Вещи лица
Окръжен съд Варна

Вещите лица са специалисти, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

 Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

  • законност;  процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
  • научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
  • добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване; поверителност и спазване на професионалната етика.

 За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания: 

  • притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
  • има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
  • не е осъждано за престъпление от общ характер;
  • не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
  • не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
  • има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.


 Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице,  подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

  1. Лична карта – копие;
  2. Заявление;
  3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
  6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
  7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
  8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
  9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
  10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
  11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.

 


Списък на експертите*

(вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1. Митко Желев Великов - експерт, висше образование, стаж - 21 г.
2. Ангел Николаев Ангелов - експерт, висше образование, стаж - 18 г.
3. Андрей Христов Стоянов - експерт, висше образование, стаж - 20 г.
4. Филип Николаев Филев - експерт, висше образование, стаж - 14 г.
5. Недялко Атанасов Кателиев - експерт, висше образование, стаж-18 г
6. Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование, стаж - 10 г.
7. Стоян Бяндов Стоянов - висше образование, стаж 20 г.
8. Славчо Захариев Славов - експерт, висше образование, стаж 13 г.
9. Златина Желева Димитрова - експерт, висше образование, стаж 8 г.
10. Галин Господинов Желев - експерт, висше образование.
11. Стилиан Цанев Димитров - експерт, висше образование, стаж 3 г.
12. Тодор Иванов Илиев - експерт, висше образование.
13. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование, стаж. 21 г.
14. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование, – стаж 13 г.;
15. Красимир Димитров Панчев - експерт, висше образование, стаж 13 г.
16. Димитър Иванов Димитров - експерт, висше образование – стаж 4 г.;
17. Даниел Василев Йорданов - експерт, висше образование, – стаж – 4 г.;
18. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование - стаж – 14 г.

 

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1. Йордан Панайотов Йорданов - гл.инспектор, висше образование, стаж – 25 г.
2. Владимир Костадинов Василев - експерт, висше образование, - стаж - 15г.
3. Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование, стаж - 12 г.
4. Елеонора Иванова Георгиева - експерт, висше образование, стаж - 10 г.
5. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж -13 г.

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1. Галин Господинов Желев - експерт, висше образование, стаж 14 г.;
2. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование – стаж 13 г.;
3. Стоян Бяндов Стоянов - висше образование, стаж 24 г.

 

*Посочените експерти притежават:

  • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
  • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"

 


ЕКСПЕРТИ ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ – ВАРНА

1. Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, тех. изследване на документи, трасологични и балистични експертизи, видео-технически и лицева идентификация - Ниво на достъп „Строго секретно"
2. Галин Петков Петков – дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество – ниво на достъп „Секретно".
3. Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп „Поверително";
4. Стоян Николаев Атанасов - дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп „Поверително"


Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Трасалогични експертизи; Дактилоскопни експертизи; Съдебно-балистична експертиза; Биометрични криминалистични експертизи.

 

1. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
2. Борис Димитров Борисов – графолог.
3. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
4. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
5. Генчо Иванов Димитров - специалист по: криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно химически, физикохимически, автотехнически по ПТП и пожаротехнически експертизи;
6. Добрин Младенов Несторов – криминалистични експертизи на писмени доказателства и биометрични криминалистични експертизи – фоноскопия /гласова идентификация/;
7. Емил Ангелов Атанасов - криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически
8. Иван Пенчев Медарев - експерт криминалист;
9. Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
10. Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
11. Росен Димитров Николов - проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
12. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
13. Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;


Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

14. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек
15. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология;
16. Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология; ДНК анализи;
17. Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист молекулярна биология, ДНК анализи;
18. Христина Василева Божинова – Димитрова – лекар ординатор;

А/ Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването.

19. Радослав Борисов Манчев – ортопед - травматолог;

Б/ Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести.

20. Добринка Демирева Радойнова – лекар вътрешни болести;

В/ Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза

21. Светослав Калчев Калевски - неврохирург;

Г/ Лекари специалисти по уши, нос, гърло компетентни да се произнасят по всички въпроси

22. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ;

Д/ Лекари акушерство и гинекология

23. Станислав Христов Славчев –акушер-гинеколог;

Е/ Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове

24. Благовеста Димитрова Стефанова - специалист по съдебна медицина;
25. Вилиям Викторов Доков - специалист по съдебна медицина;
26. Димитър Иванов Ганчев - специалист по съдебна медицина;
27. Сийка Койчева Михова-Илчева - специалист по съдебна медицина;
28. Деян Ангелов Демиров - специалист по съдебна медицина;
29. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;

З/ Трудова медицина

30. Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина;
31. д-р Сена Генова Калоянова – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда;


Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебно-психологична експертиза

32. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
33. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
34. Анка Петрова Атанасова - специалист по психиатрия, съдебна психиатрия;
35. Ирина Христова Добрева, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано" № 15, вх. А, ет.3, ап. 3, тел.:0988/810 922 – специалист Приложна психология;
36. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
37. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
38. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
39. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
40. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
41. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
42. Христо Добрев Бояджиев;
43. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;
44. Юлияна Тодорова Къневска–Тодорова – приложна социална психология;

Клинични психолози:

45. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
46. Бояна Тодорова Аянова–Радева – клиничен психолог;
47. Гергана Петрова Момова;
48. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог;
49. Нели Костадинова Михайлова - клиничен психолог;
50. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
51. Снежанка Борисова Димитрова;

 

Съдебно психолого-психиатрична експертиза.

52. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
53. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
54. Петър Маринов Маринов – съдебна психиатрия;
55. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
56. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
57. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
58. Христо Добрев Бояджиев;

Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

59. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
60. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
61. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
62. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
63. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
64. Христо Добрев Бояджиев;

Лекари детски психиатри

65. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;


Съдебно-счетоводна експертиза; Съдебно финансово-кономическа експертиза; Съдебно-стокова експертиза

66. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
67. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
68. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
69. Ангел Христов Колев - икономист-счетоводител;
70. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
71. Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело", „Счетоводство и контрол", проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
72. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
73. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
74. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
75. Анна Николова Богданова – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
76. Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
77. Антоанета Вълчанова Цанева – икономист счетоводител.
78. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
79. Антония Русева Стоянова - икономист – счетоводител;
80. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
81. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
82. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
83. Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
84. Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол";
85. Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
86. Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
87. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
88. Валентин Тодоров Стоянов - съдебно финансово-икономическа и стокова експертиза.
89. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
90. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
91. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление", отчети и плащания, счетоводство;
92. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
93. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
94. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
95. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
96. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
97. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
98. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
99. Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
100. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
101. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
102. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
103. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
104. Галина Димчева Димитрова - експерт счетоводител, регистриран одитор;
105. Галина Петрова Георгиева - икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
106. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
107. Ганка Георгиева Дончева - дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
108. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
109. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
110. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
111. Георги Димитров Пейчев - съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
112. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
113. Гергана Стоянова Колева – икономист;
114. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
115. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
116. Даниела Дойчева Христова - експерт счетоводител, одитор;
117. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
118. Даринка Калоянова Павлова - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
119. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
120. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
121. Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
122. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
123. Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
124. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
125. Димитър Георгиев Димитров - съдебно стокови експертизи;
126. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
127. Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
128. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
129. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
130. Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
131. Димка Неделчева Попова - икономист-счетоводител;
132. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
133. Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
134. Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
135. Донка Асенова Димитрова – експерт икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно", валиден до 17.10.2020 г.
136. Донка Димова Михайлова - икономист–счетоводител;
137. Дора Петкова Тончева – икономист-счетоводител, оценител на машини и съоръжения и на инвестиционни проекти;
138. Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
139. Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
140. Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
141. Елеонора Йорданова Трифонова - дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
142. Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
143. Емилия Николова Стойнова–Дикова - счетоводство и контрол;
144. Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
145. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
146. Женя Ангелова Борисова – специалист „Счетоводство и контрол";
147. Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол";
148. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
149. Жулиета Господинова Тонева - счетоводител – счетоводство и контрол;
150. Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
151. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
152. Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
153. Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
154. Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
155. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова екпертизи;
156. Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
157. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
158. Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
159. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
160. Иво Ангелов Костов – експерт - икономист по строителството;
161. Илина Томова Станчева - счетоводител;
162. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
163. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
164. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
165. Йордан Ганев Стоянов - икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
166. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
167. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
168. Камен Енчев Кънев - експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
169. Керанка Колева Кунева - счетоводство; банково дело;
170. Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
171. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
172. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
173. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
174. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
175. Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
176. Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
177. Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
178. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
179. Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
180. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол";
181. Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
182. Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
183. Маргарита Благоева Якимова – счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
184. Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
185. Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
186. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
187. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
188. Мариела Иванова Мачева - съдебно-счетоводен експерт;
189. Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
190. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
191. Маринела Костова Христова – специалист "Счетоводство и контрол";
192. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
193. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
194. Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
195. Милена Валентинова Петрова - счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
196. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
197. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
198. Мирослава Петрова Иванова – икономист- финансист;
199. Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
200. Надя Енчева Костова - доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
201. Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност";
202. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
203. Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
204. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
205. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
206. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
207. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
208. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
209. Парашкева Костадинова Сарийска – икономиката на общините и общинските фирми;
210. Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
211. Пенка Кирилова Жекова - експерт-счетоводител;
212. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
213. Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции";
214. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
215. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
216. Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
217. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
218. Петя Иванова Ставрева - дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно";
219. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол" и съдебно-икономически експертизи;
220. Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
221. Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
222. Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
223. Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
224. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
225. Радка Янева Георгиева - дипломиран експерт счетоводител;
226. Радослав Христов Станчев - магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
227. Ралица Атанасова Славова – икономист;
228. Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
229. Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
230. Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
231. Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
232. Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи. допуск ниво „Поверително";
233. Румяна Грозданова Неделчева - счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
234. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
235. Руска Николова Димитрова - лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
236. Савка Дякова Костова - финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
237. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
238. Светлана Богданова Тодорова - статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
239. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
240. Силвия Станчева Стоянова - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск ниво „Секретно";
241. Симеон Димитров Симов - икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
242. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно";
243. Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол";
244. Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
245. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
246. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
247. Стефан Тодоров Данговски - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
248. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество;
249. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
250. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
251. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
252. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
253. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
254. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография; Допуск ниво „Секретно";/изтекъл срок/
255. Тодорка Павлова Коларова - експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
256. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
257. Трендафил Александров Василев - дипломиран експерт счетоводител;
258. Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
259. Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
260. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
261. Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
262. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства;
263. Христоско Иванов Богданов - икономист–счетоводител;
264. Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи.
265. Цветанка Костадинова Димитрова - съдебно-счетоводен експерт;
266. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
267. Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
268. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
269. Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
270. Юлия Илиева Йорданова–Качкова – финансово–счетоводни експертизи, експертизи по трудово правни отношения и др.;
271. Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
272. Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
273. Яна Данчева Велева – счетоводство и контрол;
274. Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
275. Янка Върбанова Лозанова - икономист–счетоводител;
276. Янка Колева Патраманова – съдебно икономически експертизи;


Съдебна инженерно-техническа експертиза; Съдебна автотехническа експертиза; Съдебна инженерно-технологична експертиза; Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти

Оценители на машини и съоръжения

277. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
278. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
279. Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
280. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
281. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
282. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;
283. Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
284. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
285. Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения;
286. Бойка Славейкова Могиларова - машини и съоръжения;
287. Валентин Господинов Иванов - оценител машини и съоръжения;
288. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
289. Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини;
290. Велико Желев Дачев - специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове;
291. Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
292. Виолета Стефанова Николова - лицензиран оценител на машини и съоръжения;
293. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност - ПТП и отчет на водачи;
294. Георги Йорданов Драгиев - лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
295. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
296. Георги Тодоров Вълчев - съдебно инженеро–технически експертизи; инженер коробоводене и електротехника;
297. Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт;
298. Дарина Русева Бобева–Илиева - икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
299. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно- технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми допуск ниво „Поверително" /в срок до 06.08.2017 г./; ;
300. Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;
301. Димитър Великов Димитров - машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
302. Донка Димова Михайлова - лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях;
303. Донка Костова Сивкова - лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД;
304. Евгения Кирилова Кирова – оценител на машини и съоръжения;
305. Емил Кирилов Иванов - автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
306. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
307. Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи;
308. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
309. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
310. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
311. Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
312. Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
313. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
314. Иванка Костадинова Казакова- инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
315. Ивко Пенков Иванов - автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
316. Илина Томова Станчева - лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия;
317. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
318. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
319. Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
320. Калина Василева Василева - строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
321. Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
322. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
323. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
324. Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
325. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
326. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
327. Людмил Иванов Велинов - оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения;
328. Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно–транспортни средства;
329. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия;
330. Марин Михайлов Михайлов - оценка на машини и съоръжения;
331. Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
332. Минка Христова Стоянова – електро инженер съобщителна техника;
333. Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
334. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
335. Михаил Николов Серафимов - специалист двигатели с вътрешно горене;
336. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;
337. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
338. Пенка Йорданова Димитрова - оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
339. Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалност изчислителна техника;
340. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
341. Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – технически експертизи;
342. Пламен Благов Илиев - оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;
343. Пламен Тодоров Велков – автотехнически експертизи;
344. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
345. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;
346. Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини;
347. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
348. Рафаил Атанасов Задгорски - машинен инженер; оценки на МПС и транспортна техника;
349. Роза Емилова Желева - лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
350. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
351. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
352. Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
353. Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника / военен инженер – радиолокация/;
354. Стефан Иванов Капиннчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
355. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техниечска експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
356. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно" /в срок до 26.01.2020 г./;
357. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно технологична експертиза, инженер химик;
358. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
359. Тодор Петков Николов - специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
360. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства;
361. Цветана Георгиева Ангелова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

ВиК

362. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
363. Васил Димитров Костов – съдебно инженерно-техническа експертиза;
364. Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
365. Недко Ангелов Ангелов - хидроинженер-водостроител, В и К строително – технически експертизи;
366. Пламен Христов Панайотов - лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
367. Румен Борисов Чифликчиев - експерт „Архитектура и благоустройство", В и К и геодезия;
368. Цветана Георгиева Ангелова - хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

Корабни и морски експерти

369. Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; Безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др;
370. Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти;
371. Веселин Запрянов Запрянов, гр. Варна, ул. „Добри Войников" № 20, ап. 8, ет. 4, тел.: 0896/488 541, 052/644 683 – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт;
372. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Ниво на достъп до КИ „Поверително";
373. Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми;
374. Димитър Георгиев Димитров - корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно стокови експертизи;
375. Искрен Веселинов Николов - машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене Ниво на достъп до КИ „Поверително";
376. Михаил Боянов Бъчваров - инженер корабостроител;
377. Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи и механизми"; Корпуси на плавателни съдове и автомобили; Оценка на машини и съоръжения;

Ел. специалисти

378. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
379. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
380. Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер;
381. Валери Милчев Василев – специалист по електроснабдяване и обзавеждане;
382. Георги Страшимиров Тодоров - електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане;
383. Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
384. Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
385. Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
386. Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средство за търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
387. Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи;
388. Ирина Илчева Станева – електроинженер;
389. Иванка Костадинова Казакова-– енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени" покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие" ОПРР;

390. Кирил Димитров Малеев – електроинженер - автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност;
391. Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
392. Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия;
393. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
394. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
395. Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант;
396. Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
397. Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалност изчислителна техника;
398. Петър Иванов Василев - доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
399. Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност;
400. Пламен Георгиев Петров - ел. централи, мрежи и системи;
401. Румен Борисов Чифликчиев - експерт „Архитектура и благоустройство", В и К, геодезия;
402. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
403. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;
404. Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане;
405. Явор Желязков Ненчев – електроинженер - специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане" – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
406. Янчо Михалев Ненков – електроинженер;

Програмисти

Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видео техника, киносистеми, компютърна техника, акустика /ртв/

407. Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърни системи и мрежи;
408. Виктор Георгиев Златанов – съдебно инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
409. Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи;
410. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно - техническа експертиза;
411. Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
412. Иван Христов Йовчев - оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
413. Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
414. Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
415. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
416. Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии;
417. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество;

 

 


Съдебно-пожаротехническа експертиза

 Пожаро – техническа безопасност

418. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
419. Васил Колев Тотев – съдебно инженерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно";
420. инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;

Съдебна строително-техническа експертиза

421. Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство";
422. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
423. Ангелина Росенова Петрова – строителен иженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
424. Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
425. Анна Димитрова Демирева – архитект;
426. Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
427. Антоанета Стефанова Герова - строителен инженер; специалност "Промишлено и гражданско строителство";
428. Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
429. Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
430. Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи;
431. Богдан Крумов Тодоров - лицензиран оценител на недвижими имоти;
432. Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
433. Васко Георгиев Симеонов – архитект;
434. Валерия Цолова Йотова-Кирилова - строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство";
435. Васил Димитров Власковски – геодезист;
436. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно";
437. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
438. Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
439. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
440. Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
441. Веселина Русева Русева - геодезист;
442. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева - строителен инженер – земеустройство;
443. Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
444. Веска Пенчева Янева - лицензиран оценител на недвижими имоти.
445. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство";
446. Владислав Иванов Андреев - строителен инженер – геодезист;
447. Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
448. Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
449. Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
450. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно - техническа експертиза;
451. Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
452. Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
453. Горанка Ангелова Савова - строителен техник; оценител на недвижими имоти;
454. Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
455. Детелина Радкова Петрова - техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
456. Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
457. Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
458. Диян Иванов Василев, гр. Варна, ул. „Шипка" № 15, тел.: 0899/890258 – инженер-геодезист;
459. Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
460. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
461. Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
462. Емил Младенов Александров – строителен инженер –водоснабдяване и канализация;
463. Емилия Валентинова Иларионова - строителен техник – "Строителство и архитектура";
464. Емилия Любомирова Василева – строителен инженер - "Промишлено и гражданско строителство";
465. Живко Борисов Боев - строителен инженер – земеустройство;
466. Живко Маринов Коев – геодезист;
467. Живко Русев Железов – архитект;
468. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
469. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
470. Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
471. Иван Тодоров Иванов – архитект;
472. Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие" ОПРР;
473. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
474. Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
475. Йоана Крумова Кръстева - строителен инженер – железопътно строителство;
476. Йовка Недева Атанасова - строителен инженер – геодезист;
477. Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
478. Калина Василева Василева - строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
479. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
480. Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
481. Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
482. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
483. Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
484. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
485. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
486. Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
487. Мария Георгиева Павлова–Самсарова - специалност "строителство" /ниско и високо строителство/;
488. Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
489. Милан Стоянов Димитров – архитект;
490. Милка Димитрова Атанасова - строителен инженер – "Промишлено и гражданско строителство", лицензиран оценител на недвижими имоти;
491. Милка Йорданова Иванова - строителен техник;
492. Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
493. Надя Стаматова Стаматова – архитект;
494. Недко Ангелов Ангелов - лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
495. Недялка Петкова Ламбева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
496. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
497. Ненчо Венков Цанев - строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, цени и ценообразуване на строителството;
498. Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
499. Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия;
500. Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
501. Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
502. Огнян Каменов Горанов, гр. Варна - архитект; лицензиран оценител;
503. Пенка Георгиева Любомирова - строителен инженер – "Промишлено и гражданско строителство", оценител на недвижими имоти;
504. Пенка Йорданова Димитрова - оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
505. Петранка Койчева Маринова - строителен инженер – "Промишлено и гражданско строителство"; технически контрол по част „конструктивна";
506. Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
507. Пламен Стефанов Колчев – архитект;
508. Пламен Христов Панайотов - лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
509. Пламена Иванова Симеонова – експерт геодезия;
510. Радинка Илиева Стойкова - строителен инженер – "Промишлено и гражданско строителство", архитектура;
511. Рени Иванова Попова - строителен инженер – геодезист;
512. Росица Димитрова Димитрова – специалист геодезия и картография;
513. Румен Борисов Чифликчиев - експерт „Архитектура и благоустройство", В и К и геодезия;
514. Румяна Генова Статева – архитект;
515. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
516. Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
517. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
518. Светлана Стефанова Великова - строителен инженер – "Хидромелиоративно строителство";
519. Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
520. Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения"; геодезист; Ниво „Поверително" /до 02.09.2019 г./;
521. Стефана Димитрова Петрова - строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
522. Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
523. Татяна Стоянова Василева - съдебно инженерно-техническа експертиза;
524. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - "Технология на строителството";
525. Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
526. Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
527. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
528. Цветана Георгиева Ангелова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
529. Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
530. Шена Метова Хаджиева - инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство"; магистър по икономика на недвижима собственост;
531. Юлия Христова Попова - строителен инженер – земеустройство;
532. Юлияна Жечкова Кирчева – архитект;
533. Юлия Недева Железова – архитект, специалист по: архитектурно- строителни, археологически парково градинско изкуство, селищни структури и територии, етнографски с тези характеристики;


Съдебно-ботаническа експертиза; Съдебно-зоологическа експертиза; Съдебно-микробиологична експертиза; Съдебно-ентомологична експертиза

534. Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
535. Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
536. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;
537. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;


Съдебно-химическа експертиза; Съдебно-физическа експертиза; Съдебно физико-химическа експертиза

538. Цветанка Методиева Станчева – инженер химик;
539. Лазко Андреев Жарданов - инж. Технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици;
540. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;


Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Ветеринарни лекари

541. Златина Христова Димова–Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
542. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно - медицински експертизи;
543. Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

Съдебно-агротехническа експертиза

544. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
545. Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
546. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
547. Зорница Стоянова Славова – инж. агроном;
548. Мариана Недкова Иванова - агро инженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
549. Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения;


Съдебно - изкуствоведски експертизи

550. Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи;
551. Костадин Георгиев Угринов – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.

Екология и ландшафтна архитектура

552. Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство и опазване на околната среда;
553. Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация;
554. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;

 


 

Лицензирани оценители на земеделски земи

555. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
556. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
557. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждени, цели предприятия и вземания;
558. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно";
559. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
560. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
561. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева - инженер земеустроител;
562. Владислав Иванов Андреев - строителен инженер – геодезист;
563. Галинка Вълканова Георгиева - оценител на земеделски земи, гори и имущество;
564. Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството;
565. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
566. Диана Георгиева Пенева - икономист по строителството;
567. Димитричка Куртева Йорданова - оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
568. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
569. Димитър Кирилов Димитров - инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
570. Димитър Йорданов Йорданов - счетоводство, оценител;
571. Димитър Пенчев Димитров - оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
572. Димка Неделчева Попова - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
573. Донка Димова Михайлова - икономист – икономика на строителството;
574. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
575. Еленка Илиева Бешковска - агроном;
576. Елеонора Йорданова Трифонова - дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
577. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
578. Живко Борисов Боев - инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
579. Йовка Недева Атанасова - строителен инженер – геодезист;
580. Йордан Иванов Вучков – геодезист;
581. Йордан Кирилов Алексиев - оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
582. Калина Василева Василева - строителен инженер;
583. Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи , насаждения, на търговски предприятия и вземания;
584. Лена Христова Тодорова - електроинженер;
585. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
586. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия;
587. Мариана Недкова Иванова - агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
588. Мариела Иванова Мачева - счетоводство;
589. Марин Михайлов Михайлов - икономист по промишлеността;
590. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
591. Пенка Кирилова Жекова - дипломиран експерт – счетоводител;
592. Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалност изчислителна техника;
593. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
594. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
595. Петър Атанасов Влаев - счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
596. Рени Иванова Попова - строителен инженер – геодезист;
597. Румяна Иванова Чавдарова - оценител на земеделски земи;
598. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
599. Светлана Стефанова Великова - строителен инженер – "Хидромелиоративно строителство";
600. Стефан Тодоров Данговски - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
601. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи;
602. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
603. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
604. Цветана Георгиева Ангелова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
605. Цветанка Георгиева Цанева – агроном;
606. Цветанка Костадинова Димитрова - счетоводство;
607. Юлия Христова Попова - инженер земеустроител;

Специалисти във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения

608. Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
609. Бисер Николов Атанасов - специалист във връзка с оценка на непарични вноски /АПОРТ/по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
610. Бойка Славейкова Могиларова - машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения;
611. Веска Пенчева Янева - строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
612. Дарина Русева Бобева–Илиева - икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
613. Детелина Радкова Петрова - техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
614. Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
615. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
616. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
617. Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи , насаждения, на търговски предприятия и вземания;
618. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
619. Людмил Иванов Велинов - оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
620. Марин Михайлов Михайлов - икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
621. Милка Йорданова Иванова - строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
622. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
623. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
624. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
625. Пламен Христов Панайотов - лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
626. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
627. Цветана Георгиева Ангелова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;

Лицензирани оценители на недвижими имоти

628. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
629. Анахит Санасаровна Барсегян - оценка на недвижими имоти;
630. Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
631. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждени, цели предприятия и вземания;
632. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист - счетоводител - допуск ниво „Секретно";
633. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
634. Богдан Крумов Тодоров - лицензиран оценител на недвижими имоти;
635. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
636. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
637. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
638. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
639. Васил Иванов Станев - оценител на недвижими имоти;
640. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
641. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
642. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева - инженер земеустройство;
643. Веска Пенчева Янева - строителен техник; лицензиран оценител на недвижими имоти;
644. Галинка Вълканова Георгиева - строителен техник;
645. Георги Димитров Карабахчиев - оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
646. Горанка Ангелова Савова - строителен техник; оценител на недвижими имоти;
647. Дарина Русева Бобева–Илиева - икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
648. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
649. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
650. Детелина Радкова Петрова - техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
651. Диана Георгиева Пенева - икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
652. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
653. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
654. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
655. Донка Димова Михайлова - оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
656. Дона Костова Сивкова - оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
657. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
658. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
659. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
660. Емилия Любомирова Василева – строителен инженер;
661. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
662. Живко Борисов Боев - инженер земеустройство;
663. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
664. Ивайло Кънев Иванов –оценител на недвижими имоти;
665. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
666. Йовка Недева Атанасова - строителен инженер – геодезист;
667. Йордан Кирилов Алексиев - оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
668. Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
669. Калина Василева Василева - строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
670. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
671. Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи , насаждения, на търговски предприятия и вземания;
672. Кичка Тодорова Станева - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
673. Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
674. Костадин Любомиров Михайлов – Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
675. Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
676. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
677. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
678. Людмил Иванов Велинов - оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
679. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия;
680. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
681. Мариана Иванова Иванова – оценител на недвижими имоти, финансово-икономически експертизи;
682. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
683. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
684. Марин Михайлов Михайлов - оценител на недвижими имоти;
685. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
686. Милка Димитрова Атанасова - строителен инженер – "Промишлено и гражданско строителство", лицензиран оценител на недвижими имоти;
687. Милка Йорданова Иванова - строителен техник;
688. Наталия Иванова Стефанова - оценител на недвижими имоти;
689. Нейка Богословова Гигова-Христова - строителен техник;
690. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
691. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
692. Нелияна Иванова Иванова - лицензиран оценител на недвижими имоти;
693. Ненчо Венков Цанев - оценка на недвижими имоти, строителство и архитектура, цени и ценообразуване на строителството;
694. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
695. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
696. Огнян Каменов Горанов - архитект; лицензиран оценител;
697. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
698. Пенка Георгиева Любомирова - строителен инженер – "Промишлено и гражданско строителство", оценител на недвижими имоти;
699. Пенка Йорданова Димитрова - оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
700. Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалност изчислителна техника;
701. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
702. Петка Димитрова Христова - оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
703. Петранка Койчева Маринова - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
704. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
705. Петър Атанасов Влаев - счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
706. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
707. Пламен Христов Панайотов - лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
708. Радослав Христов Станчев - магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
709. Ралица Стоянова Илиева - лицензиран оценител на недвижими имоти;
710. Рени Иванова Попова - строителен инженер – геодезист;
711. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на недвижими имоти;
712. Румяна Пейчева Неделчева – оценител на недвижими имоти;
713. Руска Николова Димитрова - лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
714. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;
715. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
716. Светлана Рускова Дафова- оценител на недвижими имоти;
717. Светлана Стефанова Великова - строителен инженер – "Хидромелиоративно строителство";
718. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
719. Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
720. Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи;
721. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
722. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
723. Тодорка Павлова Коларова - експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
724. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
725. Цветана Георгиева Ангелова - хидроинженер;
726. Юлия Христова Попова - инженер земеустроител;


Педагози

727. Мариана Живкова Йорданова - Магистър по педагогика, бакалавър по специалност "Здравни грижи";
728. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог;
729. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог;

Специалисти по здравословни и безопасни условия на труда

730. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки;
731. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
732. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
733. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
734. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки;

Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове

735. Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане;
736. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност - ПТП и отчет на водачи;
737. Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управление на Министерството на отбраната;
738. Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти;
739. Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
740. Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване на борда на самолетите;
741. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
742. Нено Белчев Белчев – професионален художник;
743. Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации;
744. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на првдприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
745. Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
746. Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината;
747. Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.