Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

serving papers 300x147                                                                               

Процесът на призоваване е насочен към защита на правата на лицата, въвлечени в съдебно производство. Страните имат право да бъдат информирани за съдебните заседания или действията на съда.

Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час.

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" в съда отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

Призовкарят връчва призовките и съдебните книжа, съгласно изискванията на процесуалните закони. Той трябва да покаже валидна идентификационна карта, издадена от съда или от съответен висшестоящ от следствената служба или полицейско управление.

Освен призовка, може да получите и други обявления или съдебни документи. Обявленията се отнасят до информиране на лицето, че е издаден определен съдебен акт. Съдът обявява решенията си с мотивите към тях не по-късно от 30 дни от датата на последното съдебно заседание. Други документи, които могат да бъдат връчвани, са: заключенията на вещите лица, копия от исковата молба или жалбата.

Връчването на съдебните документи се удостоверява с подпис на призовкаря, начина, както и всички действия във връзка с връчването.

Невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони се връщат с бележка върху тях за причините за това.

Призовките трябва да се връчат на посочените в тях лица не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание, за да има достатъчно време да се подготви за заседанието или да се освободи от регулярните си задължения по това време. Отказът да се приеме призовката, обявлението или други съдебни книжа, които са редовно предявени, има същите правни последици, както и ако призовката е редовно връчена.

Кога мога да получа призовка?

Съдът изпраща призовки до ищец, ответник, жалбоподател, свидетел или заинтересована трета страна или обвиняем (по наказателни дела). Законът позволява призовката да се връчи на лице, различно от посоченото в призовката. Призовката може да се остави на лице, което има редовен контакт и познава призования. Призовката може да се връчи също и на юридически представител, на съсед или член на семейството на призования. И по граждански, и по наказателни дела, призованото лице може да получи призовката чрез работодателя си. Всяко лице, получило призовката за сметка на призования, е задължено да му я предаде.

Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за неотклонение (парична гаранция, задържане под стража, др.). На свидетел, който не се яви в съда, може да му бъде наложена глоба до 100 лева и съдът да постанови принудителното му довеждане на следващото съдебно заседание.

Какво да направите, ако ви връчат призовка?

Призовките обикновено се връчват лично на лицето, което е призовано, от призовкар или съдебен служител. В определени инстанции призовките могат да се връчат по поща с обратна разписка, чрез общината, полицията, прокуратурата или следствието. В спешни случаи призовките могат да се връчат по факс, чрез телеграма или по телефона. Когато лицето е с неизвестен постоянен адрес, то се призовава чрез “Държавен вестник”.

Ако сте страна по гражданско дело, ще бъдете призован за първото съдебно заседание, както и за всяко следващо заседание, когато някоя от страните не е била редовно призована или разглеждането на делото е отсрочено в закрито заседание.

Ако сте обвиняем, заедно с призовката Ви се връчва и копие от обвинителния акт.