Новини
Окръжен съд Варна

Във връзка с воденото разследване срещу Светлозар Георгиев, съдия в Окръжен съд – Варна, същият се е отвел от разглеждане на всички недовършени дела, по които е определен за докладчик, на основание чл.29 ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс („(2) Не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател, който поради други обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото.“)

В основанията си за самоотвод съдия Георгиев е посочил обстоятелството, че  спрямо него е предявено обвинение за извършено престъпление от общ характер. Той заявява, че „към момента не може да осигури разглеждането и решаването на съдебните дела по изискуемия от закона обективен и безпристрастен начин.“.

Самоотводите на съдия Георгиев по наказателните дела, на които е докладчик, са приети за основателни от съдебните състави и са докладвани на зам.- председателя на Наказателно отделение за определяне на нов съдия докладчик. Те са преразпределени чрез системата за случаен избор ЦСРД, базирана във ВССВисш съдебен съвет, както следва:

НОХДНаказателно дело от общ характер 90/2017, с подсъдими: К. Т. и И. М., чието първо заседание бе отложено - на съдия Мая Нанкинска. Насрочено e за предварително изслушване на 25 април от 9 часа.

Започнати наказателни дела от общ характер:

НОХДНаказателно дело от общ характер 1126/2015, с подсъдими: В. М. и К. К. – на съдия Красимир Гайдаров, като се запазва насрочената дата за заседание 24 април, от 10 часа.

НОХДНаказателно дело от общ характер 1040/2016, с подсъдим: К. И. – на съдия Деян Денев. Делото предстои да бъде насрочено.

 Въззивни наказателни дела от общ характер

ВНОХД 568/2016, с жалбоподател С. П. -  на съдия Светла Даскалова

ВНОХД 833/2016, с жалбоподател М. П. – на съдия Петър Митев

ВНОХД 193/2017, по протест против присъда – на съдия Марин Атанасов

 Частни наказателни дела:

ЧНДЧастно наказателно дело 79/2017 – на съдия Красимир Гайдаров

Въззивни частни наказателни дела:

ВЧНД 107/2017  - на съдия Красимир Гайдаров