Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

10. Клас "Оценителни експертизи".
10.1. Оценка на недвижими имоти.

685. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
686. Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
687. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
688. Анчо Василев Лазаров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
689. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
690. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
691. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
692. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
693. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
694. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
695. Боян Петров Ангелов – оценител на недвижими имоти;
696. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
697. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
698. Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
699. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
700. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
701. Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
702. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
703. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
704. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
705. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
706. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
707. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
708. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
709. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
710. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
711. Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти;
712. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
713. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
714. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
715. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
716. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
717. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
718. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
719. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
720. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
721. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
722. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
723. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
724. Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
725. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
726. Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
727. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
728. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
729. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
730. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
731. Кортезия Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
732. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
733. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
734. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
735. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
736. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
737. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
738. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
739. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
740. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
741. Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
742. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
743. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
744. Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
745. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
746. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
747. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
748. Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
749. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
750. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
751. Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
752. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
753. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
754. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
755. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
756. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
757. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
758. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
759. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
760. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
761. Петранка Койчева Маринова – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
762. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
763. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
764. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
765. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения; - заличен от 27.05.2020г.
766. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
767. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
768. Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
769. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
770. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
771. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
772. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
773. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
774. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
775. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
776. Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
777. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
778. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
779. Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
780. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
781. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
782. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
783. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
784. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
785. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
786. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
787. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

10.2. Оценка на недвижими културни ценности.

788. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;

10.3. Оценка на машини и съоръжения.

789. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
790. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
791. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
792. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
793. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
794. Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения;
795. Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения;
796. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
797. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
798. Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения;
799. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
800. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
801. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
802. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
803. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
804. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
805. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
806. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
807. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
808. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
809. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
810. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
811. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
812. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
813. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
814. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
815. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
816. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
817. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
818. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
819. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
820. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
821. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
822. Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
823. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
824. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
825. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
826. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
827. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения; - заличен от 27.05.2020г.
828. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
829. Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
830. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
831. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

832. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
833. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
834. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
835. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания.

836. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
837. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
838. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
839. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
840. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
841. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
842. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
843. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
844. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
845. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
846. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения; - заличен от 27.05.2020г.
847. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
848. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
849. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
850. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
851. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

852. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
853. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
854. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
855. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
856. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
857. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
858. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
859. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
860. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
861. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
862. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
863. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
864. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
865. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
866. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
867. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
868. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
869. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
870. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
871. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
872. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
873. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
874. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
875. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
876. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
877. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
878. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
879. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
880. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
881. Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
882. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
883. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
884. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
885. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
886. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
887. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
888. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
889. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
890. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
891. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
892. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
893. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
894. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
895. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
896. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии.

897. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
898. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
899. Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
900. Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
901. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
902. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;