗ и човешки ресурси;
944. Ирина Христова Добрева – специалист Приложна психология;
945. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
946. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
947. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
948. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
949. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
950. Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
951. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
952. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
953. Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване на борда на самолетите;
954. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
955. Магдалена Антонова Парчева – специалист Администрация и управление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми;
956. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
957. Мариана Живкова Йорданова – Магистър по педагогика, бакалавър по специалност “Здравни грижи”;
958. Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство и опазване на околната среда;
959. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог;
960. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
961. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
962. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
963. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;
964. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
965. Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП;
966. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
967. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
968. Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина;
969. Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
970. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
971. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
972. Нено Белчев Белчев – професионален художник;
973. Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист молекулярна биология, ДНК анализи;
974. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
975. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки;
976. Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
977. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
978. Нина Юриева Стоилова – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС;
979. Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи;
980. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
981. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
982. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
983. Радослав Борисов Манчев – ортопед – травматолог;
984. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
985. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
986. Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината;
987. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
988. Светослав Калчев Калевски – неврохирург;
989. Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели;
990. д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда;
991. Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог;
992. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
993. Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация;
994. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ;
995. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;
996. Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
997. Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
998. Христина Василева Божинова – Димитрова – лекар ординатор;
999. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;
1000. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
1001. Юлияна Тодорова Къневска –Тодорова – приложна социална психология;
1002. Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи и механизми“; Корпуси на плавателни съдове и автомобили; Оценка на машини и съоръжения;