Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

08b8f5066beb4d1b8e8ddd4ca885fe7bСлужба "Съдебно деловодство" включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

Съдебният деловодител окомплектова образуваните и разпределени на съдия-докладчик входящи документи и извършва вписвания в съответните деловодни книги. Той изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела. Подрежда и докладва на съдията-докладчик новопостъпили документи към висящите дела.

Съдебният деловодител изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания, следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания. Той организира и поддържа подреждането на делата в деловодството, предоставя справки по делата, подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията докладчик, по които са постъпили жалби.

В съдебното деловодство се водят на електронен и/или на хартиен носител азбучен указател за образуваните наказателни, граждански, търговски, фирмени, изпълнителни и административни дела, както и други книги, отразяващи работата на съдебната институция.

Деловодните книги се приключват с изтичане на календарната година.