Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

internal slide011

Служба "Съдебни секретари" включва всички съдебни секретари в съда. Съдебният секретар съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание. Негов ангажимент е изготвянето на списъци за реда и часовете на разглеждане на делата, както и за подреждането на книжата от заседанията.

serving papers 300x147                                                                               

Процесът на призоваване е насочен към защита на правата на лицата, въвлечени в съдебно производство. Страните имат право да бъдат информирани за съдебните заседания или действията на съда.

Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час.

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" в съда отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

temida o4iСъобразно Конституцията и Закона за съдебната власт (ЗСВ) в Република България има районни, окръжни, апелативни и военни съдилища, както и Върховен касационен съд и Върховен административен съд.

child arrest 2416186b

Мярка за неотклонение "задържане под стража" в досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора. Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. С обявяване на определението съдът насрочва делото пред въззивния съд в срок до седем дни в случай на частна жалба или частен протест. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в тридневен срок. Въззивният съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Определението на въззивния съд не подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест. Обвиняемият или неговият защитник може по всяко време на досъдебното производство да поиска изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под стража.

handshakeКАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ

Правната помощ се оганизира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети (НБПП).

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г.

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

VOS snimka

Съгласно Закона за съдебната власт съдилищата в България са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември, всяка година. По време на ваканцията не се провеждат планирани съдебни заседания. Провеждат се заседания по наказателни дела за определяне на мярка за неотклонение. Наказателните съдии гледат и делата по бързото производство.

european court

Европейската заповед за арест е искане на съдебен орган на една от държавите-членки на ЕС за задържане на лице в друга държава-членка и за предаване на това лице на първата държава-членка с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Механизмът се основава на принципа на взаимното признаване на съдебни решения.

С европейската заповед за арест (ЕЗА) дългите процедури по екстрадиране между държавите-членки на ЕС бяха заменени с опростена съдебна процедура за предаване с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане.