Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Вещите лица са специалисти, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

 Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

  • законност;  процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
  • научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
  • добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване; поверителност и спазване на професионалната етика.

 За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания: 

  • притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
  • има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
  • не е осъждано за престъпление от общ характер;
  • не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
  • не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
  • има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.


 Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице,  подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

  1. Лична карта – копие;
  2. Заявление;
  3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
  6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
  7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
  8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
  9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
  10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
  11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.

 


Списък на експертите*

(вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1. Митко Желев Великов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
2. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование, стаж – 18 г.
3. Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование, стаж – 20 г.
4. Филип Николаев Филев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.
5. Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование, стаж – 18 г
6. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж – 10 г.
7. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 20 г.
8. Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
9. Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование, стаж – 8 г.
10. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
11. Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование, стаж – 3 г.
12. Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
13. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
14. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.;
15. Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
16. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
17. Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
18. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж – 14г.;

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1. Йордан Панайотов Йорданов – гл.инспектор, висше образование, стаж – 25 г.
2. Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование, - стаж - 15г.
3. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж - 12 г.
4. Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование, стаж - 10 г.
5. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж -13 г.

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1.    Галин Господинов Желев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.;
2.    Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование – стаж 13 г.;
3.    Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 24 г.

 

*Посочените експерти притежават:

  • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
  • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"

 


ЕКСПЕРТИ ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ – ВАРНА

1. Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, тех. изследване на документи, трасологични и трасологични следи от МПС балистични експертизи, видео-технически и лицева идентификация – допуск ниво „Строго секретно”;
2. Галин Петков Петков – дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество – ниво на достъп „Секретно”.
3. Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп „Поверително“;
4. Стоян Николаев Атанасов – дактилоскопни, трасологични и почеркови – допуск ниво „Поверително“;


Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Трасалогични експертизи; Дактилоскопни експертизи; Съдебно-балистична експертиза; Биометрични криминалистични експертизи.

 

1. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
2. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
3. Борис Димитров Борисов – графолог.
4. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
5. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
6. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
7. Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
8. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.;
9. Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
10. Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
11. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
12. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
13. Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;
14. Юрий Сотиров Милев – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч;


 


Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

15. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек;
16. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология;
17. Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и дентология;
18. Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология; ДНК анализи;
19. Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист молекулярна биология, ДНК анализи;
20. Христина Василева Божинова – Димитрова – лекар ординатор;

А/ Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването.

21. Радослав Борисов Манчев – ортопед - травматолог;

Б/ Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести.

22. Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели;

В/ Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза

23. Светослав Калчев Калевски - неврохирург;

Г/ Лекари специалисти по уши, нос, гърло компетентни да се произнасят по всички въпроси

24. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ;

Д/ Лекари акушерство и гинекология

25. Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог;

Е/ Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове

26. Благовеста Димитрова Стефанова - специалист по съдебна медицина;
27. Вилиям Викторов Доков - специалист по съдебна медицина;
28. Димитър Иванов Ганчев - специалист по съдебна медицина;
29. Сийка Койчева Михова-Илчева - специалист по съдебна медицина;
30. Деян Ангелов Демиров - специалист по съдебна медицина;
31. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;

З/ Трудова медицина

32. Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина;
33. д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда;


Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебно-психологична експертиза

34. Аделина Боянова Джорджанова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
35. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
36. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
37. Ирина Христова Добрева – специалист Приложна психология;
38. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
39. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
40. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
41. Мира Мирославова Цветанова – Георгиева – обща психология и психодиагностика;
42. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
43. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
44. Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия;
45. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
46. Христо Добрев Бояджиев;
47. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;
48. Юлияна Тодорова Къневска –Тодорова – приложна социална психология;

Клинични психолози:


49. Бояна Тодорова Аянова – клиничен психолог;
50. Гергана Петрова Момова;
51. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
52. Нели Костадинова Михайлова – клиничен психолог;
53. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
54. Снежанка Борисова Димитрова;
 

Съдебно психолого-психиатрична експертиза.

55. Аделина Боянова Джорджанова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
56. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
57. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
58. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
59. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
60. Христо Добрев Бояджиев;

Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

61. Аделина Боянова Джорджанова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
62. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
63. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
64. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
65. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
66. Христо Добрев Бояджиев;

Лекари детски психиатри

67. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;


Съдебно-счетоводна експертиза; Съдебно финансово-кономическа експертиза; Съдебно-стокова експертиза

68. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
69. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
70. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
71. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
72. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
73. Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
74. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
75. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
76. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
77. Ани Божидарова Ванева – финансово счетоводни експертизи и данъчно облагане;
78. Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
79. Антоанета Пенчева Студенкова – Чанева – специалист счетоводство и контрол;
80. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
81. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
82. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
83. Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт;
84. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
85. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
86. Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
87. Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
88. Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
89. Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
90. Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
91. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
92. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
93. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
94. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
95. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
96. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
97. Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
98. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
99. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
100. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
101. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
102. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
103. Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
104. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
105. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
106. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
107. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
108. Галина Георгиева Георгиева – специалност Стокознание; икономист;
109. Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор;
110. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
111. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
112. Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
113. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
114. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
115. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
116. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
117. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
118. Гергана Стоянова Колева – икономист;
119. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
120. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
121. Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;
122. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
123. Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
124. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
125. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
126. Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност Счетоводство и контрол;
127. Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти;
128. Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
129. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
130. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
131. Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
132. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
133. Димитър Георгиев Димитров – съдебно стокови експертизи;
134. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
135. Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
136. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
137. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
138. Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
139. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
140. Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
141. Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
142. Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно”;
143. Донка Димова Михайлова – икономист–счетоводител;
144.
145. Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
146. Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията;
147. Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
148. Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
149. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
150. Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
151. Емилия Николова Стойнова–Дикова – счетоводство и контрол;
152. Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
153. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
154. Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
155. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
156. Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол;
157. Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
158. Зорница Емилова Димитрова – финансово счетоводни експертизи;
159. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
160. Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
161. Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
162. Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
163. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова екпертизи;
164. Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
165. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
166. Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
167. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
168. Ивиана Димитрова Рачева – икономист – счетоводител;
169. Иво Ангелов Костов – експерт – икономист по строителството;
170. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
171. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
172. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
173. Йордан Ганев Стоянов – икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
174. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
175. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
176. Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
177. Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело;
178. Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
179. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
180. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
181. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
182. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
183. Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
184. Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
185. Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
186. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
187. Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
188. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
189. Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
190. Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ;
191. Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи;
192. Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
193. Магдалена Антонова Парчева – специалист Администрация и управление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми;
194. Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
195. Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
196. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
197. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
198. Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт;
199. Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
200. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
201. Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
202. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
203. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
204. Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
205. Миглена Венкова Радкова – финсово-счетоводни и данъчни експертизи;
206. Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
207. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
208. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
209. Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
210. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
211. Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
212. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
213. Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
214. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
215. Николай Славов Николов – съдебно-финансово икономически експертизи и банково дело;
216. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
217. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
218. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
219. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
220. Парашкева Костадинова Сарийска – икономиката на общините и общинските фирми;
221. Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
222. Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител;
223. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
224. Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
225. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
226. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
227. Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
228. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
229. Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно”;
230. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
231. Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
232. Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
233. Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
234. Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
235. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
236. Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт счетоводител;
237. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
238. Ралица Атанасова Славова – икономист;
239. Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
240. Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
241. Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
242. Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
243. Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
244. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
245. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
246. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
247. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
248. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
249. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
250. Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
251. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
252. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
253. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
254. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
255. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
256. Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
257. Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
258. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
259. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
260. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
261. Стефана Миткова Венкова – банково дело и финанси;
262. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
263. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
264. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
265. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
266. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
267. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
268. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
269. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
270. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
271. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
272. Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител;
273. Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
274. Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
275. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
276. Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
277. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
278. Христоско Иванов Богданов – икономист–счетоводител;
279. Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи.
280. Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт;
281. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
282. Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
283. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
284. Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
285. Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
286. Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
287. Яна Данчева Василева – счетоводство и контрол;
288. Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
289. Янка Върбанова Лозанова – икономист–счетоводител;


Съдебна инженерно-техническа експертиза; Съдебна автотехническа експертиза; Съдебна инженерно-технологична експертиза; Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти

Оценители на машини и съоръжения

290. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
291. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
292. Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
293. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
294. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
295. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;
296. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
297. Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
298. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
299. Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения;
300. Бойка Славейкова Могиларова – машини и съоръжения;
301. Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения;
302. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
303. Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини;
304. Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове;
305. Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
306. Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения;
307. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
308. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
309. Георги Йорданов Драгиев - лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
310. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
311. Георги Тодоров Вълчев – съдебно инженеро–технически експертизи; инженер коробоводене и електротехника;
312. Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт; съдебно-инженерни-технически експертизи;
313. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
314. Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство;
315. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
316. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
317. Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;
318. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
319. Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи за управление;
320. Донка Димова Михайлова – лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях;
321. Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД;
322. Евгения Кирилова Кирова – оценител на машини и съоръжения;
323. Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
324. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
325. Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи;
326. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
327. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
328. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
329. Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
330. Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
331. Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура;
332. Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми;
333. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
334. Иванка Костадинова Казакова- инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
335. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
336.
337. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
338. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
339. Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
340. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
341. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания - починал на 31.01.2019г.;
342. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
343. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
344. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
345. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
346. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
347. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения;
348. Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно–транспортни средства;
349. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
350. Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения;
351. Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
352.
353. Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
354. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
355. Михаил Николов Серафимов – специалист двигатели с вътрешно горене;
356. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;
357. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
358. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
359. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
360. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
361. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
362. Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – технически експертизи;
363. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;
364. Пламен Петков Маринов – специалист специалист Технология на машиностроенето и металите; (машини, съоръжения, производствено оборудване, метални конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване, защитна среда, изделия за бита, електрически машини, апарати и защити, битови електроуреди – производство, експлоатация и ремонт); удостоверение за достъп до КИ ниво „секретно“, валидно до 02.10.2020г.;
365. Пламен Тодоров Велков – автотехнически експертизи;
366. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
367. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;
368. Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини;
369. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
370. Радостин Димитров Димитров – специалист Двигатели с вътрешно горене;
371. Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
372. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
373. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
374. Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
375. Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник;
376. Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника /военен инженер – радиолокация/;
377. Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП;
378. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
379. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
380. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;
381. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно технологична експертиза, инженер химик;
382. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
383. Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
384. Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация);
385. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
386. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

ВиК

387. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
388. Васил Димитров Костов – съдебно инженерно-техническа експертиза;
389. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
390. Марин Данчев Сотиров – строителен инженер – водоснабдяване и канализация;
391. Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
392. Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, В и К строително – технически експертизи;
393. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
394. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
395. Стефан Дамянов Караиванов – инженер-проектант ВиК;
396. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

Корабни и морски експерти

397. Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; Безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др;
398. Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти;
399. Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт;
400. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Ниво на достъп до КИ;
401. Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми;
402. Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно стокови експертизи;
403. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
404. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
405. Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи и механизми“; Корпуси на плавателни съдове и автомобили; Оценка на машини и съоръжения;

Ел. специалисти

406. Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане;
407. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати;
408. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
409. Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер;
410. Валери Милчев Василков– специалист по електроснабдяване и обзавеждане;
411. Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане;
412. Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
413. Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
414. Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
415. Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средство за търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
416. Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи;
417. Живко Димитров Жеков – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо напрежение;
418. Ирина Илчева Станева – електроинженер;
419. Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие” ОПРР;
420. Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност;
421. Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
422. Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия;
423. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
424. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
425. Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант;
426. Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
427. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
428. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
429. Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност;
430. Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част Електрическа; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда);
431. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К, геодезия;
432. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
433. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;
434. Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане;
435. Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
436. Янчо Михалев Ненков – електроинженер;

Програмисти

Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видео техника, киносистеми, компютърна техника, акустика /ртв/

437. Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърни системи и мрежи;
438. Виктор Георгиев Златанов – съдебно инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
439. Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи;
440. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно – техническа експертиза;
441. Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
442. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
443. Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии;
444. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
445. Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
446. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
447. Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии;
448. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”

 

 


Съдебно-пожаротехническа експертиза

 Пожаро – техническа безопасност

449. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
450. Васил Колев Тотев – съдебно инженерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
451. инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;

Съдебна строително-техническа експертиза

452. Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство”;
453. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
454. Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
455. Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
456. Анна Димитрова Демирева – архитект;
457. Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
458. Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
459. Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
460. Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи;
461. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
462. Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
463. Васко Георгиев Симеонов – архитект;
464. Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
465. Васил Димитров Власковски – геодезист;
466. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
467. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
468. Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
469. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
470. Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
471. Веселина Русева Русева – геодезист;
472. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство;
473. Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
474. Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
475. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
476. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
477. Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
478. Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
479. Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
480. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно – техническа експертиза;
481. Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
482. Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
483. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
484. Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
485. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
486. Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
487. Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
488. Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
489. Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
490. Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
491. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
492. Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
493.
494. Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – ”Строителство и архитектура”;
495. Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
496. Живко Маринов Коев – геодезист;
497. Живко Русев Железов – архитект;
498. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
499. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
500. Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
501. Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
502. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
503. Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
504. Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство;
505. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
506. Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
507. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
508. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
509. Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
510. Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
511. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
512. Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
513. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
514. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
515. Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
516. Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство” /ниско и високо строителство/;
517. Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
518.
519. Милка Димитрова Атанасова - строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
520. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
521. Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
522. Надя Стаматова Стаматова – архитект;
523. Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
524. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
525. Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
526. Николай Жеков Христов – архитект-проектант;
527.
528. Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
529. Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
530. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
531. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
532. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
533. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част „конструктивна”;
534. Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
535. Пламен Стефанов Колчев – архитект;
536. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
537. Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, архитектура;
538. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
539. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
540. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
541. Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
542. Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради и съоръжения;
543. Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
544. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
545. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
546. Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
547. Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
548. Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
549. Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
550. Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническа експертиза;
551. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
552. Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
553. Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
554. Тодор Илиев Даскалов – специалист по маркшайдерство, геодезия, минно дело, взривни и пробивни работи;
555. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
556. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
557. Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
558. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
559. Юлия Христова Попова - строителен инженер – земеустройство;
560. Юлияна Жечкова Кирчева – архитект;


Съдебно-ботаническа експертиза; Съдебно-зоологическа експертиза; Съдебно-микробиологична експертиза; Съдебно-ентомологична експертиза

561. Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
562. Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна биология, експертизи за: установяване на родителския произход; идентификация на човека; експертиза по писмени данни; молекулярно- идентична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително ГМО, с молекуляно-генетични методи;
563. Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
564. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;
565. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;


Съдебно-химическа експертиза; Съдебно-физическа експертиза; Съдебно физико-химическа експертиза

566. Цветанка Методиева Станчева – инженер химик;
567. Лазко Андреев Жарданов – инж. Технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици;
568. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;


Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Ветеринарни лекари

569. Златина Христова Димова – Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
570. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
571. Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

Съдебно-агротехническа експертиза

572. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
573. Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
574. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
575. Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
576. Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
577.
578. Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения;

 


Съдебно - изкуствоведски експертизи

579. Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи;
580. Костадин Георгиев Угринов – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.

Екология и ландшафтна архитектура

581. Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство и опазване на околната среда;
582. Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация;
583. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;

 


 

Лицензирани оценители на земеделски земи

584. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
585. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
586. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
587. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
588. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
589. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
590. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустроител;
591. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
592. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
593. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
594. Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството;
595. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
596. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
597. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
598. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
599. Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
600. Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство, оценител;
601. Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
602. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
603. Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
604. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
605. Еленка Илиева Бешковска – агроном;
606. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
607. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
608. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
609. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
610. Йордан Иванов Вучков – геодезист;
611. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
612. Калина Василева Василева – строителен инженер;
613. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
614. Лена Христова Тодорова – електроинженер;
615. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
616. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
617. Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
618. Мариела Иванова Мачева – счетоводство;
619. Марин Михайлов Михайлов – икономист по промишлеността;
620. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
621. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
622. Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт – счетоводител;
623. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
624. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
625. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
626. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
627. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
628. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
629. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
630. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
631. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
632. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
633. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
634. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
635. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
636. Цветанка Георгиева Цанева – агроном;
637. Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство;
638. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;

Специалисти във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения

639. Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
640. Бисер Николов Атанасов – специалист във връзка с оценка на непарични вноски /АПОРТ/по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
641. Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения;
642. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
643. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
644. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
645. Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
646. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
647. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
648. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
649. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
650. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
651. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
652. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
653. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
654. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
655. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
656. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
657. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
658. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;

Лицензирани оценители на недвижими имоти

659. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител;
660. Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
661. Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
662. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
663. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист – счетоводител – допуск ниво „Секретно”;
664. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
665. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
666. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
667. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
668. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
669. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
670. Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
671. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
672. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
673. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустройство;
674. Веска Пенчева Янева - строителен техник; лицензиран оценител на недвижими имоти;
675. Галинка Вълканова Георгиева - строителен техник;
676. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
677. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
678. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
679. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
680. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
681. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
682. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
683. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
684. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
685. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
686. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
687. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
688. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
689. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
690. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
691. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
692. Живко Борисов Боев - инженер земеустройство;
693. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
694. Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
695. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
696. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
697. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
698. Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
699. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
700. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
701. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
702. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
703. Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
704. Костадин Любомиров Михайлов – Оценител на недвижими имоти и строителство. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
705. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
706. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
707. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
708. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
709. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
710. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
711. Мариана Иванова Иванова – оценител на недвижими имоти, финансово-икономически експертизи;
712. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
713. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
714. Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
715. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
716. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
717. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
718. Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
719. Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
720. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
721. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
722. Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
723. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
724. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
725. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
726. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
727. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
728. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
729. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
730. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
731. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
732. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
733. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
734. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
735. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
736. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
737. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
738. Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
739. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
740. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на недвижими имоти;
741. Румяна Пейчева Неделчева – оценител на недвижими имоти;
742. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
743. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
744. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро – строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
745. Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
746. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
747. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
748. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
749. Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
750. Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи; допуск ниво „Секретно”;
751. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
752. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
753. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
754. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
755. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер;
756. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;


Педагози

757. Мариана Живкова Йорданова - Магистър по педагогика, бакалавър по специалност “Здравни грижи”;
758. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог;
759. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;

Специалисти по здравословни и безопасни условия на труда

760. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки;
761. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
762. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
763. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
764. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки;

Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове

765. Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане;
766. Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации;
767. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
768. Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управление на Министерството на отбраната;
769. Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти;
770. Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
771. Екатерина Андреева Христова – Жекова – икономист-информатик, експерт информационно осигуряване в областта на здравеопазването;
772. Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване на борда на самолетите;
773. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
774. Нено Белчев Белчев – професионален художник;
775. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
776. Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
777. Нина Юриева Стоилова – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС;
778. Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината;
779. Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.