Новини
Окръжен съд Варна

Съгласно Закона за съдебната власт съдилищата в България са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември, всяка година.

Уведомяваме ви, че по време на съдебната ваканция сроковете за страните по отношение на делата посочени в чл. 329, ал.3 от ЗСВЗакон за съдебната власт не спират да текат. Конкретните  граждански и търговски дела, за които това се отнася са утвърдени със заповед на ВОСВарненски Окръжен съд и в приложението към нея.

За улеснение на страните, в съобщенията и призовките по делата, за които сроковете няма да бъдат спирани, това ще бъде посочено.

Горното не изключва съблюдаването на процесуалните срокове и от страните.

По време на съдебната ваканция съдът не спира да изпраща съобщения и призовки, както и да връчва книжа. Подаването и получаването на документи също продължава.