Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

handshakeКАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ

Правната помощ се оганизира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети (НБПП).

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г.

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Организацията на работата на НБПП, структурата, съставът и функциите на отделните звена в неговата администрация се определят с правилник, който се приема от Министерския съвет.

Право на правна помощ имат: социално слаби физически лица; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, центрове за временно настаняване на бездомни хора и др.; приемно семейство или семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.

Нямат право на правна помощ: еднолични търговци; юридически лица – търговски дружества, кооперации и др.

Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети осигуряват консултация за постигане на споразумение преди завеждане на делото или за завеждане на дело; подготовка на документи за завеждане на дело; процесуално представителство /защита от адвокат/ по вече образувано в съда дело; представителство /защита от адвокат/ при задържане от органите на МВР.

За да получите правна помощ трябва да подадете молба до НБПП – за консултация и подготовка на документи за образуване на дело, като приложите допълнителни документи. Ако вече има образувано дело, трябва да изпратите молба до съда и да докажете с документи, че не разполагате с достатъчно финансови средства, за да упълномощите адвокат.

Подробности за необходимите документи и условията за получаване на правна помощ, на сайта на НБПП:

http://www.nbpp.government.bg/

Преди и по време на делото Вие не дължите на служебния адвокат никакво заплащане.

Ако бъдете осъден или загубите изцяло или частично делото, Вие ще трябва да заплатите на Националното бюро за правна помощ разноските по възнаграждението на адвоката, който ви е защитавал.

Правната помощ не обхваща заплащането на такси и разноски за експертизи и вещи лица по производството, освен ако сте освободен от съда, поради това че сте социално слаб.