Вещи лица
Окръжен съд Варна

Съдебно-счетоводна експертиза; Съдебно финансово-кономическа експертиза; Съдебно-стокова експертиза

65.    Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
66.    Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
67.    Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
68.    Ангел Христов Колев - икономист-счетоводител;
69.    Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
70.    Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
71.    Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
72.    Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
73.    Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
74.    Анна Николова Богданова – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
75.    Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
76.    Антоанета Вълчанова Цанева – икономист счетоводител.
77.    Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
78.    Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
79.    Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
80.    Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
81.    Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
82.    Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
83.    Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
84.    Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
85.    Бойка Славейкова Могиларова –  икономист-счетоводител.
86.    Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
87.    Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
88.    Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
89.    Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
90.    Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
91.    Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
92.    Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
93.    Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
94.    Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
95.    Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
96.    Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
97.    Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
98.    Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
99.    Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
100.    Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
101.    Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
102.    Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
103.    Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
104.    Галина Георгиева Георгиева – специалност Стокознание; икономист;
105.    Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор;
106.    Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,  експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
107.    Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
108.    Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
109.    Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
110.    Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
111.    Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
112.    Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
113.    Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
114.    Гергана Стоянова Колева – икономист;
115.    Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
116.    Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
117.    Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;
118.    Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
119.    Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
120.    Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
121.    Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
122.    Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност Счетоводство и контрол;
123.    Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти;
124.    Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
125.    Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
126.    Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
127.     Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
128.    Димитър Георгиев Димитров – съдебно стокови експертизи;
129.    Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
130.    Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
131.    Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
132.    Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
133.    Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
134.    Димка Неделчева Попова – икономист счетоводител;
135.    Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
136.    Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
137.    Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
138.    Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно”;
139.    Донка Димова Михайлова – икономист–счетоводител;
140.    Дора Петкова Тончева – икономист-счетоводител, оценител на машини и съоръжения и на инвестиционни проекти;
141.    Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
142.    Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията;
143.    Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
144.    Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
145.    Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
146.    Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
147.    Емилия Николова Стойнова–Дикова – счетоводство и контрол;
148.    Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
149.    Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна  и съдебно финансово-икономическа експертизи;
150.    Женя Ангелова Борисова – специалист „Счетоводство и контрол“;
151.    Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
152.    Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
153.    Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол;
154.    Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
155.    Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
156.    Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
157.    Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
158.    Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
159.    Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова екпертизи;
160.    Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
161.    Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
162.    Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
163.    Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
164.    Иво Ангелов Костов – експерт – икономист по строителството;
165.    Илина Томова Станчева – счетоводител;
166.    Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
167.    Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
168.    Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
169.    Йордан Ганев Стоянов – икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
170.    Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
171.    Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
172.    Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
173.    Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело;
174.    Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
175.    Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
176.    Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
177.    Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
178.    Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
179.    Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
180.    Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
181.    Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
182.    Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
183.    Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
184.    Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
185.    Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
186.    Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи;
187.    Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
188.    Магдалена Антонова Парчева – специалист Администрация и управление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми;
189.    Маргарита Благоева Якимова – счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
190.    Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
191.    Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
192.    Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
193.    Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
194.    Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт;
195.    Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
196.    Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
197.    Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
198.    Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
199.    Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
200.    Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
201.    Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
202.    Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
203.    Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
204.    Мирослава Петрова Иванова – икономист- финансист;
205.    Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
206.    Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
207.    Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
208.    Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
209.    Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
210.    Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
211.    Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
212.    Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
213.    Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
214.    Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
215.    Парашкева Костадинова Сарийска – икономиката на общините и общинските фирми;
216.    Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
217.    Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител;
218.    Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
219.    Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
220.    Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
221.    Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
222.    Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
223.    Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
224.    Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно”;
225.    Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
226.    Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
227.    Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
228.    Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
229.    Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
230.    Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
231.    Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт счетоводител;
232.    Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
233.    Ралица Атанасова Славова – икономист;
234.    Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
235.    Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
236.    Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
237.    Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
238.    Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
239.    Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
240.    Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
241.    Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
242.    Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
243.    Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
244.    Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
245.    Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
246.    Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
247.    Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
248.    Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
249.    Силвия Станчева Стоянова – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск ниво „Секретно”;
250.    Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
251.    Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
252.    Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
253.    Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
254.    Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
255.    Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
256.    Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
257.    Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
258.    Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
259.    Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
260.    Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
261.    Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
262.    Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
263.    Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
264.    Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
265.    Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
266.    Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител;
267.    Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
268.    Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
269.    Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
270.    Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
271.    Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства;
272.    Христоско Иванов Богданов – икономист–счетоводител;
273.    Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи.
274.    Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт;
275.    Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
276.    Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
277.    Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
278.    Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
279.    Юлия Илиева Йорданова–Качкова – финансово–счетоводни експертизи, експертизи по трудово правни отношения и др.;
280.    Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
281.    Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
282.    Яна Данчева Велева – счетоводство и контрол;
283.    Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
284.    Янка Върбанова Лозанова – икономист–счетоводител;
285.    Янка Колева Патраманова – съдебно икономически експертизи;