Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Центърът за медиация е реализиран съвместно от Окръжен и Районен съд във Варна. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията, като метод за решаване на съдебни спорове.

Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и в случаите, предвидени по НПК, между физически и/или юридически лица.

Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

В определени случаи медиация не е подходяща и не се провежда, ако има данни за:

- заплаха или насилие между страните;

- налице е конфликт на ценности;

- необходимо е публично  огласяване на резултата с оглед защитата на репутацията на страната или голям обществен интерес.

Центърът предоставя безвъзмездно възможност на страните по делата да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

За съдействие към Центъра могат да се обърнат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от съдебния район на Окръжен съд Варна:

Окръжен съд - Варна

Районен съд - Варна

Районен съд - Девня

Районен съд - Провадия.

Центърът е разположен на 4 етаж в сградата, в която се помещава Съдебно-изпълнителна
служба при Pайонен съд Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12.

 


ЩО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е един от алтернативните способи за разрешаване на спорове, насочени към подобряване достъпа до правосъдие. Тези способи допълват съдебното производство. В много случаи могат да се окажат дори по-подходящият начин за разрешаването на конфликти, тъй като водят до доброволно съблюдаване на правото, което намира своето обяснение в психиката на човека. Социалната ценност на медиацията е в това, че утвърждава присъщата на човека черта сам да разрешава своите проблеми, а не да очаква да му бъде наложено решение от трето лице, каквото винаги ще бъде съдията.

Така чрез медиацията може да бъдат подпомогнати страните да започнат диалог дори тогава, когато това е било невъзможно да се случи преди това.


НОРМАТИВНА ОСНОВА НА МЕДИАЦИЯТА

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз проявяват последователен и дълготраен интерес към алтернативните способи за разрешаване на спорове и особено към медиацията. Затова нормативната уредба на медиацията в България има наднационална рамка, в съответствие с която е хармонизирано вътрешното ни законодателство.

 

НАДНАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА

1. Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

 2. Резолюция на Европейски парламент от 13.09.2011 относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата – 2011/2026(INI)

3. Препоръки на Комитета на Министрите на Съвета на Европа

R (98) 1 относно семейната медиация

R (99) 19 относно медиацията по наказателни въпроси

R (2001) 9 относно медиацията между административни власти и частни лица

R (2002) 10 за медиация по граждански въпроси

4. Директива 2013/11/ЕС  за алтернативно разрешаване на спорове

5. Регламент (ЕО) № 524/2013 относно он-лайн решаване на потребителски спорове

 

НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА

1. Закон за медиацията, приет м. декември 2004, изм. ДВ бр.86/ 24.10.2006 , доп.бр.9/28.01.2011г, изм.и доп.бр.27/01.04.2011

2. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед No.ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, издадена на осн.§ 1 ПЗР на ЗМ

 3. Наредба № 2/15.03.2007 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори;за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

4. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл.2 от Наредба № 2/15.03.2007г, одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012г на Министъра на правосъдието

 


Процедурата по медиацията се ръководи от следните ПРИНЦИПИ:

1/ ДОБРОВОЛНОСТ – процедурата започва и продължава само докато двете страни са съгласни; всяка от страните е свободна да се оттегли когато пожелае;

2/ РАВНОПОСТАВЕНОСТ- страните имат равни възможности за участие;

3/ НЕУТРАЛНОСТ – медиаторът гарантира еднакво отношение към страни те по спора;

4/ БЕЗПРИСТРАСНОСТ – медиаторът подписва и представя на страните декларация за безпристрастност;

5/ ПОВЕРИТЕЛНОСТ – запазване тайната на информацията, получена по време на процедурата по медиацията;

 


Участници в процедурата по медиацията са страните, медиатор/ко-медиатори, адвокати и експерти.

За страните по съдебните спорове услугата е безплатна. Участието на медиаторите е доброволно и

безвъзмездно.

Кой може да бъде МЕДИАТОР към Център за медиация?

Ако желаете да работите към Центъра за медиация при ВОС и ВРС, трябва да сте вписани в Единен регистър на медиаторите.

Необходими документи за кандидатстване като медиатор в Центъра при съдебен район на Окръжен съд Варна:

1.1. Заявление за участие в Центъра за медиация (тук);

1.2. Копие от сертификат /или друг документ, удостоверяващ преминаването на обучение по медиация/ и Удостоверение, че е вписан в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието;

1.3. Автобиография, в която по възможност да е посочено какъв опит има в разрешаването на конфликти;

1.4. Актуална дигитална снимка.

 


СПИСЪК НА МЕДИАТОРИТЕ на Центъра за медиация при ВОС и ВРС:

 1. Борислав Златев
 2. Велислава Тодорова
 3. Мария Бонева
 4. Недка Панайотова
 5. Росица Велева – Илчева
 6. Светла Симеонова
 7. Явор Якимов
 8. Олга Томова - Куцарова
 9. Константина Янакиева - Костадинова
 10. Цветелина Лозева
 11. Елизабета Смъркова
 12. Марта Минчева
 13. Жуниде Чаръкчиева
 14. Миглен Тодоров 
 15. Диана Георгиева - Димова
 16. Милена Комитска
 17. Веселина Велева
 18. Деспина Вълкова
 19. Мариана Басарова

 

 


ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯТА

 • Представяне и запознаване с процедурата

- попълване на Информационен формуляр при препращане от съда на страните по висящ спор тук и за въззивни дела тук

- попълване на Заявление за медиация тук в случай, че страните по висящ спор сами са поели инициативата да се отнесат към медиатор  

- подписване на Декларация за неразгласяване на информация от страните, участващи в процедурата по медиация

 • Уводни думи на медиатора:

- подписване на споразумение за медиация тук, декларации, пълномощни

 • Общи и отделни /индивидуални/ срещи

- попълване на информационен формуляр за проведена среща тук

 • Постигане на споразумение

- попълване на формуляр за обратна връзка от медиатора към препращащия съдия за резултата от медиацията тук

 • Основания за спиране или прекратяване на процедурата – чл.14 и чл.15 Закон за медиацията 
 • Споразумение

- съдържание и форма - чл.16 Закон за медиацията 

- действие на споразумението  - чл.17 Закон за медиацията

- изпълнителна сила

 


КОНТАКТИ  

Работното време на Центъра по медиация:

всеки делничен ден от 9 до 17 часа.

Адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12, 4 ет. (в сградата, в която се помещава СИС при ВPC).

За връзка с Центъра по медиация, можете да се свържете с:

За дела на Окръжен съд Варна: Нора Великова, тел.052 623 362

За дела на Районен съд Варна: Веселина Тодорова, тел. 052 662 596

За дела на Районен съд Девня: Десислава Савова, тел. 0519 92737

За дела на Районен съд Провадия: Румен Вичев, тел. 0518 47722

Ако желаете, може да изпратите запитване по e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 


 

Закон за медиацията

Европейски кодекс за поведението на медиатора

Видео: Препращане към медиация от съдебно заседание