Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

СПИСЪК
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА
ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.401, АЛ.1 ОТ ЗСВ,
ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ВАРНА
ЗА 2020г.

 

Списък на ескпертите (вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование
2. Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
3. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
4. Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование
5. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование
6. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование
7. Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование
8. Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
9. Митко Желев Великов – експерт, висше образование
10. Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
11. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование
12. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование
13. Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование
14. Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование
15. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование
16. Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
17. Филип Николаев Филев – експерт, висше образование
18. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование

 

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1. Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование
2. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование
3. Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
4. Йордан Панайотов Йорданов – гл.инспектор, висше образование
5. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование;
2. Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование;
3. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.

 

*Посочените експерти притежават:

    • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
    • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"

 


ЕКСПЕРТИ ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ – ВАРНА

1. Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, тех. изследване на документи, трасологични и трасологични следи от МПС балистични експертизи, видео-технически и лицева идентификация – допуск ниво „Строго секретно”;
2. Галин Петков Петков – дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество – ниво на достъп „Секретно”.
3. Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп „Поверително“;
4. Стоян Николаев Атанасов – дактилоскопни, трасологични и почеркови – допуск ниво „Поверително“;


 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства.

1. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
2. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
3. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
4. Борис Димитров Борисов – графолог.
5. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
6. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
7. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
8. Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
9. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи;
10. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
11. Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
12. Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
13. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
14. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
15. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
16. Юрий Сотиров Милев – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч;

1.2. Трасологични експертизи.

17. Атанас Марков Михайлов –почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
18. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
19. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
20. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
21. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
22. Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
23. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи;
24. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
25. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;

 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

26. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
27. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
28. Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
29. Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;
30. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
31. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;

1.4. Дактилоскопни експертизи.

32. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
33. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
34. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.;
35. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
36. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

37. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
38. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
39. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;


 2. Клас "Съдебномедицински експертизи".

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.

40. Благовеста Димитрова Стефанова – специалист по съдебна медицина;
41. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;
42. Вилиям Викторов Доков – специалист по съдебна медицина;
43. Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина;
44. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология;
45. Димитър Иванов Ганчев – специалист по съдебна медицина;
46. Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и деонтология;
47. Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист по съдебна медицина;

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.

48. Добрин Любомиров Калчев – кардиолог;
49. Пламена Красимирова Иванова-Срур – д-р дентална медицина;

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека.

50. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек;
51. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

52. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек;
53. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;


 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние".
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

54. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
55. Гергана Петрова Момова;
56. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
57. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
58. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;
59. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
60. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
61. Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия;
62. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
63. Христо Добрев Бояджиев;

3.2. Съдебно-психологична експертиза.

64. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
65. Венета Диянова Иванова – психолог, психотерапевт;
66. Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог;
67. Димитър Кръстев Горчев – приложна психология;
68. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
69. Мария Иванова Дечева – психолог;
70. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
71. Мира Мирославова Цветанова – Георгиева – обща психология и психодиагностика;
72. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
73. Наташа Иванова Станева – клиничен психолог;
74. Нели Костадинова Михайлова – клиничен психолог;
75. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
76. Снежанка Борисова Димитрова – приложна психология;
77. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
78. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

79. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
80. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
81. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
82. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
83. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
84. Христо Добрев Бояджиев;

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

85. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
86. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
87. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
88. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;


 

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи".
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

89. Адреана Георгиева Пенава – счетоводство и контрол;
90. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
91. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
92. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
93. Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
94. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
95. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
96. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
97. Ани Божидарова Ванева – финансово счетоводни експертизи и данъчно облагане;
98. Антоанета Пенчева Студенкова – Чанева – специалист счетоводство и контрол;
99. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
100. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
101. Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
102. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
103. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
104. Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
105. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
106. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
107. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
108. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
109. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
110. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
111. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
112. Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
113. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
114. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
115. Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
116. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
117. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
118. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
119. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
120. Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор;
121. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
122. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
123. Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
124. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
125. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
126. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
127. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
128. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
129. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
130. Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;
131. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
132. Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
133. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
134. Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност Счетоводство и контрол;
135. Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
136. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
137. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
138. Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
139. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
140. Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
141. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
142. Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
143. Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията;
144. Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
145. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
146. Емилия Николова Стойнова–Дикова – счетоводство и контрол;
147. Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
148. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
149. Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
150. Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол;
151. Зорница Емилова Димитрова – финансово счетоводни експертизи;
152. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
153. Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
154. Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
155. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
156. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
157. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
158. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
159. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
160. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
161. Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
162. Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист счетоводител;
163. Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело;
164. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
165. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
166. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
167. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
168. Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
169. Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
170. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
171. Красимира Тонева Крумова – счетоводство и контрол
172. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
173. Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
174. Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ;
175. Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи;
176. Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
177. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
178. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
179. Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт;
180. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
181. Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
182. Мария Георгиева Желева – счетоводство и контрол;
183. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
184. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
185. Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
186. Миглена Венкова Радкова – финсово-счетоводни и данъчни експертизи;
187. Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
188. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
189. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
190. Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
191. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
192. Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
193. Недялка Александрова Александрова – счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност;
194. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
195. Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
196. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
197. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
198. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
199. Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител;
200. Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
201. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
202. Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
203. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
204. Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно”;
205. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
206. Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
207. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
208. Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт счетоводител;
209. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
210. Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
211. Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
212. Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
213. Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
214. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи - заличена от 11.06.2020г.;
215. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
216. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
217. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
218. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
219. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
220. Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси;
221. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
222. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
223. Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
224. Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
225. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
226. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
227. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
228. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
229. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
230. Стоян Вълков Вълков – счетоводство и контрол;
231. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи; - заличена от 11.03.2020г.
232. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
233. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
234. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
235. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
236. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
237. Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител;
238. Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
239. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
240. Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
241. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
242. Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт;
243. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;
244. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
245. Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
246. Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
247. Яна Данчева Василева – счетоводство и контрол;

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

248. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
249. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
250. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
251. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
252. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
253. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
254. Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
255. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
256. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
257. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
258. Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
259. Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
260. Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
261. Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт;
262. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
263. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
264. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
265. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
266. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
267. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
268. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
269. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
270. Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
271. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
272. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
273. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
274. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
275. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
276. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
277. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
278. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
279. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
280. Гергана Стоянова Колева – икономист;
281. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
282. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
283. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
284. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
285. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
286. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
287. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
288. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
289. Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
290. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
291. Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
292. Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
293. Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно”;
294. Донка Димова Михайлова – икономист–счетоводител;
295. Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
296. Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
297. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
298. Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
299. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
300. Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
301. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
302. Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
303. Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
304. Ивиана Димитрова Рачева – икономист – счетоводител;
305. Иво Ангелов Костов – експерт – икономист по строителството;
306. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
307. Йордан Ганев Стоянов – икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
308. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
309. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
310. Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
311. Клавдия Цветанова Тодорова – икономист, данъчен експерт;
312. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
313. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
314. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
315. Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
316. Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
317. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
318. Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
319. Лиляна Русева Трифонова – икономист-счетоводител;
320. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
321. Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
322. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
323. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
324. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
325. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
326. Мирослава Петрова Иванова – икономика и финанси;
327. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
328. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
329. Николай Славов Николов – съдебно-финансово икономически експертизи и банково дело;
330. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
331. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
332. Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
333. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
334. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
335. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
336. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
337. Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
338. Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
339. Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
340. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
341. Радослав Христов Станчев – магистър по финанси, счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
342. Ралица Атанасова Славова – икономист;
343. Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
344. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи - заличена от 11.06.2020г.;
345. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
346. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
347. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
348. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
349. Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
350. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
351. Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси;
352. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
353. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
354. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
355. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
356. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
357. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
358. Стефана Миткова Венкова – банково дело и финанси;
359. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
360. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
361. Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
362. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи; - заличена от 11.03.2020г.
363. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
364. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
365. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
366. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
367. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
368. Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
369. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
370. Христоско Иванов Богданов – икономист–счетоводител;
371. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;
372. Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
373. Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
374. Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
375. Янка Върбанова Лозанова – икономист–счетоводител;

4.3. Съдебно-стокова експертиза.

376. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
377. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
378. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
379. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
380. Димитър Георгиев Димитров – съдебно стокови експертизи;
381. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
382. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
383. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
384. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
385. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
386. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
387. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
388. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
389. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
390. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
391. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи - заличена от 11.06.2020г.;
392. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
393. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
394. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
395. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
396. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
397. Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи;
398. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;

 


 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи".
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

399. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
400. Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
401. Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения;
402. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
403. Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини;
404. Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове;
405. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
406. Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
407. Георги Тодоров Вълчев – съдебно инженеро–технически експертизи; инженер коробоводене и електротехника;
408. Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт; съдебно-инженерни-технически експертизи;
409. Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство;
410. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
411. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
412. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
413. Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи за управление;
414. Димитър Петров Попов – специалист корабни машини и механизми, спомагателни системи и производствени аварии;
415. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
416. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
417. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
418. Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
419. Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми;
420. Иванка Костадинова Казакова - инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
421. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
422. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
423. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
424. Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
425. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
426. Любомир Митев Марков – машинен инженер, металообработващи машини;
427. Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно–транспортни средства;
428. Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП;
429. Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
430. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
431. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
432. Михаил Николов Серафимов – специалист двигатели с вътрешно горене;
433. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
434. Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи;
435. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
436. Петър Йорданов Станев – специалист морски свръзки, радио и телевизионна техника и информатика;
437. Пламен Петков Маринов – специалист специалист Технология на машиностроенето и металите; (машини, съоръжения, производствено оборудване, метални конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване, защитна среда, изделия за бита, електрически машини, апарати и защити, битови електроуреди – производство, експлоатация и ремонт); удостоверение за достъп до КИ ниво „секретно“, валидно до 02.10.2020г.;
438. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
439. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;
440. Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини;
441. Радостин Димитров Димитров – специалист двигатели с вътрешно горене;
442. Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
443. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
444. Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
445. Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП;
446. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
447. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
448. Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
449. Тома Михайлов Томов – корабоводене;
450. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
451. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;

5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

452. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
453. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
454. Асен Петров Колев – автотехнически експертизи;
455. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
456. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;
457. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
458. Венцислав Душков Павлов – специалист изчислителна техника и автотехнически експертизи;
459. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
460. Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
461. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
462. Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
463. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
464. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
465. Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
466. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
467. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
468. Кирил Вичев Ангелов – авто експерт, транспортна техника и технологии;
469. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
470. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
471. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
472. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
473. Мартин Тодоров Петров – транспортна техника и технологии, авто инструктор;
474. Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП;
475. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
476. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
477. Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП;
478. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
479. Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация);
480. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

481. Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

482. Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърни системи и мрежи;
483. Венцислав Душков Павлов – специалист изчислителна техника и автотехнически експертизи;
484. Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
485. Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи;
486. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
487. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно – техническа експертиза;
488. Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи;
489. Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
490. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
491. Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии;
492. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
493. Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
494. Николай Мирчев Райчев – д-р научно направление компютърни системи и мрежи, информатика и компютърни науки, софтуерно инженерство;
495. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
496. Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – технически експертизи;
497. Петър Йорданов Станев – специалист морски свръзки, радио и телевизионна техника и информатика;
498. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
499. Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии;
500. Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник;
501. Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника /военен инженер – радиолокация/;
502. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
503. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 29.04.2024 г./;
504. Стилиян Ангелов Кърджилов – инженер комуникационна техника и технологии;

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

505. Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство”;
506. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
507. Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
508. Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
509. Анна Димитрова Демирева – архитект;
510. Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
511. Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
512. Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
513. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
514. Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
515. Васко Георгиев Симеонов – архитект;
516. Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
517. Васил Димитров Власковски – геодезист;
518. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
519. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
520. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
521. Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
522. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
523. Веселина Русева Русева – геодезист;
524. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство;
525. Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
526. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; пожарна безопасност и защита на населението допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
527. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
528. Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи;
529. Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
530. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
531. Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
532. Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
533. Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
534. Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
535. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
536. Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
537. Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
538. Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
539. Димитър Славов Славов – строителство на сгради и съоръжения;
540. Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
541. Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
542. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
543. Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
544. Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
545. Живко Маринов Коев – геодезист;
546. Живко Русев Железов – архитект;
547. Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи;
548. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
549. Златина Желязкова Данаилова – архитектура и строителство, ел.обзавеждане на промишлени предприятия;
550. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
551. Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
552. Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура;
553. Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
554. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
555. Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
556. Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство;
557. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
558. Йоло Димитров Йолов – геодезия, фотограметрия и картография;
559. Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
560. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
561. Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист счетоводител;
562. Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
563. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
564. Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
565. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
566. Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
567. Марин Данчев Сотиров – строителен инженер – водоснабдяване и канализация;
568. Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство” /ниско и високо строителство/;
569. Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
570. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
571. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
572. Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
573. Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
574. Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, В и К строително – технически експертизи;
575. Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
576. Надя Стаматова Стаматова – архитект;
577. Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
578. Николай Жеков Христов – архитект-проектант;
579. Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
580. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
581. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
582. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
583. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част „конструктивна”, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;;
584. Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
585. Пламен Стефанов Колчев – архитект;
586. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
587. Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, архитектура;
588. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
589. Ростислав Живков Златев – маркшайдерство и геодезия;
590. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
591. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
592. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
593. Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради и съоръжения;
594. Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
595. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
596. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
597. Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
598. Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
599. Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
600. Стефан Дамянов Караиванов – инженер-проектант ВиК;
601. Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
602. Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
603. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
604. Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническа експертиза;
605. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
606. Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
607. Тодор Илиев Даскалов – специалист по маркшайдерство, геодезия, минно дело, взривни и пробивни работи;
608. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
609. Тотка Иванова Чомакова-Пенева – геодезия;
610. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
611. Цветанка Начева Николова – земеустройство, геодезия, картография и кадастър;
612. Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
613. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
614. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

615. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
616. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
617. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
618. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; пожарна безопасност и защита на населението допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
619. инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;
620. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
621. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;

5.7. Съдебно-енергийна експертиза.

622. Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане;
623. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
624. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
625. Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер;
626. Валери Милчев Василков – специалист по електроснабдяване и обзавеждане;
627. Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане;
628. Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
629. Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
630. Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
631. Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средство за търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
632. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
633. Живко Димитров Жеков – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо напрежение;
634. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
635. Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие” ОПРР;
636. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
637. Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност;
638. Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
639. Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия;
640. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
641. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
642. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
643. Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант;
644. Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
645. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
646. Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност;
647. Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част Електрическа; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда);
648. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
649. Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане;
650. Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
651. Янчо Михалев Ненков – електроинженер;

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

652. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
653. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
654. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
655. Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
656. Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
657. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
658. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
659. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
660. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;
661. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
662. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 29.04.2024 г./;

 


6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза.

663. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

664. Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
665. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
666. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.

667. Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна биология, експертизи за: установяване на родителския произход; идентификация на човека; експертиза по писмени данни; молекулярно- идентична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително ГМО, с молекуляно-генетични методи;
668. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.
6.5. Съдебно-екологична експертиза.

669. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;
670. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;


7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия".
7.1. Съдебно-химическа експертиза.

671. Лазко Андреев Жарданов – инж. Технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици;
672. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;
673. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;
674. Цветанка Методиева Станчева – инженер химик;

7.2. Съдебно-физическа експертиза.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертизa.


 

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи".
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


675. Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
676. Златина Христова Димова – Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
677. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
678. Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

679. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
680. Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
681. Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
682. Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения; - починала /акт за смърт № 2014/08.102018г./

 


9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи".

683. Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи;
684. Константин Георгиев Угринов – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.


 

10. Клас "Оценителни експертизи".
10.1. Оценка на недвижими имоти.

685. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
686. Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
687. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
688. Анчо Василев Лазаров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
689. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
690. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
691. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
692. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
693. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
694. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
695. Боян Петров Ангелов – оценител на недвижими имоти;
696. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
697. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
698. Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
699. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
700. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
701. Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
702. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
703. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
704. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
705. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
706. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
707. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
708. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
709. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
710. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
711. Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти;
712. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
713. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
714. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
715. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
716. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
717. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
718. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
719. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
720. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
721. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
722. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
723. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
724. Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
725. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
726. Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
727. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
728. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
729. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
730. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
731. Кортезия Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
732. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
733. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
734. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
735. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
736. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
737. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
738. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
739. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
740. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
741. Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
742. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
743. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
744. Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
745. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
746. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
747. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
748. Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
749. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
750. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
751. Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
752. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
753. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
754. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
755. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
756. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
757. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
758. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
759. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
760. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
761. Петранка Койчева Маринова – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
762. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
763. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
764. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
765. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения; - заличен от 27.05.2020г.
766. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
767. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
768. Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
769. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
770. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
771. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
772. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
773. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
774. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
775. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
776. Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
777. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
778. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
779. Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
780. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
781. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
782. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
783. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
784. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
785. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
786. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
787. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

10.2. Оценка на недвижими културни ценности.

788. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;

10.3. Оценка на машини и съоръжения.

789. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
790. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
791. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
792. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
793. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
794. Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения;
795. Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения;
796. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
797. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
798. Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения;
799. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
800. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
801. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
802. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
803. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
804. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
805. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
806. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
807. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
808. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
809. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
810. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
811. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
812. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
813. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
814. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
815. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
816. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
817. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
818. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
819. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
820. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
821. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
822. Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
823. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
824. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
825. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
826. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
827. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения; - заличен от 27.05.2020г.
828. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
829. Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
830. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
831. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

832. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
833. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
834. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
835. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания.

836. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
837. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
838. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
839. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
840. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
841. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
842. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
843. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
844. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
845. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
846. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения; - заличен от 27.05.2020г.
847. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
848. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
849. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
850. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
851. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

852. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
853. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
854. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
855. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
856. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
857. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
858. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
859. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
860. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
861. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
862. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
863. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
864. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
865. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
866. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
867. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
868. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
869. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
870. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
871. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
872. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
873. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
874. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
875. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
876. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
877. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
878. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
879. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
880. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
881. Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
882. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
883. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
884. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
885. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
886. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
887. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
888. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
889. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
890. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
891. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
892. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
893. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
894. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
895. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
896. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии.

897. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
898. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
899. Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
900. Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
901. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
902. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;


 

11. Клас "Други съдебни експертизи".

903. Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане;
904. Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
905. Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; Безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др;
906. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки;
907. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
908. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
909. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
910. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
911. Бистра Светлозарова Николова – д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
912. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
913. Боряна Енчева Георгиева – ТРЗ и човешки ресурси;
914. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
915. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
916. Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации;
917. Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти;
918. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
919. Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт;
920. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
921. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
922. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
923. Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
924. Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управление на Министерството на отбраната;
925. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
926. Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти;
927. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
928. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Ниво на достъп до КИ;
929. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
930. Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
931. Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми;
932. Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно стокови експертизи;
933. Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
934. Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
935. Екатерина Андреева Христова – Жекова – икономист-информатик, експерт информационно осигуряване в областта на здравеопазването;
936. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
937. Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – ”Строителство и архитектура”;
938. Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
939. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
940. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
941. Иванка Костадинова Казакова - инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
942. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
943. Ирена Костадинова Семова-Дечева – ТРЗ и човешки ресурси;
944. Ирина Христова Добрева – специалист Приложна психология;
945. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
946. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
947. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
948. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
949. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
950. Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
951. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
952. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
953. Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване на борда на самолетите;
954. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
955. Магдалена Антонова Парчева – специалист Администрация и управление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми;
956. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
957. Мариана Живкова Йорданова – Магистър по педагогика, бакалавър по специалност “Здравни грижи”;
958. Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство и опазване на околната среда;
959. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог;
960. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
961. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
962. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
963. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;
964. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
965. Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП;
966. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
967. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
968. Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина;
969. Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
970. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
971. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
972. Нено Белчев Белчев – професионален художник;
973. Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист молекулярна биология, ДНК анализи;
974. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
975. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки;
976. Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
977. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
978. Нина Юриева Стоилова – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС;
979. Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи;
980. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
981. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
982. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
983. Радослав Борисов Манчев – ортопед – травматолог;
984. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
985. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
986. Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината;
987. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
988. Светослав Калчев Калевски – неврохирург;
989. Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели;
990. д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда;
991. Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог;
992. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
993. Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация;
994. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ;
995. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;
996. Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
997. Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
998. Христина Василева Божинова – Димитрова – лекар ординатор;
999. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;
1000. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
1001. Юлияна Тодорова Къневска –Тодорова – приложна социална психология;
1002. Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи и механизми“; Корпуси на плавателни съдове и автомобили; Оценка на машини и съоръжения;