Медийна политика
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

2. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Съзнавайки важното място на информационните технологии в съвременния свят съдилищата във Варна – Окръжен и Районен поддържат интернет-страници с разнообразна и полезна за потребителите информация. Гражданите, ползващи този метод за извършване на справки, могат да се информират по-подробно за съдебния окръг, пропускателния режим в сградата, Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за различните служби и условия, при които се обслужват гражданите. Интернет-страниците предоставят на гражданите възможност да обогатят своята правна култура и да използват препратките към други полезни сайтове.

Интернет-страницата на Съдебна палата Варна / www.varna.court-bg.org / съдържа още информация за насрочените дела от обществен интерес и постановени съдебни актове в Окръжен съд Варна и Апелативен съд Варна, както и влезлите в сила съдебни актове.

2.1 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА СЪДА

За улесняване на гражданите, черпещи информация от мрежата, интернет-страницата на Съдебна палата Варна може да се усъвършенства като се предостави възможност за по-бърза навигация, чрез инсталиране на допълнителни линкове на заглавната страница:

 • “съдебни процедури”
 • “справки по дела”
 • “правна култура”
 • “вещи лица” .

2.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ РУБРИКИ

 • “Насрочени дела”

           Списък на насрочените за разглеждане дела от обществен интерес в Окръжен съд Варна - (вид дело, номер и година, начален час на заседанието, страни по делото; предмет на спора)

Информацията да се актуализира всеки петък за следващата седмица.

 • “Свършени дела”

Съдържа кратка информация за постановения по делото съдебен акт и препратки към съдържащите в него диспозитив на обвинителен акт / тъжба / жалба / искова молба / протест / решение / диспозитив на присъда.

Влезли в сила съдебни актове – информацията се актуализира всеки месец

 • “Справки по дела”

Програма, даваща възможност по зададен №, година и вид на делото, да се проследи на какъв етап е разглеждането му.

 • “Съдебни процедури”

Съдържа информация за правилата на поведение в съдебната зала; за условията, при които се издават различни документи (преписи, удостоверения и др.) - такси, служби, координати; информация за процедурите при завеждане на дело.

 • “Пресцентър - Актуално / Съобщения”

Всекидневно се помества бюлетин с пресинформация за някои по-интересни дела, насрочени за разглеждане . В тази рубрика се публикуват и съобщенията за постановени съдебни актове по дела, ползващи се с обществен интерес.

Регулярно се помества и актуална информация за предстоящи събития, нововъведения, инициативи, реализирани с участието на институцията или нейни представители.

 • “Вещи лица”

Съдържа обнародвания в “Държавен вестник” списък на специалистите, утвърдени за вещи лица, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт.

Информацията се актуализира ежегодно.

 • “Обществено мнение”

Чрез тази рубрика периодично да се изследва общественото мнение за работата на съда. Позицията на гражданите по различни въпроси, касаещи институцията и съдебната система като цяло, може да се идентифицира посредством анкети с предварително зададени отговори и възможност за гласуване. Посочените отговори се обобщават и на сайта се поместват данните от тях, както и последващите действия, предприети от съда за преодоляване на негативни страни в работата на администрацията и за оптимизиране на достъпа на гражданите до услугите предоставяни от институцията.

 • Правна култура”

Наличната информацията да се допълни с разяснения на основни правни термини.
В тази рубрика може да се помести информация за някои важни изменения в материалните и процесуални закони. Текстът трябва да е написан на общодостъпен език и представен чрез конкретни казуси.