Архив
Окръжен съд Варна

О Б Я В А

            Варненски окръжен съд на основание заповед № РД – 0377/12.04.2016г..  открива процедура за закупуване на «Защитна стена»,  със следните параметри:

Параметър

Минимални технически изисквания 

Модел Dell SonicWALL NSA 2600
Производителност

-Минимум  1.9 Gbps при firewall ispection

-300 mbps при пълен DPI inspection

-Application inspection throughput-700 Mbps

-IPS throughput 700 Mbps

-SSL Inspection and Decryption (DPI SSL)- 200 Mbps

- Connections per second 15,000/sec

- VPN throughput 1.1 Gbps

Интерфейси Да е оборудван с поне 8, 1Gbps Ethernet интерфейса, поддържащи RJ 45
Допълнителни портове Expansion Slot (Front), SD Card, USB, отделен порт за управление
Памет Минимум  2GB
Протоколи за динамична маршрутизация Поддържка на : BGP, OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing, multicast
IPSec VPN

Поддръжка на Site-to-Site VPN- 75 броя, IPSec VPN clients 10 броя, SSL VPN licenses 2 броя.

Поддържка на  криптиращи механизни DES/3DES/AESс

Поддръжка на NAT 1:1, many:1, 1:many, flexible NAT (overlapping IPS), PAT, transparent mode
Поддръжка на QoS Поддържка на  Bandwidth priority, max bandwidth, guaranteed bandwidth, DSCP marking, 802.1p
Захранване 100-240 V AC 47-63Hz.
Комплект за вграждане в 19‘‘ шкаф От производителя.
Гаранция От производителя
Пакет за обновяване TotalSecure (1 Year) (gateway antivirus, content filtering, spyware protection, intrusion prevention and 24x7 technical support и др предвидени в пакета)

Стойност на защитната стена  -  до  8 115 /осем хиляди сто и петнадесет / лева  с ДДС.

Да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд Варна покана за участие в процедурата за закупуване на Защитна стена с посочените параметри в техническата спецификация.

Участниците следва да представят ценови предложения по образеца предоставен им от ОС-Варна под формата на техническа спецификация със срок на валидност тридесет работни дни  от датата на подаване.

Срок на плащане - до 3 работни дни след доставката по банков път.

Критерии за оценка на офертите са:

  • "най - ниска цена";

Краен срок за представяне на офертите – до 16.00 часа на 22.04.2016 г. в стая 407, ет.4  - счетоводство.

След разглеждане на представените оферти от назначената комисия и избор на фирма доставчик на защитната стена, същите ще бъдат уведомени от ОС-Варна.

МАРИН МАРИНОВ
Административен ръководител -
Председател на Окръжен съд Варна:

 

Приложения:

Ценово предложение

Протокол за избор на доставчик