Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебна инженерно-техническа експертиза; Съдебна автотехническа експертиза; Съдебна инженерно-технологична експертиза; Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти

Оценители на машини и съоръжения

289. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
290. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
291. Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
292. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
293. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
294. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;
295. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
296. Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
297. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
298. Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения;
299. Бойка Славейкова Могиларова – машини и съоръжения;
300. Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения;
301. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
302. Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини;
303. Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове;
304. Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
305. Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения;
306. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
307. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
308. Георги Йорданов Драгиев - лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
309. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
310. Георги Тодоров Вълчев – съдебно инженеро–технически експертизи; инженер коробоводене и електротехника;
311. Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт; съдебно-инженерни-технически експертизи;
312. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
313. Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство;
314. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
315. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
316. Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;
317. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
318. Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи за управление;
319. Донка Димова Михайлова – лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях;
320. Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД;
321. Евгения Кирилова Кирова – оценител на машини и съоръжения;
322. Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
323. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
324. Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи;
325. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
326. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
327. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
328. Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
329. Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
330. Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура;
331. Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми;
332. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/; - заличен от 11.10.2019г.
333. Иванка Костадинова Казакова- инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
334. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
335. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
336. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
337. Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
338. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
339. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания - починал на 31.01.2019г.;
340. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
341. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
342. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
343. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
344. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
345. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения;
346. Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно–транспортни средства;
347. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
348. Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения;
349. Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
350. Минка Христова Стоянова – електро инженер съобщителна техника - заличена от 27.03.2019г.;
351. Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
352. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
353. Михаил Николов Серафимов – специалист двигатели с вътрешно горене;
354. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;
355. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
356. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
357. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
358. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
359. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
360. Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – технически експертизи;
361. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;
362. Пламен Петков Маринов – специалист специалист Технология на машиностроенето и металите; (машини, съоръжения, производствено оборудване, метални конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване, защитна среда, изделия за бита, електрически машини, апарати и защити, битови електроуреди – производство, експлоатация и ремонт); удостоверение за достъп до КИ ниво „секретно“, валидно до 02.10.2020г.;
363. Пламен Тодоров Велков – автотехнически експертизи;
364. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
365. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;
366. Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини;
367. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
368. Радостин Димитров Димитров – специалист Двигатели с вътрешно горене;
369. Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
370. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
371. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
372. Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
373. Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник;
374. Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника /военен инженер – радиолокация/;
375. Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП;
376. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
377. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
378. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;
379. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно технологична експертиза, инженер химик;
380. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
381. Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
382. Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация);
383. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
384. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

ВиК

385. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
386. Васил Димитров Костов – съдебно инженерно-техническа експертиза;
387. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
388. Марин Данчев Сотиров – строителен инженер – водоснабдяване и канализация;
389. Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
390. Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, В и К строително – технически експертизи;
391. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
392. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
393. Стефан Дамянов Караиванов – инженер-проектант ВиК;
394. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

Корабни и морски експерти

395. Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; Безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др;
396. Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти;
397. Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт;
398. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Ниво на достъп до КИ;
399. Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми;
400. Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно стокови експертизи;
401. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
402. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
403. Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи и механизми“; Корпуси на плавателни съдове и автомобили; Оценка на машини и съоръжения;

Ел. специалисти

404. Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане;
405. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати;
406. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
407. Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер;
408. Валери Милчев Василков– специалист по електроснабдяване и обзавеждане;
409. Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане;
410. Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
411. Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
412. Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
413. Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средство за търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
414. Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи;
415. Живко Димитров Жеков – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо напрежение;
416. Ирина Илчева Станева – електроинженер;
417. Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие” ОПРР;
418. Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност;
419. Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
420. Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия;
421. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
422. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
423. Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант;
424. Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
425. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
426. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
427. Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност;
428. Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част Електрическа; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда);
429. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К, геодезия;
430. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
431. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;
432. Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане;
433. Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
434. Янчо Михалев Ненков – електроинженер;

Програмисти

Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видео техника, киносистеми, компютърна техника, акустика /ртв/

435. Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърни системи и мрежи;
436. Виктор Георгиев Златанов – съдебно инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
437. Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи;
438. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно – техническа експертиза;
439. Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
440. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/; - заличен от 11.10.2019г.
441. Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии;
442. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
443. Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
444. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
445. Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии;
446. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”