Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯТА

  • Представяне и запознаване с процедурата

- попълване на Информационен формуляр при препращане от съда на страните по висящ спор тук и за въззивни дела тук

- попълване на Заявление за медиация тук в случай, че страните по висящ спор сами са поели инициативата да се отнесат към медиатор  

- подписване на Декларация за неразгласяване на информация от страните, участващи в процедурата по медиация

  • Уводни думи на медиатора:

- подписване на споразумение за медиация тук, декларации, пълномощни

  • Общи и отделни /индивидуални/ срещи

- попълване на информационен формуляр за проведена среща тук

  • Постигане на споразумение

- попълване на формуляр за обратна връзка от медиатора към препращащия съдия за резултата от медиацията тук

  • Основания за спиране или прекратяване на процедурата – чл.14 и чл.15 Закон за медиацията 
  • Споразумение

- съдържание и форма - чл.16 Закон за медиацията 

- действие на споразумението  - чл.17 Закон за медиацията

- изпълнителна сила