Новини
Окръжен съд Варна

March 2018 Juristi site

Традиционно,  в началото на месеца, трима стажант-юристи подписаха актове за встъпване в длъжност в Окръжен съд – Варна, след като са завършили специалността "Право" в различни университети. Стажантските книжки  бяха връчени от  председателя на Окръжен съд – Варна и административния секретар на съда.

В продължение на 6 месеца съдебните-кандитати ще трупат впечатления и практически опит за организацията и дейността на органите на съдебната власт, и ще се запознават с механизма на  постановяваните от тях актове. В задължителния стаж е предвидено да се запознаят и с дейността на адвокатите и нотариусите.

Председателят на съда определя на всеки постъпил стажант- юрист съдия-ръководител от състава на съдиите в Окръжен съд – Варна, които следва да запознаят юристите с работата по граждански, наказателни и търговски дела.  През периода съдиите-ръководители възлагат изготвянето на проекти за съдебни актове, водят консултации на стажантите и контролират провеждането на стажа. 

„Апелирам да се отнесете сериозно към стажа. Това е ценно време, през което лично можете да събирате впечатления и натрупате практически опит, който ще е изключително полезен, когато влезете в съдебна зала“, прикани младите юристи  председателят на Окръжен съд – Варна Марин Маринов.

В края на стажа се полага изпит за придобиване на юридическа правоспособност.