Съдебни преводачи
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Съдебният преводач трябва да има ниво по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка. Трябва да не бъде осъждан за престъпление от общ характер; да не е лишен от право да упражнява професия или дейност; да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт и да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин.
Дейността на преводачите в съдебното производство се основава на следните принципи: законност; процесуална независимост на преводача; добросъвестност, обективност, точност и пълнота на превода; поверителност и спазване на професионалната етика.
В окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд се поддържат регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи.
Съдебният преводач има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначен преводът, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на съдебен преводач, което удостоверява чрез представяне на карта на съдебен преводач.

Наредбата за съдебните преводачи >>>

 

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи
от комисията по чл.14 от наредба №Н-1 от 16.05.2014г.
за съдебни преводачи,
за съдебен район на Окръжен съд - Варна и Административен съд - Варна
за 2023г.

1. Алина Александровна Ингор – международен експерт фелинолог;
2. Виолета Владиславовна Гриненко – лингвист, преводач /френски и английски/; писмено и говоримо – английски, френски, руски, беларуски и български език;
3. Жасмина Стойкова Стойкова – преводач от/на испански език;
4. Женя Радославова Шамис – превод от и на иврид;
5. Илка Иванова Енчева – преводач от и на сръбски и хърватски;
6. Ирфан Таксин Хаджимехмед-Генч – преводач от руски на турски и обратно; от български на турски и обратно; от руски на български и обратно;
7. Йовка Димитрова Косева – специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз;
8. Лариса Валентиновна Бенчева – преводач от/на руски език;
9. Магдалена Антонова Парчева – преводач от и на немски език;
10. Нели Димитрова Кунева – превод от и на гръцки език;
11. Нина Анатолиевна Кондова – подала заявление за отписване - преводач от руски и украински език;
12. Пенка Данчева Матева – преводач немски език;
13. Радул Ивелинов Ковачев – преводач от и на английски.
14. Ралица Радославова Рачева – преводач с немски и нидерландски език;
15. Сирма Николаева Николова – преводач от и на немски език;
16. Тансу Синан Осман – Фикрет– преводач от и на немски език; преводач от и на английски език; бизнес английски;
17. Татяна Тодорова Начкова – преводач от и на английски език;
18. Христо Жеков Пиндиков – превод от и на полски език;
19. Юлкяр Ердинчева Неджветова – превод от и на турски език.