Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

internal slide011

Служба "Съдебни секретари" включва всички съдебни секретари в съда. Съдебният секретар съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание. Негов ангажимент е изготвянето на списъци за реда и часовете на разглеждане на делата, както и за подреждането на книжата от заседанията.

Съдебният секретар изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания. Той изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание. Може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото. Най-малко 10 дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията-докладчик.

Съдебни секретари по дела, съдържащи класифицирана информация, могат да бъдат само тези служители, които имат издадено разрешение за достъп до съответно ниво на класифицирана информация. При работа с тези дела съдебните секретари осъществяват функциите, като спазват правилата за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, установени със ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.