Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Участници в процедурата по медиацията са страните, медиатор/ко-медиатори, адвокати и експерти.

За страните по съдебните спорове услугата е безплатна. Участието на медиаторите е доброволно и

безвъзмездно.

Кой може да бъде МЕДИАТОР към Център за медиация?

Ако желаете да работите към Центъра за медиация при ВОС и ВРС, трябва да сте вписани в Единен регистър на медиаторите.

Необходими документи за кандидатстване като медиатор в Центъра при съдебен район на Окръжен съд Варна:

1.1. Заявление за участие в Центъра за медиация (тук);

1.2. Копие от сертификат /или друг документ, удостоверяващ преминаването на обучение по медиация/ и Удостоверение, че е вписан в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието;

1.3. Автобиография, в която по възможност да е посочено какъв опит има в разрешаването на конфликти;

1.4. Актуална дигитална снимка.