Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Вещите лица са специалисти, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

 Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

  • законност;  процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
  • научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
  • добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване; поверителност и спазване на професионалната етика.

 За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания: 

  • притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
  • има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
  • не е осъждано за престъпление от общ характер;
  • не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
  • не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
  • има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.


 Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице,  подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

  1. Лична карта – копие;
  2. Заявление;
  3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
  6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
  7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
  8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
  9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
  10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
  11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.

 


Списък на експертите*

(вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1. Митко Желев Великов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
2. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование, стаж – 18 г.
3. Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование, стаж – 20 г.
4. Филип Николаев Филев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.
5. Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование, стаж – 18 г
6. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж – 10 г.
7. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 20 г.
8. Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
9. Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование, стаж – 8 г.
10. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
11. Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование, стаж – 3 г.
12. Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
13. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
14. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.;
15. Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
16. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
17. Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
18. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж – 14г.;

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1. Йордан Панайотов Йорданов – гл.инспектор, висше образование, стаж – 25 г.
2. Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование, - стаж - 15г.
3. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж - 12 г.
4. Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование, стаж - 10 г.
5. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж -13 г.

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1.    Галин Господинов Желев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.;
2.    Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование – стаж 13 г.;
3.    Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 24 г.

 

*Посочените експерти притежават:

  • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
  • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"

 


ЕКСПЕРТИ ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ – ВАРНА

1. Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, тех. изследване на документи, трасологични и трасологични следи от МПС балистични експертизи, видео-технически и лицева идентификация – допуск ниво „Строго секретно”;
2. Галин Петков Петков – дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество – ниво на достъп „Секретно”.
3. Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп „Поверително“;
4. Стоян Николаев Атанасов – дактилоскопни, трасологични и почеркови – допуск ниво „Поверително“;


Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Трасалогични експертизи; Дактилоскопни експертизи; Съдебно-балистична експертиза; Биометрични криминалистични експертизи.

 

1. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
2. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
3. Борис Димитров Борисов – графолог.
4. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
5. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
6. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
7. Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
8. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.;
9. Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
10. Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
11. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
12. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
13. Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;
14. Юрий Сотиров Милев – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч;


 


Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

15. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек;
16. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология;
17. Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и дентология;
18. Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология; ДНК анализи;
19. Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист молекулярна биология, ДНК анализи;
20. Христина Василева Божинова – Димитрова – лекар ординатор;

А/ Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването.

21. Радослав Борисов Манчев – ортопед - травматолог;

Б/ Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести.

22. Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели;

В/ Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза

23. Светослав Калчев Калевски - неврохирург;

Г/ Лекари специалисти по уши, нос, гърло компетентни да се произнасят по всички въпроси

24. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ;

Д/ Лекари акушерство и гинекология

25. Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог;

Е/ Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове

26. Благовеста Димитрова Стефанова - специалист по съдебна медицина;
27. Вилиям Викторов Доков - специалист по съдебна медицина;
28. Димитър Иванов Ганчев - специалист по съдебна медицина;
29. Сийка Койчева Михова-Илчева - специалист по съдебна медицина;
30. Деян Ангелов Демиров - специалист по съдебна медицина;
31. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;

З/ Трудова медицина

32. Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина;
33. д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда;


Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебно-психологична експертиза

34. Аделина Боянова Джорджанова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия - заличена от 24.09.2019г.;
35. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
36. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
37. Ирина Христова Добрева – специалист Приложна психология;
38. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
39. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
40. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
41. Мира Мирославова Цветанова – Георгиева – обща психология и психодиагностика;
42. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
43. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
44. Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия;
45. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
46. Христо Добрев Бояджиев;
47. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;
48. Юлияна Тодорова Къневска –Тодорова – приложна социална психология;

Клинични психолози:


49. Бояна Тодорова Аянова – клиничен психолог - заличена от 16.08.2019г.;
50. Гергана Петрова Момова;
51. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
52. Нели Костадинова Михайлова – клиничен психолог;
53. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
54. Снежанка Борисова Димитрова;
 

Съдебно психолого-психиатрична експертиза.

55. Аделина Боянова Джорджанова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия - заличена от 24.09.2019г.;
56. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
57. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
58. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
59. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
60. Христо Добрев Бояджиев;

Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

61. Аделина Боянова Джорджанова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия - заличена от 24.09.2019г.;
62. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
63. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
64. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
65. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
66. Христо Добрев Бояджиев;

Лекари детски психиатри

67. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;


Съдебно-счетоводна експертиза; Съдебно финансово-кономическа експертиза; Съдебно-стокова експертиза

68. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
69. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
70. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
71. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
72. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
73. Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
74. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
75. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
76. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
77. Ани Божидарова Ванева – финансово счетоводни експертизи и данъчно облагане;
78. Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
79. Антоанета Пенчева Студенкова – Чанева – специалист счетоводство и контрол;
80. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
81. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
82. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
83. Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт;
84. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
85. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
86. Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
87. Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
88. Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
89. Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
90. Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
91. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
92. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
93. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
94. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
95. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
96. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
97. Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
98. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
99. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
100. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
101. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
102. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
103. Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
104. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
105. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
106. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
107. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
108. Галина Георгиева Георгиева – специалност Стокознание; икономист - заличена от 05.07.2019г.;
109. Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор;
110. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
111. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
112. Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
113. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
114. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
115. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
116. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
117. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
118. Гергана Стоянова Колева – икономист;
119. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
120. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
121. Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;
122. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
123. Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
124. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
125. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
126. Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност Счетоводство и контрол;
127. Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
128. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
129. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
130. Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
131. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
132. Димитър Георгиев Димитров – съдебно стокови експертизи;
133. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
134. Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
135. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
136. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
137. Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
138. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
139. Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
140. Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
141. Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно”;
142. Донка Димова Михайлова – икономист–счетоводител;
143. Дора Петкова Тончева – икономист-счетоводител, оценител на машини и съоръжения и на инвестиционни проекти - заличена от 27.03.2019г.;
144. Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
145. Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията;
146. Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
147. Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
148. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
149. Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
150. Емилия Николова Стойнова–Дикова – счетоводство и контрол;
151. Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
152. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
153. Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
154. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
155. Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол;
156. Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
157. Зорница Емилова Димитрова – финансово счетоводни експертизи;
158. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
159. Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
160. Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
161. Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
162. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова екпертизи;
163. Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
164. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
165. Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
166. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
167. Ивиана Димитрова Рачева – икономист – счетоводител;
168. Иво Ангелов Костов – експерт – икономист по строителството;
169. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
170. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
171. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
172. Йордан Ганев Стоянов – икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
173. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
174. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
175. Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
176. Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело;
177. Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
178. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
179. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
180. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
181. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
182. Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
183. Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
184. Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
185. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
186. Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
187. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
188. Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
189. Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ;
190. Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи;
191. Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
192. Магдалена Антонова Парчева – специалист Администрация и управление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми;
193. Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
194. Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти - заличена от 15.04.2019г.;
195. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
196. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
197. Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт;
198. Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
199. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
200. Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
201. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
202. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
203. Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
204. Миглена Венкова Радкова – финсово-счетоводни и данъчни експертизи;
205. Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
206. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
207. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
208. Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
209. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
210. Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
211. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
212. Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
213. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
214. Николай Славов Николов – съдебно-финансово икономически експертизи и банково дело;
215. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
216. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
217. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
218. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
219. Парашкева Костадинова Сарийска – икономиката на общините и общинските фирми - заличена от 05.06.2019г.;
220. Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
221. Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител;
222. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
223. Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
224. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
225. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
226. Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
227. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
228. Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно”;
229. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
230. Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
231. Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
232. Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
233. Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
234. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
235. Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт счетоводител;
236. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
237. Ралица Атанасова Славова – икономист;
238. Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
239. Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
240. Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
241. Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
242. Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
243. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
244. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
245. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
246. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
247. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
248. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
249. Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
250. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
251. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
252. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
253. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
254. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
255. Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
256. Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
257. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
258. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
259. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
260. Стефана Миткова Венкова – банково дело и финанси;
261. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
262. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
263. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
264. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
265. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
266. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
267. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
268. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
269. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
270. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
271. Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител;
272. Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
273. Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
274. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
275. Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
276. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
277. Христоско Иванов Богданов – икономист–счетоводител;
278. Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи.
279. Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт;
280. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
281. Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
282. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
283. Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
284. Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
285. Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
286. Яна Данчева Василева – счетоводство и контрол;
287. Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
288. Янка Върбанова Лозанова – икономист–счетоводител;


Съдебна инженерно-техническа експертиза; Съдебна автотехническа експертиза; Съдебна инженерно-технологична експертиза; Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти

Оценители на машини и съоръжения

289. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
290. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
291. Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
292. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
293. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
294. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;
295. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
296. Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
297. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
298. Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения;
299. Бойка Славейкова Могиларова – машини и съоръжения;
300. Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения;
301. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
302. Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини;
303. Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове;
304. Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
305. Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения;
306. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
307. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
308. Георги Йорданов Драгиев - лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
309. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
310. Георги Тодоров Вълчев – съдебно инженеро–технически експертизи; инженер коробоводене и електротехника;
311. Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт; съдебно-инженерни-технически експертизи;
312. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
313. Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство;
314. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
315. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
316. Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;
317. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
318. Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи за управление;
319. Донка Димова Михайлова – лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях;
320. Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД;
321. Евгения Кирилова Кирова – оценител на машини и съоръжения;
322. Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
323. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
324. Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи;
325. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
326. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
327. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
328. Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
329. Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
330. Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура;
331. Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми;
332. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/; - заличен от 11.10.2019г.
333. Иванка Костадинова Казакова- инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
334. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
335. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
336. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
337. Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
338. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
339. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания - починал на 31.01.2019г.;
340. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
341. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
342. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
343. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
344. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
345. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения;
346. Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно–транспортни средства;
347. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
348. Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения;
349. Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
350. Минка Христова Стоянова – електро инженер съобщителна техника - заличена от 27.03.2019г.;
351. Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
352. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
353. Михаил Николов Серафимов – специалист двигатели с вътрешно горене;
354. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;
355. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
356. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
357. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
358. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
359. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
360. Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – технически експертизи;
361. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;
362. Пламен Петков Маринов – специалист специалист Технология на машиностроенето и металите; (машини, съоръжения, производствено оборудване, метални конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване, защитна среда, изделия за бита, електрически машини, апарати и защити, битови електроуреди – производство, експлоатация и ремонт); удостоверение за достъп до КИ ниво „секретно“, валидно до 02.10.2020г.;
363. Пламен Тодоров Велков – автотехнически експертизи;
364. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
365. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;
366. Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини;
367. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
368. Радостин Димитров Димитров – специалист Двигатели с вътрешно горене;
369. Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
370. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
371. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
372. Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
373. Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник;
374. Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника /военен инженер – радиолокация/;
375. Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП;
376. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
377. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
378. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;
379. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно технологична експертиза, инженер химик;
380. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
381. Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
382. Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация);
383. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
384. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

ВиК

385. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
386. Васил Димитров Костов – съдебно инженерно-техническа експертиза;
387. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
388. Марин Данчев Сотиров – строителен инженер – водоснабдяване и канализация – заличен от 19.11.2019г.;
389. Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
390. Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, В и К строително – технически експертизи;
391. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
392. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
393. Стефан Дамянов Караиванов – инженер-проектант ВиК;
394. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

Корабни и морски експерти

395. Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; Безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др;
396. Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти;
397. Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт;
398. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Ниво на достъп до КИ;
399. Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми;
400. Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно стокови експертизи;
401. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
402. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
403. Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи и механизми“; Корпуси на плавателни съдове и автомобили; Оценка на машини и съоръжения;

Ел. специалисти

404. Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане;
405. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати;
406. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
407. Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер;
408. Валери Милчев Василков– специалист по електроснабдяване и обзавеждане;
409. Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане;
410. Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
411. Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
412. Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
413. Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средство за търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
414. Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи;
415. Живко Димитров Жеков – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо напрежение;
416. Ирина Илчева Станева – електроинженер;
417. Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие” ОПРР;
418. Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност;
419. Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
420. Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия;
421. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
422. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
423. Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант;
424. Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
425. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
426. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
427. Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност;
428. Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част Електрическа; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда);
429. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К, геодезия;
430. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
431. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;
432. Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане;
433. Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
434. Янчо Михалев Ненков – електроинженер;

Програмисти

Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видео техника, киносистеми, компютърна техника, акустика /ртв/

435. Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърни системи и мрежи;
436. Виктор Георгиев Златанов – съдебно инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
437. Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи;
438. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно – техническа експертиза;
439. Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
440. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/; - заличен от 11.10.2019г.
441. Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии;
442. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
443. Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
444. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
445. Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии;
446. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”

 

 


Съдебно-пожаротехническа експертиза

 Пожаро – техническа безопасност

447. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
448. Васил Колев Тотев – съдебно инженерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
449. инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;

Съдебна строително-техническа експертиза

450. Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство”;
451. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
452. Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
453. Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
454. Анна Димитрова Демирева – архитект;
455. Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
456. Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
457. Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
458. Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи;
459. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
460. Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
461. Васко Георгиев Симеонов – архитект;
462. Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
463. Васил Димитров Власковски – геодезист;
464. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
465. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
466. Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
467. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
468. Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
469. Веселина Русева Русева – геодезист;
470. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство;
471. Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
472. Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
473. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
474. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
475. Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
476. Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
477. Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
478. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно – техническа експертиза;
479. Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
480. Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
481. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
482. Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
483. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
484. Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
485. Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
486. Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
487. Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
488. Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
489. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
490. Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
491. Елеонора Йорданова Славчева – строителен техник, специалист геодезия, картография, кадастър и регулация - заличена от 13.05.2019г.;
492. Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – ”Строителство и архитектура”;
493. Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
494. Живко Маринов Коев – геодезист;
495. Живко Русев Железов – архитект;
496. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
497. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
498. Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
499. Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
500. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
501. Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
502. Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство;
503. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
504. Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
505. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
506. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
507. Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
508. Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
509. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
510. Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
511. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
512. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
513. Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
514. Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство” /ниско и високо строителство/;
515. Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
516. Милан Стоянов Димитров – архитект - заличен от 18.03.2019г.;
517. Милка Димитрова Атанасова - строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
518. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
519. Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
520. Надя Стаматова Стаматова – архитект;
521. Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
522. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
523. Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
524. Николай Жеков Христов – архитект-проектант;
525. Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия - заличен от 16.05.2019г.;
526. Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
527. Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
528. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
529. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
530. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
531. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част „конструктивна”;
532. Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
533. Пламен Стефанов Колчев – архитект;
534. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
535. Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, архитектура;
536. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
537. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
538. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
539. Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
540. Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради и съоръжения;
541. Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
542. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
543. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
544. Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
545. Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
546. Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
547. Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
548. Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническа експертиза;
549. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
550. Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
551. Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
552. Тодор Илиев Даскалов – специалист по маркшайдерство, геодезия, минно дело, взривни и пробивни работи;
553. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
554. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
555. Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
556. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
557. Юлия Христова Попова - строителен инженер – земеустройство;
558. Юлияна Жечкова Кирчева – архитект - заличена от 20.02.2019г.;


Съдебно-ботаническа експертиза; Съдебно-зоологическа експертиза; Съдебно-микробиологична експертиза; Съдебно-ентомологична експертиза

559. Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
560. Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна биология, експертизи за: установяване на родителския произход; идентификация на човека; експертиза по писмени данни; молекулярно- идентична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително ГМО, с молекуляно-генетични методи;
561. Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
562. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;
563. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;


Съдебно-химическа експертиза; Съдебно-физическа експертиза; Съдебно физико-химическа експертиза

564. Цветанка Методиева Станчева – инженер химик;
565. Лазко Андреев Жарданов – инж. Технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици;
566. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;


Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Ветеринарни лекари

567. Златина Христова Димова – Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
568. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
569. Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

Съдебно-агротехническа експертиза

570. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
571. Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
572. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
573. Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
574. Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
575. Петранка Михайлова Велчева – агроном, специалност Зеленчукопроизводство, трайни насаждения, растителна защита - заличена от 21.03.2019г.;
576. Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения;

 


Съдебно - изкуствоведски експертизи

577. Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи;
578. Костадин Георгиев Угринов – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.

Екология и ландшафтна архитектура

579. Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство и опазване на околната среда;
580. Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация;
581. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;

 


 

Лицензирани оценители на земеделски земи

582. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
583. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
584. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
585. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
586. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
587. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
588. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустроител;
589. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
590. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
591. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
592. Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството;
593. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
594. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
595. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
596. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
597. Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
598. Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство, оценител;
599. Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
600. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
601. Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
602. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
603. Еленка Илиева Бешковска – агроном;
604. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
605. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
606. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
607. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
608. Йордан Иванов Вучков – геодезист;
609. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
610. Калина Василева Василева – строителен инженер;
611. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания; - починал на 31.01.2019г.
612. Лена Христова Тодорова – електроинженер;
613. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
614. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
615. Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
616. Мариела Иванова Мачева – счетоводство;
617. Марин Михайлов Михайлов – икономист по промишлеността;
618. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
619. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
620. Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт – счетоводител;
621. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
622. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
623. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
624. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
625. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
626. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
627. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог - заличена от 10.09.2019г.;
628. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
629. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
630. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
631. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
632. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
633. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
634. Цветанка Георгиева Цанева – агроном;
635. Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство;
636. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;

Специалисти във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения

637. Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
638. Бисер Николов Атанасов – специалист във връзка с оценка на непарични вноски /АПОРТ/по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
639. Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения;
640. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
641. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
642. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
643. Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
644. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
645. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
646. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания; - починал на 31.01.2019г.
647. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
648. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
649. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
650. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
651. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
652. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
653. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
654. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
655. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
656. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;

Лицензирани оценители на недвижими имоти

657. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител;
658. Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
659. Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
660. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
661. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист – счетоводител – допуск ниво „Секретно”;
662. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
663. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
664. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
665. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
666. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
667. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
668. Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
669. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
670. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
671. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустройство;
672. Веска Пенчева Янева - строителен техник; лицензиран оценител на недвижими имоти;
673. Галинка Вълканова Георгиева - строителен техник;
674. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
675. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
676. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
677. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
678. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
679. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;

680. Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти;

681. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
682. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
683. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
684. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
685. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
686. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
687. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
688. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
689. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
690. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
691. Живко Борисов Боев - инженер земеустройство;
692. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
693. Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
694. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/; - заличен от 11.10.2019г.
695. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
696. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
697. Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
698. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
699. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
700. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания; - починал на 31.01.2019г.
701. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
702. Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
703. Костадин Любомиров Михайлов – Оценител на недвижими имоти и строителство. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
704. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
705. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
706. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
707. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
708. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
709. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
710. Мариана Иванова Иванова – оценител на недвижими имоти, финансово-икономически експертизи - заличена от 15.04.2019г.;
711. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
712. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
713. Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
714. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
715. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
716. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
717. Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
718. Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
719. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
720. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
721. Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
722. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
723. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
724. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
725. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
726. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
727. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
728. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
729. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
730. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
731. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
732. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
733. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
734. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
735. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
736. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
737. Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
738. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
739. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на недвижими имоти;
740. Румяна Пейчева Неделчева – оценител на недвижими имоти;
741. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
742. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог - заличена от 10.09.2019г.;
743. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро – строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
744. Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
745. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
746. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
747. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
748. Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
749. Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи; допуск ниво „Секретно”;
750. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
751. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
752. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
753. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
754. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер;
755. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;


Педагози

756. Мариана Живкова Йорданова - Магистър по педагогика, бакалавър по специалност “Здравни грижи”;
757. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог;
758. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог - заличена от 10.09.2019г.;

Специалисти по здравословни и безопасни условия на труда

759. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки;
760. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
761. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
762. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
763. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки;

Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове

764. Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане;
765. Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации;
766. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
767. Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управление на Министерството на отбраната;
768. Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти;
769. Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
770. Екатерина Андреева Христова – Жекова – икономист-информатик, експерт информационно осигуряване в областта на здравеопазването;
771. Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване на борда на самолетите;
772. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
773. Нено Белчев Белчев – професионален художник;
774. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
775. Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
776. Нина Юриева Стоилова – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС;
777. Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината;
778. Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.