Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебно-пожаротехническа експертиза

 Пожаро – техническа безопасност

449. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
450. Васил Колев Тотев – съдебно инженерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
451. инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;

Съдебна строително-техническа експертиза

452. Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство”;
453. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
454. Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
455. Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
456. Анна Димитрова Демирева – архитект;
457. Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
458. Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
459. Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
460. Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи;
461. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
462. Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
463. Васко Георгиев Симеонов – архитект;
464. Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
465. Васил Димитров Власковски – геодезист;
466. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
467. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
468. Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
469. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
470. Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
471. Веселина Русева Русева – геодезист;
472. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство;
473. Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
474. Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
475. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
476. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
477. Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
478. Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
479. Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
480. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно – техническа експертиза;
481. Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
482. Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
483. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
484. Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
485. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
486. Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
487. Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
488. Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
489. Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
490. Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
491. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
492. Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
493.
494. Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – ”Строителство и архитектура”;
495. Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
496. Живко Маринов Коев – геодезист;
497. Живко Русев Железов – архитект;
498. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
499. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
500. Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
501. Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
502. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
503. Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
504. Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство;
505. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
506. Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
507. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
508. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
509. Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
510. Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
511. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
512. Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
513. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
514. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
515. Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
516. Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство” /ниско и високо строителство/;
517. Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
518.
519. Милка Димитрова Атанасова - строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
520. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
521. Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
522. Надя Стаматова Стаматова – архитект;
523. Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
524. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
525. Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
526. Николай Жеков Христов – архитект-проектант;
527.
528. Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
529. Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
530. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
531. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
532. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
533. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част „конструктивна”;
534. Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
535. Пламен Стефанов Колчев – архитект;
536. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
537. Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, архитектура;
538. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
539. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
540. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
541. Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
542. Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради и съоръжения;
543. Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
544. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
545. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
546. Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
547. Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
548. Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
549. Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
550. Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническа експертиза;
551. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
552. Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
553. Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
554. Тодор Илиев Даскалов – специалист по маркшайдерство, геодезия, минно дело, взривни и пробивни работи;
555. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
556. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
557. Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
558. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
559. Юлия Христова Попова - строителен инженер – земеустройство;
560. Юлияна Жечкова Кирчева – архитект;