Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Защита на лицата подаващи сигнали
Окръжен съд Варна

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ЗА НЕРЕДНОСТИ В ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА
по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН
Сигнализиращите лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН могат да подават сигнали за нарушения в Окръжен съд – Варна посредством:

  • вътрешен канал, осигурен от Окръжен съд – Варна;
  • външен канал, осигурен от Комисия по защита на личните данни;
  • публично оповестяване на информация.


Защита по закона се предоставя както на сигнализиращото лице, така и на лицата, които го подпомагат в процеса на подаване на сигнала и чиято помощ следва да е поверителна, лицата, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице, които могат да бъдат подложени на ответни действия, поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН
Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да се отнасят до една или повече от областите попадащи в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, свързани с дейността на Окръжен съд – Варна и неговата администрация.
Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИН. Ако считате, че в дейността на Окръжен съд – Варна са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез вътрешния канал.

3. Ред за подаване на сигнали за нарушения в Окръжен съд – Варна
В Окръжен съд – Варна е създадена организация за обезпечаване подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.
Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават до съдебния администратор на Окръжен съд – Варна (отговорно лице по чл. 14, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН) по някой от следните начини:

  • Писмен сигнал може да бъде подаден посредством електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез пощенска пратка, доставена от лицензиран пощенски оператор на адреса на Окръжен съд – Варна: гр. Варна 9000, пл. „Независимост“ 2, кабинет 401, с изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.
  • Устен сигнал може да бъде подаден единствено чрез съдебния администратор на Окръжен съд – Варна (служител по приемане, регистрация и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН) на адрес: гр. Варна 9000, пл. „Независимост“ 2, кабинет 401.


За подаване на писмен сигнал чрез електронна поща, подателят може да използва образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълни само Част I – V включително, подпише с квалифициран електронен подпис и изпрати на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
При подаване на писмен сигнал, подателят може да използва образеца на Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълни само Част I – V включително, положи саморъчен подпис и депозира сигнала в кабинета на съдебния администратор в гр. Варна 9000, пл. „Независимост“ 2, кабинет 401, или да изпрати по пощата попълнения формуляр на същия адрес, като на плика изрично посочи „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.

Устно подаване на сигнал може да бъде осъществено в сградата на Окръжен съд – Варна: гр. Варна 9000, пл. „Независимост“ 2, кабинет 401 – съдебен администратор, след предварително уговорена среща по телефон (за връзка тел. 052/652556 или 0878/973726).
Към сигнала могат да се прилагат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
В срок от 7 дни от получаването на сигнала, сигнализиращото лице ще бъде уведомено за уникалния идентификационен номер (УИН) на сигнала, предоставен от КЗЛД и за входящия му номер.

Важно!
Подателите на сигнали, следва да съобразят:

  • Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години
  • Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.
  • Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът ведно с приложенията към него не се разглежда.

Повече информация относно правата и задълженията на задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН и тези на сигнализиращите лица, се съдържат в Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

4. Подаване на сигнал чрез външен канал
Сигнал за нередности може да се подаде устно или писмено и чрез външен канал за подаване на сигнали, управляван от дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), както и до всеки друг държавен или европейски орган, ако подателят счита, че сигналът би могъл да създаде за него или негов близък риск в работен или личностен контекст, включително риск от ответни, дискриминиращи действия, както и ако сигналът е подаден срещу работодател на сигнализиращия и последният е скептичен спрямо подаването на сигнал чрез вътрешния канал.
КЗЛД проверява редовността и основателността на сигнала по реда и условията на раздел II от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
Сигнали до КЗЛД могат да се подават писмено: по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез пощенска пратка на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или устно – на място в КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Приложение:
Формуляр за регистриране на сигнал (pdf; docx)