Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 a stack of paperwork1Съдебните служители се назначават на длъжности съгласно длъжностното разписание на администрацията на съдилищата въз основа на Класификатора на длъжностите за съдебни служители, издаден от ВСС. Броят им се определя от Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител на съответния съд.

За съдебен служител може да бъде назначено лице, навършило пълнолетие, което е български гражданин, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, както и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. То трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

При назначаване на съдебни служители се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на съответния съд, се назначава от административния ръководител на съда след провеждане на конкурс. Комисията по подбора е в състав от трима до петима членове и е назначена с писмена заповед на административния ръководител на съда. Те заседават в пълния си състав и вземат решения с обикновено мнозинство.

При назначаване на съдебен служител на друга длъжност в администрацията на същия съд, на ВСС, на Инспектората към ВСС, както и при преместването му в друг орган на съдебната власт, конкурс не се провежда.

Съдебните служители са длъжни да изпълняват задълженията си в съответствие със своите индивидуални длъжностни характеристики.

Съдебните служители предоставят справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната почивка се ползва по график.

По време на инвентаризация справки по дела се извършват по реда и в часове, определени със заповед на административния ръководител.

Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, на юридическите лица и на държавата. Те са политически неутрални при изпълнение на служебните си задължения и спазват Етичния кодекс на съдебните служители, приет от ВСС.