Архив
Окръжен съд Варна

ЗАПОВЕД

№ РД - 0310
гр.Варна 29.03.2016г.

С оглед необходимостта от понижаване на разходите за електроенергия на Окръжен съд Варна, на основание чл.86, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗСВ и чл. 101а и сл. от ЗОП, във вр. с чл. 14 ал. 4 т. 2 на Глава осма „а" от Закона за обществените поръчки

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Окръжен съд Варна"

2. ОДОБРЯВАМ публичната покана, която да се публикува в Регистъра на обществените поръчки и на страницата на Окръжен съд Варна в "Профил на купувача".

3. ОДОБРЯВАМ документацията към публичната покана за провеждане на обществената поръчка, съдържаща: описание на предмета на поръчката; пълно описание и обхват на поръчката; указания и изисквания към участниците; получаване на документацията за участие; изисквания към подготовката и съдържанието на офертите; отваряне разглеждане и оценяване на офертите; критерий за оценка на офертите; срок на валидност; сключване на договор, образци на документи.

4. ОПРЕДЕЛЯМ следните минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците в обществената поръчка:

  •  Участниците в процедурата трябва да са лицензирани като търговец на електрическа енергия, съгласно чл. 39 т. 13 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката и координатор на стандартна балансираща група.
  •  Участникът следва да декларира, че има изпълнен/-и договор/-и с еднакъв или сходен предмет на поръчката с предишни възложители или постоянни партньори.
  •  Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия", включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група" в съответствие със Закона за енергетиката (ЗЕ) и другите относими актуални нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.
  •  Участникът в процедурата следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или друг еквивалентен.
  •  Участникът следва да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – online.
  •  Участникът следва да има и други членове в балансиращата група с консумация равна или близка до консумацията на електроенергия на Възложителя.
  •  Участникът в процедурата трябва да декларира потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.
  •  Не е необходимо представяне на банкова гаранция за участие в публичната покана.
  •  Не е необходимо представяне на банкова гаранция за изпълнение при сключване на договор.
  •  При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. В случаи, че офертата на участник не е изготвена съгласно образците, неразделна част от тази документация, Възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

5. Офертите на участниците ще се приемат в счетоводството - етаж 4 стая 407 на Окръжен съд Варна, на адрес: гр.Варна пл."Независимост" № 2, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 08.04.2016г. включително, съгласно обявената публична покана.
6. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в сградата на Окръжен съд Варна, пл."Независимост" № 2, ет.4, стая 405 на 14.04.2016г. в 11.00 часа.
7. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, които следва да заявят това писмено в срока на подаване на офертата.

8. ВЪЗЛАГАМ цялостната организация на провеждане на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на Съдебния администратор на съда и Главния счетоводител.

9. ВЪЗЛАГАМ общия контрол за законосъобразност по провеждане на процедурата по обществената поръчка на Зам. председателя на Гражданско отделение.

10.ВЪЗЛАГАМ контрола по изпълнение на сключения след приключване на процедурата договор с изпълнителя на Главния счетоводител.

Препис от заповедта да се връчи на Заместник Председателя на Гражданско отделение, Съдебния администратор, Главния счетоводител, Системния администратор - Р.Петков и Административния секретар, за сведение и изпълнение.

МАРИН МАРИНОВ
Административен ръководител -
председател на Окръжен съд Варна

 

Приложения:

Докментация за участие

Протокол на комисията за избор на доставчик

 Договор за доставка на енергия