Новини
Окръжен съд Варна

2g mediation re

По повод навършването на 2 години от откриването на Центъра по медиация, административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Варна Марин Маринов и Ерна Якова – Павлова споделиха на брифинг, че каузата „Съдебна медиация във Варна“ вече има поддръжници и демонстрира добри резултати. На срещата с медиите присъства и Мария Бонева – един от активните медиатори към Центъра.

Благодарение на доброто партньорство с Центърът за разрешаване на спорове – София до момента над 35 съдии  от съдебния район преминаха обучения по медиация и бяха обучени в техники за препращане към този способ за разрешаване на спорове извън съда. В резултат на усилията на съдилищата и техните партньори се отчита стабилен ръст на препращане на дела от съдии към алтернативнатата процедура.

Така от откриването на центъра има над 100 подадени заявления за медиация. (преобладаващата част от тях са по дела на Районен съд – Варна, към 20% по дела на Окръжен съд – Варна, и по няколко дела на РС – Провадия  и РС – Девня). Около 70% от всички подадени заявления за медиация са по граждански дела, а по 15% са съответно тези по търговски дела и по наказателни дела от частен характер (НЧХДНаказателно дело от частен характер). Прави впечатление, че сред гражданските дела, по които се ползват способите на медиацията за разрешаване на спорове, преобладават делата за делби и за договорни отношения между физически лица, както и спорове по семейния кодекс – за развод, за родителски права и издръжка. Методът се явява успешен средно при всеки трети случай на медиация. Друго предимство на медиацията, което се потвърди през тези две години от създаването на Центъра, е пестенето на време и по-бързата процедура за решаване на спорове за всяка от страните по дела. Данните сочат, че преобладаващата част от медиациите се решават при средна продължителност от 2 срещи.

Общо за двугодишния период около 10%  са несъстоялите се процедури по медиации.  Причината за тях е, че едната страна е изразила готовност и е пуснала заявление за медиация, но другата страна е проявила нежелание да се яви – обикновено това се отнася за случаи когато една от страните по дела представлява етажна собственост или  т.нар. „дружества-монополисти“). Има и дела, при които след осъществяване на връзка между страните, са постигнати извънсъдебни спогодби и делата са били прекратени  или приключили с признаване на иска.

 От началото на тази година, от четирите съдилища, са били препратени в Центъра по медиация общо 53 дела. По 38 от заявленията са насрочени медиации, като са проведени 64 медиационни срещи.

По 11 дела не е проведена процедура по медиация, поради нежелание на една от страните; по 4 от делата срещите с координатори и медиатори все още продължават, а има и няколко приключили случаи с признаване, оттегляне или отказ от иска.       През 2017 г.са постигнати 19 споразумения -  1 по дело за делба 1 за развод, 7 по дела за упражняване на родителски права, 5 по облигационни искове (т.е. спорове свързани с изпълнение на договорни отношения), 2 по НЧХДНаказателно дело от частен характер и 3 по дела за домашно насилие.

От фактически проведените медиации в Центъра досега за 2017 г. споразуменията представляват 50%, като размера на материалния интерес  за делата, приключили със спогодба е 7090лв.

Припомняме, че услугите  в Центъра са безплатни за страните, които имат висящи дела в Районен съд – Варна, Районен съд – Девня, Районен съд – Провадия и Окръжен съд – Варна, а медиаторите в Центъра работят безвъзмездно.

Съдебните институции на Варна ще участват  в Дни на отворени врати  на 16 и 17 ноември. Между 10 и 12 часа координаторите на Центъра ще се срещат с граждани на две места:

Окръжен съд Варна – ет. 4, стая 410

Районен съд Варна – ет.5, стая 2

На 17 ноември в Центъра по медиация ще гостуват студенти-икономисти, които ще се запознаят със симулирани медиационни процедури, след което ще имат възможност да дискутират с магистрат възможностите за прилагане на медиация при разрешаване на имуществени спорове и казуси, свързани с вещно право.

По повод навършването на 2 години от откриването на Центъра по медиация към съдебния район на 17 ноември ще бъде кулминацията на Дните на медиацията във Варна, организирана от Центърът за разрешаване на спорове – София,  Институтът по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове Итера , представители на съдилищата. На този ден ще се състои награждаването на спечелилите Първото в България национално състезание по медиация за студенти, на което ще присъстват и представители на местната и държавната власт.