Новини
Окръжен съд Варна

Петима млади юристи, завършили специалност "Право" започват през декември задължителния си стаж в Окръжен съд – Варна. Те подписаха актове по встъпване, след което председателят на съда, съдия Марин Маринов официално им връчи стажантските книжки.

В продължение на половин година съдебните-кандитати ще събират впечатления и практически опит за дейността и организацията в органите на съдебната власт, дейността на адвокатите и нотариусите. Натрупаните знания ще им помогнат в избора на област, в която искат да се развиват.

Някои от тях споделиха, че вече работят като сътрудници в адвокатски кантори, а други че са избрали съдийската професия или интересът им е към гражданското право.

На всеки стажант ще бъде определен съдия-ръководител от състава на Окръжен съд – Варна, който ще има ангажимента да го запознае с работата по граждански, наказателни и търговски дела и ще му възлага изготвянето на проекти за съдебни актове.

След приключване на стажа през 2020г. стажантите ще трябва да положат изпит, за да придобият юридическа правоспособност.

VOS Stajanti Dec 2019