Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

law firm seo

Всички лица, посещаващи сградата, задължително се проверяват от служител на областно звено „Съдебна охрана“, съгласно утвърдените от Министерство на правосъдието „Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради“. Не се допускат лица, които не могат да удостоверят самоличността си. Забранено е влизането в сградата на съда с неприличен външен вид, в явно нетрезво състояние или под влияние на упойващи или наркотични вещества, както и демонстриране на агресивно или скандално поведение.

Тютюнопушенето в сградата на съда е забранено. Посетителите в сградата са длъжни да спазват хигиенните правила и да опазват съдебното имущество.

В съдебната палата мобилните телефони следва да се изключват. Забранено е използването им в съдебната зала.

От информационното табло в съда всеки гражданин може да получи информация за насрочените за разглеждане за деня дела - номер на залата и час на заседанието. Предстояща информация за насрочените дела се публикува на интернет страницата на Окръжен съд Варна в секция "Полезно" - "Насрочени дела".

Информация за определено дело страните могат да получат в деловодството на съда.

Правила за поведение в съда и съдебната зала         

Заседанията се водят от Председателя на състава. Неговите разпореждания относно поведението по време на съдебния процес са задължителни за страните и за гражданите. Председателят може да отстрани от залата лицата, които не спазват неговите разпореждания. Правенето на видеозаписи и звукозаписи в съдебната зала по време на заседание е ЗАБРАНЕНО.

Гражданите следва да заемат мястото си в залата преди започване на заседанието. Влизането в залата след неговото начало е израз на неуважение към съда.

Съдът може да разпореди делото или конкретни части от него да се гледат при закрити врата, когато може да се накърни обществения интерес или делото се отнася до интимния живот на страните. В такъв случай в съдебната зала се допускат само страните, техните пълномощници, вещите лица и свидетелите.