Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

law firm seo

Всички лица, посещаващи сградата, задължително се проверяват от служител на областно звено „Съдебна охрана“, съгласно утвърдените от Министерство на правосъдието „Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради“. Не се допускат лица, които не могат да удостоверят самоличността си. Забранено е влизането в сградата на съда с неприличен външен вид, в явно нетрезво състояние или под влияние на упойващи или наркотични вещества, както и демонстриране на агресивно или скандално поведение.

5Съдебната фаза заема централно ясто в наказателното  производство. Съдът бива сезиран от прокуратурата (а в определени случаи – от частен тъжител) и не може да се самосезира.

Страни в наказателното производство са: прокурорът, обвиняемият и неговият защитник; частният тъжител и частният обвинител; гражданският ищец и гражданският ответник.

PA Juvenile Landing Page Picture1В досъдебното производство спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за неотклонение: надзор на родителите или на попечителя; надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен; надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; задържане под стража - в изключителни случаи.

c

Споразумение за решаване на делото в досъдебното производство

Според разпоредбите на Наказателно-процесуалния ни кодекс, след приключване на разследването по предложение на прокурора или на защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за решаване на делото. Споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления, изрично изброени в НПК.

 a stack of paperwork1Съдебните служители се назначават на длъжности съгласно длъжностното разписание на администрацията на съдилищата въз основа на Класификатора на длъжностите за съдебни служители, издаден от ВСС. Броят им се определя от Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител на съответния съд.

За съдебен служител може да бъде назначено лице, навършило пълнолетие, което е български гражданин, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, както и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. То трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

untitledСъдебните помощници са съдебни служители с юридическо образование, които подпомагат съдиите в тяхната работа. На тази длъжност се назначават лица, което отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт и са издържали конкурс за съдебен служител.

Административният ръководител на съответния съд разпределя съдебните помощници по отделения и състави.

Също като съдиите, съдебните помощници нямат право да дават правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им представители или на трети лица.

08b8f5066beb4d1b8e8ddd4ca885fe7bСлужба "Съдебно деловодство" включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

Съдебният деловодител окомплектова образуваните и разпределени на съдия-докладчик входящи документи и извършва вписвания в съответните деловодни книги. Той изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела. Подрежда и докладва на съдията-докладчик новопостъпили документи към висящите дела.