Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

untitledСъдебните помощници са съдебни служители с юридическо образование, които подпомагат съдиите в тяхната работа. На тази длъжност се назначават лица, което отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт и са издържали конкурс за съдебен служител.

Административният ръководител на съответния съд разпределя съдебните помощници по отделения и състави.

Също като съдиите, съдебните помощници нямат право да дават правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им представители или на трети лица.

На съдебния помощник може да бъде възложено да извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, да подпомага образуването на делата, да следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните. Той може да изготвя проекти на съдебни актове, да проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси, да изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания, дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси.

Съдебните помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните органи и държавата.