Работа
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

ОБЯВА

Със Заповед № РД-148/03.05.2022 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Варна се обявява конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжност „съдебен деловодител“ – 4 (четири) щатни бройки в Окръжен съд – Варна.

Протокол от 06.06.2022 г.
Списък на допуснатите кандидати
Списък на недопуснатите кандидати

Протокол на комисията с класиране на кандидатите