Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебна инженерно-техническа експертиза; Съдебна автотехническа експертиза; Съдебна инженерно-технологична експертиза; Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти

Оценители на машини и съоръжения

282.    Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
283.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
284.    Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
285.    Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
286.    Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
287.    Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;
288.    Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
289.    Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
290.    Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения;
291.    Бойка Славейкова Могиларова – машини и съоръжения;
292.    Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения;
293.    Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
294.    Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини;
295.    Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове;
296.    Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
297.    Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения;
298.    Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
299.    Георги Йорданов Драгиев - лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
300.    Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
301.    Георги Тодоров Вълчев – съдебно инженеро–технически експертизи; инженер коробоводене  и електротехника;
302.    Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт;
303.    Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини  и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
304.    Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство;
305.    Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
306.     Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
307.    Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;
308.    Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
309.    Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи за управление;
310.    Донка Димова Михайлова – лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях;
311.    Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител  на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД;
312.    Евгения Кирилова Кирова – оценител на машини и съоръжения;
313.    Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
314.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
315.    Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи;
316.    Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
317.    Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
318.    Иван Георгиев Инкьов – машинен  инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
319.    Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
320.    Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
321.    Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура;
322.    Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми;
323.    Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;  
324.    Иванка Костадинова Казакова- инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
325.    Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
326.    Илина Томова Станчева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия;
327.    Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
328.    Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
329.    Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
330.    Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
331.    Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания;
332.    Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
333.    Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
334.    Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
335.    Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
336.    Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
337.    Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирмените отделения;
338.    Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно–транспортни средства;
339.    Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до ниво „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
340.    Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения;
341.    Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
342.    Минка Христова Стоянова – електро инженер съобщителна техника;
343.    Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
344.    Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
345.    Михаил Николов Серафимов – специалист двигатели с вътрешно горене;
346.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;
347.    Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
348.    Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
349.    Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
350.    Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
351.    Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
352.    Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – технически експертизи;
353.    Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;
354.    Пламен Петков Маринов – специалист Технология на машиностроенето и металите;
355.    Пламен Тодоров Велков – автотехнически експертизи;
356.    Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
357.    Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;
358.    Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини;
359.    Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
360.    Радостин Димитров Димитров – специалист Двигатели с вътрешно горене;
361.    Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
362.    Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
363.    Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
364.    Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
365.    Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник;
366.    Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника /военен инженер – радиолокация/;
367.    Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
368.    Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
369.    Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;
370.    Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно технологична експертиза, инженер химик;
371.    Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
372.    Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
373.    Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация);
374.    Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
375.    Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

ВиК

376.    Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
377.    Васил Димитров Костов – съдебно инженерно-техническа експертиза;
378.    Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
379.    Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, В и К строително – технически експертизи;
380.    Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
381.    Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”,  В и К и геодезия;
382.    Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

Корабни и морски експерти

383.    Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; Безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др;
384.    Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти;
385.    Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт;
386.    Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Ниво на достъп до КИ;
387.    Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми;
388.    Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно стокови експертизи;
389.    Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене Ниво на достъп до КИ   „Поверително”;
390.    Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
391.    Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи и механизми“; Корпуси на плавателни съдове и автомобили; Оценка на машини и съоръжения;

Ел. специалисти

392.    Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане;
393.    Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер – ел. машини и апарати;
394.    Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
395.    Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер;
396.    Валери Милчев Василев – специалист по електроснабдяване и обзавеждане;
397.    Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане;
398.    Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
399.    Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
400.    Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
401.    Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средство за търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
402.    Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи;
403.    Ирина Илчева Станева – електроинженер;
404.    Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие” ОПРР;
405.    Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност;
406.    Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
407.    Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия;
408.    Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
409.    Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
410.    Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант;
411.    Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
412.    Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
413.    Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
414.    Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност;
415.    Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част Електрическа; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда);
416.    Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К, геодезия;
417.    Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
418.    Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;
419.    Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане;
420.    Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
421.    Янчо Михалев Ненков – електроинженер;

Програмисти

Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видео техника, киносистеми, компютърна техника, акустика /ртв/

422.    Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърни системи и мрежи;
423.    Виктор Георгиев Златанов – съдебно инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
424.    Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи;
425.    Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно - техническа експертиза;
426.    Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
427.    Иван Христов Йовчев - оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;  
428.    Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии;
429.    Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
430.    Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
431.    Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
432.    Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии;
433.    Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”