Новини
Окръжен съд Варна

Stajanti Jan re

Актове за встъпване в длъжност като стажант-юристи подписаха днес 10 стажант-юристи завършили висше  образование по специалността "Право". Те  получиха стажантските си книжки от  председателя на Окръжен съд – Варна и административния секретар на съда.

В продължение на половин година младите юристи ще трупат впечатления и практически опит за организацията на дейността на органите на съдебната власт и ще участват в изготвянето на постановяваните от тях актове. Допълнително ще могат да се запознаят и с дейността на адвокатите и нотариусите.

На всеки постъпил стажант-юрист председателят на съда определя съдия-ръководител от състава на съдиите в Окръжен съд – Варна, които се очаква да запознаят юристите с работата на гражданско и наказателно отделение.  През периода съдиите-ръководители възлагат изготвянето на проекти за съдебни актове, консултират и контролират провеждането на стажа.  

В края му, стажантите полагат изпит за придобиване на юридическа правоспособност.